Matanić u iskazu: Likvidacija naručena iz Zagreba

Objavljeno: 06.11.2008

ZA­GREB - Želj­ko Mi­lo­va­no­vić re­kao mi je da je “odra­đi­va­nje” Ive Pu­ka­ni­ća na­ru­če­no od nje­mu bli­skih lju­di iz Za­gre­ba, ali pre­ko odre­đe­nog čo­vje­ka u Be­o­gra­du. Ni­je mi spo­mi­njao nji­ho­va ime­na - izja­vio je Ro­bert Ma­ta­nić u svom iska­zu na po­li­ci­ji na­kon što je prošlog tje­dna uhi­ćen zbog su­dje­lo­va­nja u li­kvi­da­ci­ji Ive Pu­ka­ni­ća i Ni­ko­le Fra­nji­ća.

Pomaganje u bijegu

U svo­joj obra­ni, izne­se­noj u pri­su­tno­sti od­vje­tni­ka Zvo­ni­mi­ra Ze­be­ca, Ma­ta­nić je pri­znao da je ne­i­zra­vno su­dje­lo­vao u pri­pre­mi uboj­stva, po­ma­žu­ći sa­da odbje­glim po­či­ni­te­lji­ma Želj­ku Mi­lo­va­no­vi­ću zva­nom Ga­vro i Se­ver­ni ve­tar te Bo­ja­nu Gu­dur­iću, a da du­go ni­je ni znao što spre­ma­ju. Te­re­tio je pri­tom i svog bra­ti­ća Lu­ku Ma­ta­ni­ća te Ami­ra Ma­fa­la­ni­ja, ali ta­ko­đer za po­ma­ga­nje u pri­pre­mi i pri bi­je­gu spo­me­nu­tog dvoj­ca.

Nisam znao o kome se radi. Rekli su mi: ‘Bolje da ne znaš, čut će se i vidjeti’

Matanić
Ma­ta­nić je ispri­čao ka­ko je Mi­lo­va­no­vi­ća i Gu­duri­ća upo­znao u za­tvo­ru u Srijem­skoj Mi­tro­vi­ci i to pre­ko Mi­loša Pe­ru­ni­či­ća iz Cr­ne Go­re (koji je uhi­ćen za­je­dno s Mi­lo­va­no­vi­ćem zbog plja­čke Del­ta ban­ke u Sr­bi­ji, op. a.). Ukra­tko je opi­sao ka­ko je uz nji­ho­vu po­moć pla­ni­rao po­bje­ći iz sr­pskog za­tvo­ra. No, u to­me ni­je uspio jer su bi­jeg mi­ni­ra­le, ka­ko ka­že, nje­mu bli­ske oso­be. Na kon­cu je izru­čen Bu­gar­skoj zbog su­mnje na višestru­ka uboj­stva, ali je po­stu­pak pred ta­mošnjim su­do­vi­ma pro­tiv nje­ga obu­sta­vljen i u svi­bnju ove go­di­ne je de­por­ti­ran u Hr­vat­sku. Na­kon ne­kog vre­me­na ja­vio mu se Gu­durić, go­vo­re­ći mu da se pla­ni­ra s obi­te­lji do­se­li­ti u Hr­vat­sku, ne­gdje na po­dru­čje Kar­lov­ca, pri če­mu je spo­mi­njao ba­vlje­nje bo­ri­la­čkim spor­to­vi­ma. Ubr­zo se u Za­gre­bu po­ja­vio i Mi­lo­va­no­vić, a on im je, ka­že, odlu­čio po­mo­ći zbog ono­ga što su oni za njega u­či­ni­li ti­je­kom bo­rav­ka u S. Mi­tro­vi­ci. Ma­ta­nić je ta­ko Mi­lo­va­no­vi­ću darovao pištolj mar­ke Glock, a od nje­ga je na po­klon do­bio po­zna­ti pištolj De­sert Ea­gle.

