PRAVILA

PRAVILA NAGRADNE IGRE pod nazivom 'POŠALJI SMS I OSVOJI RENAULT 4'

    AUTOR:

  • OBJAVLJENO:
  • 28.10.2011. u 10:14

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) Arena d.d., Koranska 2, Zagreb, MB: 3490866, OIB: 93439147186 (u daljnjem tekstu: Priređivač), uz suglasnost Ministarstva financija klasa: UP/I-460-02/11-01/830, ur.br. 513-07-21-07/11-2, u Zagrebu 25. listopada 2011. utvrđuje sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

pod nazivom

"POŠALJI SMS I OSVOJI RENAULT 4“

1. Predmet Pravila

1.1. Arena d.d., Koranska 2, Zagreb, MB: 3490866, OIB: 93439147186 (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru pod nazivom „Pošalji SMS i osvoji Renault 4“ koja se provodi putem sms –a, a ovim pravilima uređuju se način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri, način izvlačenja dobitnika nagrada, rokovi za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradne igre i sudjelovanje u njoj. Svrha priređivanja nagradne igre je promidžba dvotjednika Auto klub.

2. Nagradna igra

2.1. Nagradna igra organizira se u Auto klubu, putem sms-a i traje od 28.10. do 22.11.2011. do 10 sati.

2.2. Zadatak je čitatelja poslati SMS s ključnom riječi RENAULT i svoje osobne podatke (ime, prezime i adresa) na broj 60141 (2,40 kn/sms, PDV uključen) u vremenu trajanja nagradne igre.

2.3. U izvlačenju za nagrade sudjeluju svi koji su poslali SMS s ključnom riječi i svojim osobnim podacima (ime, prezime i adresa) na broj 60141 (2,40 kn/sms, PDV uključen) za vrijeme trajanja nagradne igre.

2.4. Izvlačenje dobitnika održat će se u prostorijama Priređivača uz prisustvo Povjerenstva za izvlačenje 22.11.2011. u 12 sati.

2.5. Izvlačenje dobitnika provest će se slučajnim odabirom izvlačenjem sudionika koji su stekli pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Povjerenstvo za izvlačenje će prilikom izvlačenja dobitnika sastaviti Zapisnik s podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja.

2.6. Imena dobitnika bit će objavljena na portalu www.autoklub.jutarnji.hr dana 25.11.2011.

2.7. Nagradni fond čini:

Nagrada Količina Uk.vrijednost s PDVom

1. Automobil Renault 4 1 14.000,00

2. Majice 30 2.500,00

UKUPNO: 16.500,00

Navedene su tržišne cijene nagrada na dan priređivanja nagradne igre, odnosno na dan podnošenja Ministarstvu financija zahtjeva za izdavanje suglasnosti. Priređivač se ograđuje od mogućnosti promjene vrijednosti nagrada do koje bi moglo doći zbog promjena u tržišnim cijenama, pa za takve eventualne promjene niti u kojem slučaju ne snosi ikakvu odgovornost

2.8. Nepotpune SMS poruke i SMS poruke koje sadrže nerazumljive podatke o sudionicima nagradne igre, smatrati će se nevažećima.

3. Pravo sudjelovanja u nagradnim igrama

3.1. Nagradna igra vrijedi na području RH te u istoj mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani RH, čitatelji Auto kluba, prodanih na području RH, sukladno čl. 2. i 3. ovih Pravila.

3.2. Svaki čitatelj može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta.

3.3. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri niti biti dobitnici nagrada.

3.4. Priređivač ne odgovara za nepristigle sms poruke.

3.5. Ova Pravila bit će objavljena na web stranici Jutarnjeg lista u petak 28.10.2011.g.

4. Preuzimanje nagrade

4.1. Dobitnici nagrada iz nagradne igre Auto kluba „Pošalji SMS i osvoji Renault 4“, koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila, sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri daje svoju neopozivu suglasnost da će potpisati odgovarajući ugovor s Priređivačem nagradne igre. Primopredaja nagrade izvršit će se najkasnije 30 dana od objave imena dobitnika na portalu www.autoklub.jutarnji.hr. U slučaju da dobitnici nagrada u roku od 30 dana ne preuzmu nagrade, Priređivač će obavijestiti dobitnike o novom datumu primopredaje. Ukoliko dobitnici nagrada ponovo propusti preuzeti nagradu gubi na nju pravo, a dalje se primjenjuju odredbe Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

4.2. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrada potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik maloljetan ili bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika.

4.3. Ostvarena nagrada ne može se mijenjati za novac, drugu robu ili usluge. Priređivač nije obvezan isporučiti nagradu upravo onih karakteristika (boja, tip) proizvoda koji su prikazani na ilustraciji.

4.4. Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, nagrade koje preostanu priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općega poreznog zakona. Iznimno, ova odredba ne odnosi se na nagradu kojoj je istekom određenog roka vrijednost postala ništava, odnosno ako je nagrada izgubila tržišnu vrijednost.

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1. Sudionik prema članku 2. i 3. ovih Pravila pristaje na sudjelovanje u Nagradnoj igri i pristaje da njegovi osobni podaci budu objavljeni u skladu sa člankom 5.2. ovih Pravila, te izjavljuje da prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

5.2. Sudionici dobitnici nagrade sudjelovanjem u Nagradnoj igri pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata Nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradnu igru.

6. Troškovi

6.1. Priređivač nagradne igre snosi troškove nabave i čuvanja nagrada do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, uključujući i troškove uknjižbe i slično.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa sporazuma o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

7. Posebne situacije

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradne igre i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradne igre nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradnu igru nastavi sukladno s ovim Pravilima.

8. Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

9. Stupanje na snagu

9.1. Priređivač se obvezuje 5% od utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist

Hrvatskog crvenog križa.

9.2. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na portalu www.autoklub.jutarnji.hr. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

Arena d.d.

Janko Goleš, direktor

Izdvajamo