Ivana Paradžiković: Prvi sam Dnevnik gledala kad sam imala devet godina

Objavljeno: 13.03.2009

Marija Miholjek je otišla na porodiljni, a na njezino mjesto u Dnevniku Nove TV i kao voditeljica emisije “Provjereno” zasjela je Ivana Paradžiković, koja je karijeru novinarke i započela na Novoj TV. Ova 27-godišnja apsolventica novinarstva u ovom je poslu šest godina i od 2003. godine okušala se u većini novinarskih formi. Radila je kao novinarka i reporterka za “Provjereno” za koji je napravila niz zapaženih reportaža, pa stoga i ne čudi da joj je Iva Gačić povjerila vođenje te emisije.

Ivana je neko vrijeme radila na RTL-u kao scenaristica u zabavnom programu te je obavljala posao kreativne producentice. I prije ove dvije zahtjevne emisije radila je kao voditeljica i to Vijesti, također na Novoj TV.

• U ‘Pro­vje­re­nom’ smo se na­vi­kli na Ma­ri­ju Mi­ho­ljek. Ima­te li na­mje­ru mi­je­nja­ti pri­stup pri­li­kom vo­đe­nja emi­si­je i oče­ku­je­te li da će se gle­da­te­lji na­vi­knu­ti na no­vu vo­di­te­lji­cu?


- Ko­li­ko sam ja dru­kči­ja od Ma­ri­je, uto­li­ko će i na­čin vo­đe­nja bi­ti dru­kči­ji. Ni­ka­kve ra­di­kal­ne pro­mje­ne ni­su u pla­nu, jer je “Pro­vje­re­no” emi­si­ja u ko­joj sam od sa­mog nje­zi­nog po­če­tka i znam nje­no bi­lo. S njom dišem kroz sve nje­zi­ne fa­ze. Vr­lo br­zo smo se po­zi­ci­o­ni­ra­li i po­sta­li emi­si­ja broj 1 ta­kvog ti­pa. Da­nas smo naj­gle­da­ni­ji in­for­ma­ti­vni ma­ga­zin. Po­se­bno sam uzbu­đe­na što uz do­sa­dašnju no­vi­nar­sku ulo­gu u “Pro­vje­re­nom” pre­u­zi­mam i no­vu ulo­gu, onu vo­di­telj­sku.

• Tko vam je od ino­ze­mnih vo­di­te­lja vi­je­sti naj­dra­ži i ko­je TV vi­je­sti na stra­nim te­le­vi­zi­ja­ma naj­više vo­li­te?

- CNN je pro­gram iz ko­jeg sva­ki no­vi­nar mo­že uči­ti i vi­dje­ti nešto no­vo u pro­du­kcij­skom smi­slu, a vo­lim i po­gle­da­ti De­utsc­he welle.

O sebi će reći da je kao djevojčica živjela u Vojvodini, baš kada su tenkovi kretali na Vukovar, a Dnevnik je njenoj obitelji bio jedina veza sa stvarnošću. Sjedila je uz djeda i gutala svaku minutu
• Naj­dra­ži tre­nu­tak u ka­ri­je­ri?

- To­li­ko ih je... Sva­ki put ka­da sam re­por­ta­žom pro­mi­je­ni­la ne­či­ji ži­vot. Ka­da je San­dri Sto­jić, mla­doj Ku­ti­njan­ki ko­ja se bo­ri za ži­vot na­kon pri­lo­ga odje­dnom odo­bren pri­je­ko po­tre­ban li­jek, te­le­fo­ni ni­su pre­sta­ja­li zvo­ni­ti, svi su htje­li ne­ka­ko po­mo­ći. Ta­kvih je si­tu­a­ci­ja, ka­da po­kre­neš lju­de, po­ta­kneš ih da uči­ne nešto li­je­po, bi­lo be­zbroj i to je ono što da­je smi­sao mom po­slu, i me­ni oso­bno.

• Mo­že­te li se sje­ti­ti ne­kog svog ga­fa dok ste vo­di­li Vi­je­sti?

- Ne mo­gu, do­go­di se ne­ki la­psus lin­gu­ae, ali ništa strašno, si­tni­ca.

• Ima­te li strah da će­te usred Dne­vni­ka na­pra­vi­ti ne­ku ve­li­ku grešku i ka­ko bi re­a­gi­ra­li?

- Ne­mam, osje­ćam se kao da odu­vi­jek ra­dim ovaj po­sao. Ali vje­ro­ja­tno, da se i do­go­di nešto, ispri­ča­la bih se i na­sta­vi­la da­lje. Lju­di smo, lju­di ko­ji ra­de i gri­ješe, ne mi­slim da su ta­kve izni­mne si­tu­a­ci­je za osu­du.

• Ko­li­ko ste ima­li go­di­na ka­da ste po­gle­da­li pr­vi Dne­vnik uo­pće i sje­ća­te li se ka­ko vam je izgle­dao?

- Ima­la sam devet go­di­na, bio je rat, ten­ko­vi su kre­nu­li na Vu­ko­var, a ja sam ži­vje­la u Voj­vo­di­ni. Dne­vnik je ta­da bio naša je­di­na ve­za sa stvar­nošću. Bi­la sam ma­la i ni­sam baš pre­tje­ra­no ra­zu­mje­la što se do­ga­đa, ali sam zna­la da vri­je­me u ku­ći sta­je za tra­ja­nja Dne­vni­ka. Sje­di­la sam uz dje­da i gu­ta­la sva­ku mi­nu­tu.

• Je li ovo što ste do sa­da po­sti­gli u no­vi­nar­skom po­slu ono što ste htje­li ili ste se na po­če­tku ka­ri­je­re vi­dje­li u ne­kom dru­gom se­gmen­tu no­vi­nar­skog po­sla?

