Ruža Tomašić: U Vela Luku i dalje samo s pištoljem

Objavljeno: 22.02.2009

VELA LUKA - Cvik je u će­li­ji, ­Enes je šlja­ker na gra­đe­vi­ni, Želj­ko još uvi­jek vo­di gla­vnu ri­ječ u udru­zi. Dar­ko i da­lje vo­di “cr­no-bi­je­li svi­jet” na ra­di­ju. Ru­ža se ra­zo­ča­ra­la u vi­so­koj po­li­ti­ci i ži­vi po­vu­če­no u Smo­kvi­ci. Že­li­tu više ne pra­te spe­ci­jal­ci, izgu­bi­la se u me­tro­po­li.

Kri­za se “osje­ti” u zra­ku, sa­mo se pri­ča o re­ce­si­ji i be­spa­ri­ci. Dro­ga se ma­lo ma­nje troši i ne di­la na uli­ci, s do­pom pa­da­ju ili se pre­do­zi­ra­va­ju ­USKOK-ovi svje­do­ci.

Ako idu u Na­u­ti­cu k Ivi­ci, ni­je za­bu­na, re­ći će: Vi­di­mo se u Nar­ko­ti­ci. Ka­sum ni­je više šef nar­ko­o­dje­la u po­li­ci­ji. “A di si ti”, pjeva Marijan Ban pjesmi “Osamdesete” koja se pušta u eteru Radija N iz Vele Luke, radio stanice čiji je novinar Darko Dragojević u eter doveo majku ovisnika i prvi javno progovorio o problemu ovisnosti na otoku Korčuli.

Nekad su se dileri hvalili da u 15 dana u Veloj Luci ‘ode’ dva kilograma heroina. No, dokazi protiv Cvika ne temelje se na kilogramima droge jer ona nije zaplijenjena, nego na pokajničkim iskazima USKOK-ovih svjedoka, za koje neki kažu da će puknuti kao mjehur od sapunice. Je li to razlog što bivša saborska zastupnica i dalje hoda s HS-om 2000 u torbi
Nisu osamdesete, če­tvr­tak je po­slijepo­dne ovoga tjedna, i upra­vo je prošlo 25 mje­se­ci od uhi­će­nja Jakše Cvi­ta­no­vi­ća, kor­ču­lan­skog nar­ko­bos­sa.

Pri­je dvi­je go­di­ne Ve­la Lu­ka je ­zbog nje­ga bi­la mje­se­ci­ma u sre­dištu me­dij­ske po­zor­no­sti. Čo­vjek ko­jeg ­USKOK te­re­ti da je go­di­na­ma tro­vao ve­lo­lu­čku mla­dež he­ro­i­nom, na­vla­če­ći ovi­sni­ke u di­ler­sku mre­žu, bio je ne­do­dir­ljiv po­li­ci­ji i pra­vo­su­đu. Sve do 17. si­je­čnja 2007. go­di­ne ni­je “pao” u split­skoj “gaj­bi”. Ali, o Cvi­ku i nje­go­voj sku­pi­ni ne­ki naši su­go­vor­ni­ci još uvi­jek ne že­le otvo­re­no go­vo­ri­ti.

Tajna akcija Kondor

Pri­je mje­sec da­na spe­ci­jal­ci su s du­gim ci­je­vi­ma upa­da­li u ku­će i lo­ka­le i u taj­noj akci­ji Kon­dor pri­vo­di­li su di­le­re ko­ka­i­na ko­ji su svo­je kra­ko­ve pru­ži­li od Ju­žne Ame­ri­ke, pre­ko Bel­gi­je do Sr­bi­je.

Nakon sve­ga ne­ko­li­ko sa­ti pro­ve­de­nih u mje­stu ko­je po slu­žbe­nim po­da­ci­ma iz 2001. go­di­ne ima 4380 sta­no­vni­ka ne ču­di nas što dro­ge još uvi­jek ima. Ne­ma ki­na, u kam­pa­nji obe­ća­va­na dvo­ra­na ni­je sa­gra­đe­na, ži­vot na oto­ku, u ko­jem se vra­ta je­di­no otvo­re­nog ho­te­la zimi za­klju­ča­va­ju u de­set na­ve­čer, svo­di se na obi­la­zak ne­ko­li­ko ka­fi­ća. 