'Bio je sumnjiv jer je stalno telefonirao'

Izme­đu osta­lo­ga, tra­ži­li su ga da im na­ba­vi ne­ke au­te, bez obzi­ra na po­ri­je­klo, a že­lje­li su i unaj­mi­ti stan u cen­tru gra­da. Uz po­moć Ami­ra Ma­fa­la­ni­ja iznaj­mi­li su stan na kri­ža­nju Pe­trinj­ske i Ju­rišiće­ve uli­ce (u zgra­di u Pe­trinj­skoj 4, op. a.). Spo­me­nuo je ka­ko zna da se Gu­durić ko­ri­stio la­žnim iden­ti­te­tom, ime­nom Kaj­zer Franc, za što je imao i kri­vo­tvo­re­ne slo­ven­ske do­ku­men­te. No, ni­je znao re­ći je li stan unaj­mljen na to ime.

Ma­ta­nić im je pre­ko oso­be V. Ž. na­ba­vio i au­to­mo­bil, Opel Cor­su ko­ja je, do­dao je, bi­la ukra­de­na od tvr­tke ko­ja ni­je pri­ja­vi­la kra­đu vo­zi­la. Tra­ži­li su da im taj au­to osta­ve na Bri­tan­skom tr­gu, a ka­sni­je su ga ko­ri­sti­li upra­vo ra­di opser­va­ci­ja u tom di­je­lu gra­da, gdje se na­la­zi i Pu­ka­ni­ćev stan u Ili­ci. Po­tom su kod je­dnog muškar­ca na­ba­vi­li i sku­ter. Ra­di­lo se o mo­to­ci­klu ko­ji je, ka­ko im je ta oso­ba re­kla, pro­mi­je­nio ne­ko­li­ko vla­sni­ka, ugla­vnom bez ika­kvih ugo­vo­ra o ku­po­pro­da­ji, a usto je du­lje vri­je­me bio ne­re­gi­stri­ran. Taj su sku­ter, u ko­ji je, ka­ko se poslije ispo­sta­vi­lo, po­sta­vlje­na ek­splo­zi­vna na­pra­va, pla­ti­li 500 eu­ra.

SMS poruke

Shva­tivši da Mi­lo­va­no­vić i Gu­dro­vić nešto spre­ma­ju, u je­dnom je tre­nu­tku upi­tao Mi­lo­va­no­vi­ća na ko­me to “ra­de”.  Na to mu je Mi­lo­va­no­vić ni­je ništa odgo­vo­rio, nego je na di­sple­ju svog mo­bi­te­la na­pi­sao “Na Pu­ki­ju”. Ma­ta­nić tvr­di da mu ta­da ni­je bi­lo ja­sno o ko­me se ra­di, što je i re­kao Mi­lo­va­no­vi­ću.

“Ne­ma ve­ze, mo­žda je i bo­lje da ne znaš. Čut će se i vi­dje­ti”, do­bio je odgo­vor. Ne­ko­li­ko da­na ka­sni­je u no­vi­na­ma je či­tao čla­nak u ko­je­m se spo­mi­nja­lo Ivu Pu­ka­ni­ća i na­di­mak Pu­ki te mu je po­sta­lo ja­sno tko je me­ta nje­go­vih pri­ja­te­lja. Osim već na­ve­de­ne izja­ve o na­ru­či­te­lji­ma, Ma­ta­nić tvr­di da mu je Mi­lo­va­no­vić re­kao i da do­bro po­zna­je oso­bu ko­ja je pr­vi put po­kušala ubi­ti Pu­ka­ni­ća. Pri­tom mu je rekao i ka­ko se ra­di o “do­brom mom­ku” i da mu ni­je ja­sno ka­ko ga je uspio pro­mašiti.

Lažni  dokumenti


O sa­mom izvršenju li­kvi­da­ci­je Ma­ta­nić ni­je znao ništa. Ustvr­dio je da je u vri­je­me ek­splo­zi­je bio na pre­zen­ta­ci­ji no­vog mo­de­la BMW-ove “se­dmi­ce” u sa­lo­nu u Fol­ne­go­vi­će­vu na­se­lju. Pre­ma nje­go­voj izja­vi, Lu­ka Ma­ta­nić tre­bao je Mi­lo­va­no­vi­ća i Gu­durića odve­sti iz Za­gre­ba, no otišao je sa­mo Mi­lo­va­no­vić, ko­ji je, do­dao je, naj­vje­ro­ja­tni­je po­bje­gao u BiH. Gu­durić je, pak, u istom smje­ru po­bje­gao dan ka­sni­je, u če­mu mu je po­mo­gao Amir Ma­fa­la­ni.