- Ni­sam ima­la ta­ko ja­sno de­fi­ni­ran cilj ka­da sam se po­če­la ba­vi­ti ovim po­slom, ali ono što sam zna­la jest da se že­lim ra­zvi­ja­ti i do­i­sta je­sam. Ra­di­la sam ra­zno­vr­sne no­vi­nar­ske za­da­tke, pro­ba­la sve se­gmen­te ovog po­sla. In­for­ma­ti­vni pro­gram, ma­ga­zin­ska emi­si­ja, kra­tko za­ba­vni pro­gram za ko­ji sam pi­sa­la sce­na­ri­je. Svo­je­dobno­ sam ra­di­la i kao kre­a­ti­vni pro­du­cent. Sa­da sam ja­ko za­do­volj­na tu gdje je­sam.

• Ne­do­sta­je li vam re­por­ter­ski po­sao?


- Ja se ni­sam za­u­vi­jek opro­sti­la od re­por­ter­skog po­sla i vje­ru­jem da ću i da­lje bi­ti u mo­gu­ćno­sti na­pra­vi­ti re­por­ta­žu i odra­di­ti no­vi­nar­ski po­sao. Ne­ma ni­ka­kvih dra­ma­ti­čnih re­zo­va, odla­za­ka, oprošta­ja. I da­lje sam u istom odje­lu, ra­dim s istim pro­fe­si­o­nal­nim i dra­gim mi lju­di­ma.

• Vi ste maj­ka. Uspi­je­va­te li uskla­di­ti sve oba­ve­ze?

- Da i to vr­lo uspješno, ali sa­mo za­hva­lju­ju­ći obi­te­lji ko­ja me po­du­pi­re, se­stri, ma­mi, te­ti i stri­cu kod ko­jih sta­nu­jem. Ništa ni­je ne­i­zve­di­vo ni teško.

• Ko­je vas vi­je­sti, kao gle­da­te­lji­cu, naj­vi­še za­ni­ma­ju?


- Ne­mam naj­dra­že se­gmen­te. In­for­ma­ti­vni pro­gram se sa­sto­ji od vi­je­sti i pre­gle­da aktu­al­no­sti ona­kvih ka­kve su se do­go­di­le. Vi­je­sti su odraz svi­je­ta u ko­je­mu ži­vi­mo i ko­ri­ste nam da do­bi­je­mo in­for­ma­ci­je ko­je se ti­ču nas, našeg ži­vo­ta i svi­je­ta u ko­je­mu ži­vi­mo.

• Da mo­že­te, ka­ko bi za­po­če­li Dne­vnik, a da to ni­je “Do­bra ve­čer, gle­da­te Dne­vnik No­ve TV” i ka­ko bi ga odja­vi­li, a da to ni­je “Ugo­dna ve­čer uz pro­gram No­ve TV”?

- Pa ja to i mo­gu. Ne po­sto­ji for­mu­la po­zdra­va ko­je se mo­ra­mo strik­tno dr­ža­ti, ali ima li išta pri­go­dni­je i pri­stoj­ni­je ne­go po­zdra­vi­ti i oslo­vi­ti ne­ko­ga ka­da mu uđeš u dom. Sto­ga, osta­jem pri “Do­bra Vam ve­čer, pošto­va­ni gle­da­te­lji”.

• Da li bi se vo­lje­li okušati u još ne­kom, osim In­for­ma­ti­vnom pro­gra­mu?

- Već je­sam, no ne zna­či da ne­ću više ni­ka­da. Naj­va­žni­je je da sam sa­da za­do­volj­na oni­me što ra­dim.

• Da li bi se usu­di­li uži­vo ko­men­ti­ra­ti no­go­me­tnu uta­kmi­cu?


- Ne­ma to­ga što se ja ne bih usu­di­la, sve se mo­že na­u­či­ti. Bi­tno je ima­ti vo­lje i lju­ba­vi za to što učiš. Ali ne mo­gu baš re­ći da me no­go­me­tne uta­kmi­ce pri­vla­če. Za­sa­d.


Merita?Arslani

Broj preporuka: 0

ARHIVA ČLANAKA

Sindikalisti i predstavnici dviju referendumskih inicijativa danas su javno postavili četiri pitanja svim predsjedničkim kandidatima u tekućoj kampanji te očekuju jasne odgovore. Poslušajte pitanja!

KLJUČ JE U BOJAMA

JESENSKA DOZA ZDRAVLJA Imamo recept za vas: kako da kišne dane ne provedete uspavani?

Što biste rekli kad bismo vam odali recept da vas kraći i kišoviti dani ne uspavaju?

DOBRO JE ZNATI

PREHRANOM PROTIV UMORA Ovo su namirnice koje će ukloniti konstantan osjećaj umora

Budući da živimo ubrzanim tempom nije slučajno da se kod većine ljudi pojavljuje konstantan osjećaj umora koji se zapravo objašnjava kao mehanizam protiv prekomjerne živčane aktivnosti.

SAVJETI STRUČNJAKA

RAZNOLIKA PREHRANA Liječnici: 'Idealan tanjur trebao bi izgledati ovako...'

Čokolada s velikim udjelom kakaovca izvrstan je antioksidanas, a k tome nas čini i sretnima.

hotrss

Opći uvjeti korištenja | Pravila prenošenja sadržaja | Zaštita privatnosti | Pravila komentiranja | Impressum | Kontakt | Oglašavanje

EPH Digital: Jutarnji list | Slobodna Dalmacija | Gloria | Globus | Sportske Novosti | Autoklub | Dom & dizajn | Dobra hrana | Bestseller | Dodo | Dosi | Gorila | LikeCroatia | Gameland | Dubrovacki Vjesnik

WAZ: Der Westen