Ru­ža To­mašić, ko­ja je pri­je tri go­di­ne, kao sa­bor­ska za­stu­pni­ca, pro­zva­la Cvi­ka kao gla­vnog nar­ko­di­le­ra, da­nas je sa­mo čla­ni­ca HSP-a. U vri­je­me afe­re sa Cvi­kom ču­va­li su je po­li­caj­ci. Ali nji­ho­va bivša ko­le­gi­ca ko­ja je taj po­sao ra­di­la u Ka­na­di i sa­da je na opre­zu. Ot­kri­va nam:

- Kad ­idem u Ve­lu Lu­ku u tor­bi ­imam ­svoj HS 2000. Po­go­to­vo ako ­idem s kće­ri. ­Odem i na ga­đa­nje. Kći je do­ži­vlja­va­la ne­u­go­dno­sti. Me­ni je pri­je dva tje­dna u Spli­tu prišao je­dan mla­dić i re­kao mi: “Ne­moj se pra­vi­ti va­žna. Ni­si ti više zašti­će­na!” No, ­ipak mi ni­je žao što sam pro­zva­la ne­ke lju­de. Spa­si­la sam je­dnu ovi­sni­cu, ko­ja je sa­da maj­ka i izvu­kla se iz pa­kla dro­ge. A bi­la je ra­zmišlja­la da ubi­je maj­ku i se­be. I da­lje me zo­vu ne­ki ro­di­te­lji i tra­že mo­ju po­moć, ali ne ra­zu­mi­ju da im ni­tko ne mo­že po­mo­ći ako si pr­vo sa­mi ne po­mo­gnu i ne shva­te da ima­ju pro­blem u obi­te­lji - ka­že R. To­mašić i do­da­je:

- Mi­slim da smo nešto ­ipak po­sti­gli jer ro­di­te­lji su se tr­gnu­li, ovi­snost na Kor­ču­li više ni­je sra­mo­ta o ko­joj se ne go­vo­ri. Mno­gi mla­di lju­di ko­ji su bi­li uvu­če­ni u to pre­ka­sno su shva­ti­li da oni ko­ji su ih uvu­kli u di­ler­ski ­krug sa­mi ni­su ovi­sni­ci. Pri­vu­kao ih je nji­hov gla­mu­ro­zan ži­vot - ka­že bivša sa­bor­ska za­stu­pni­ca. 

Ia­ko ga izri­je­kom ne spo­mi­nje, mi­sli na Jakšu Cvi­ta­no­vi­ća. On je vo­zio do­bre au­te, mo­to­re, dje­voj­ka­ma ­priuštio ne­za­bo­ra­vne pro­vo­de. On je, zna to i po­li­ci­ja, na­kon što je ra­zbio je­dan au­to, otišao u split­ski au­to­sa­lon s aktov­kom pu­nom nov­ca i re­kao ga­zdi da za­tvo­ri sa­lon dok on ku­pu­je. Uži­tak je bio na­dni­ca za ­strah. Ope­ra­ti­vne po­li­cij­ske bi­lješke još 2003. go­di­ne bi­lje­že, o če­mu se i pi­sa­lo u no­vi­na­ma, da je ­Cvik na če­lu or­ga­ni­zi­ra­ne sku­pi­ne ko­ja na­ba­vlja he­ro­in iz Sa­ra­je­va i Cr­ne Go­re.

Po drogu u Split, Dubrovnik

Jedan mladić mi je rekao: ‘Nisi više zaštićena, ne
pravi se važna’


Ruža Tomašić
Naši su­go­vor­ni­ci, ko­ji ne že­le da ih ime­nu­je­mo, tvr­de da je on, ne vje­ru­ju­ći ni­ko­me, odla­zio u BiH šum­skim pu­to­vi­ma pre­ko gra­ni­ce po­kraj Ne­u­ma i vra­ćao se s ku­ti­ja­ma de­ter­džen­ta u ko­ji­ma je bio he­ro­in. Ali, umje­sto čvr­ste optu­žni­ce ko­ju bi pot­kri­je­pi­li ki­lo­gra­mi­ma za­pli­je­nje­ne dro­ge, sa­da se te in­for­ma­ci­je svo­de na po­kaj­ni­čke iska­ze svje­do­ka ­USKOK-ove optu­žni­ce pro­tiv Cvi­ka i dru­ži­ne, za ko­je ne­ki ka­žu da će pu­knu­ti po­put mje­hu­ra od sa­pu­ni­ce. Ru­ža To­mašić ka­že da do­ži­vlja­va da joj ovi­sni­ci i di­le­ri go­vo­re: “Vi­djet ćeš! Če­kaj sa­mo da pro­đe su­đe­nje!”

No, ­USKOK ­ipak sma­tra da su te optu­žbe ute­me­lje­ne, me­đu osta­lim, i ­zbog ne­sraz­mje­ra izme­đu Cvi­ko­vih pri­ho­da i imo­vi­ne.