Ma­ta­nić se osvr­nuo i na dan uhi­će­nja, ka­da ga je za­je­dno s bra­ti­ćem Lu­kom i Slo­bo­da­nom Đu­ro­vi­ćem zva­nim Bo­ban spe­ci­jal­na po­li­ci­ja sa­vla­da­la na odmo­rištu Spa­čva ne­da­le­ko od gra­ni­ce sa Sr­bi­jom. Rekao je ka­ko se s Đu­ro­vi­ćem ta­mo našao ka­ko bi se do­go­vo­ri­li o po­dmi­re­nju du­go­va­nja ko­je je imao pre­ma nje­mu jer mu je po­ma­gao dok je bio u sr­bi­jan­skom za­tvo­ru. Kao oso­bu ko­ja im je tre­ba­la sre­di­ti kri­vo­tvo­re­ne do­ku­men­te i an­ga­ži­ra­ti od­vje­tni­ka u Sr­bi­ji ra­di bri­sa­nja za­bra­ne ula­ska u tu ze­mlju, na­veo je dru­gog, malo kasnije uhi­će­nog muškar­ca na istoj lo­ka­ci­ji, Mi­len­ka Ku­zma­no­vi­ća zva­nog Mi­ća.


Osobu od koje je kupljen skuter policija pustila

Muškarac kojega je Robert Matanić spomenuo kao osobu od koje su nabavili ukradenu Opel Corsu, V. Ž., uhićen je i u utorak priveden u Istražni centar zagrebačkog Županijskog suda uz kaznenu prijavu za tešku krađu. Nakon ispitivanja pred dežurnim istražnim sucem osumnjičeni V. Ž. je zadržan u pritvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Osoba od koje je Robert Matanić kupio skuter kojim je kasnije Željko Milovanović dovezao eksplozivnu napravu u dvorište Palmotićeve 3, bila je u početku uhićena i zadržana na kriminalističkoj obradi dva dana. No, budući da se za tog osumnjičenika nije mogla naći nikakva poveznica sa zločinom, pušten je na slobodu i protiv njega zasad nije podnesena nikakva kaznena prijava.Želj­ko Pe­trušić

Broj preporuka: 0

ARHIVA ČLANAKA

Znanstveni bloger 'Veritasium' snimio je nevjerojatan dokumentarni film o najradioaktivnijim mjestima na svijetu ali i mjestima koja nisu toliko radioaktivna kao što se mislilo. Pogledajte najavu za film.

KLJUČ JE U BOJAMA

JESENSKA DOZA ZDRAVLJA Imamo recept za vas: kako da kišne dane ne provedete uspavani?

Što biste rekli kad bismo vam odali recept da vas kraći i kišoviti dani ne uspavaju?

DOBRO JE ZNATI

PREHRANOM PROTIV UMORA Ovo su namirnice koje će ukloniti konstantan osjećaj umora

Budući da živimo ubrzanim tempom nije slučajno da se kod većine ljudi pojavljuje konstantan osjećaj umora koji se zapravo objašnjava kao mehanizam protiv prekomjerne živčane aktivnosti.

SAVJETI STRUČNJAKA

RAZNOLIKA PREHRANA Liječnici: 'Idealan tanjur trebao bi izgledati ovako...'

Čokolada s velikim udjelom kakaovca izvrstan je antioksidanas, a k tome nas čini i sretnima.

magazinrss

Opći uvjeti korištenja | Pravila prenošenja sadržaja | Zaštita privatnosti | Pravila komentiranja | Impressum | Kontakt | Oglašavanje

EPH Digital: Jutarnji list | Slobodna Dalmacija | Gloria | Globus | Sportske Novosti | Autoklub | Dom & dizajn | Dobra hrana | Bestseller | Dodo | Dosi | Gorila | LikeCroatia | Gameland | Dubrovacki Vjesnik

WAZ: Der Westen