­Ipak, Tomašić ocje­nju­je da je dro­ge na Kor­ču­li ma­nje, ali ka­že ka­ko je to sa­mo tre­nu­ta­čno sta­nje, te da će, ako se pro­blem ovi­sno­sti su­sta­vno ne bu­de rješ­avao, on za ko­ju go­di­nu na oto­ku ­opet bu­knu­ti. Ka­že ka­ko i da­lje po­sto­je tri kla­na ko­ja ­ipak ima­ju si­gur­no nar­ko­tr­žište, ali o ime­ni­ma ne že­li.

S ocje­nom da je dro­ge ma­nje, sla­že se i dr. Ne­ven Ška­ro iz kor­ču­lan­skog Do­ma zdra­vlja. Ka­žu mu to i ovi­sni­ci ko­ji k nje­mu do­la­ze po me­ta­don­sku te­ra­pi­ju.

No, još uvi­jek 250 re­gi­stri­ra­nih teških ovi­sni­ka o he­ro­i­nu sva­ko­dne­vno tre­ba svo­ju do­zu i oni do heroina na­la­ze put. Sa­da mno­go te­že.

I po­li­ci­ja, tvr­di Želj­ko Vlašić, pred­sje­dnik Udru­ge ro­di­te­lja za pre­ven­ci­ju i izvan­bol­ni­čko li­je­če­nje “Ži­vot vi­ta”, sa­da je akti­vni­ja, br­že re­a­gi­ra na do­ja­ve gra­đa­na da se dro­ga di­la oko ško­la. Ka­ko su nam re­kli i u nar­ko­o­dje­lu du­bro­va­čke po­li­ci­je, svo­je­vre­me­no su se di­le­ri hva­li­li ka­ko u 15 da­na u Ve­loj Lu­ci ode nešto ma­nje od dva ki­lo­gra­ma he­ro­i­na. Pre­ma Vlašiće­voj pro­cje­ni, sa­da je ta ko­li­či­na za tre­ći­nu ma­nja, no piz i da­lje isto košta - 100 ku­na.

Tko je tko

Jakša Cvitanović
tužitelji tvrde da je drogom zatrovao Velu Luku

Želita Tomić - Cvikova dilerica, pro­ka­za­la ga je i iščezla iz mjesta

Ruža Tomašić - ne žali što je prokazala Cvika, ali u grad ne ide bez pištolja

Dr. Nenad Škaro - ma­nje je novih ovisnika, a ne­ki su se i izliječili

Darko Dragojević - novinar-amater, u eter je doveo majku ovisnika i javno progovorio

Željko Vlašić - predsjednik udruge kroz koju je prošlo 50-ak ovisnika

Enes Agović - još mu se sudi za otmicu Želite, više nije ugostitelj, nego radi na ‘baušteli’

Ilija Jurković - oprostio je Želiti, ali ne i onima koji su mu smjestili optužbu za otmicu

Ivica Borovina
- vlasnik Nautice

Po dro­gu se sad više odla­zi u ­Split, Du­bro­vnik, uspo­sta­vlje­ni su ne­ki dru­gi ka­na­li, di­la je ne­tko dru­gi. Neki, po­put Ivi­ce Bo­ro­vi­ne, vla­sni­ka Na­u­ti­ce, ne li­be se re­ći da dro­gu sa­da di­la­ju ­USKOK-ovi zašti­će­ni svje­do­ci.

- ­Cvik je u za­tvo­ru, a dro­ge na oto­ku ima. Ja sam pr­vi, kao ro­di­telj tro­je dje­ce, za to da se to zlo isko­ri­je­ni, ali ne­ka mi sa­da oni ko­ji su me pro­zi­va­li ka­žu: Tko sa­da di­la?

Lažne optužbe o otmici

- Zašto vam ka­fić zo­vu Nar­ko­ti­ka? - pi­ta­mo ga izravno. U do­ku­men­ta­ci­ji još uvi­jek ima­mo le­tak ko­ji je kru­žio Ve­lom Lu­kom i u ko­jem se alu­di­ra­lo da je taj bivši po­li­ca­jac u nar­ko­pi­ra­mi­di ­iznad Cvi­ka.

 - To su zli je­zi­ci. Ljud­ska zlo­ba i za­vist. Ako je ta­ko ka­ko se pri­ča, ka­ko to da mi sve ovo vri­je­me ništa ni­tko ni­je ­uspio do­ka­za­ti. A ne­gdje bi me valj­da ulo­vi­li. Ali, pri­je se ­zbog to­ga što sam ra­dio u po­li­ci­ji, go­vo­ri­lo da ra­dim za po­li­ci­ju. Je­sam, ­znao sam Cvi­ka, on je do­la­zio u moj ka­fić, i ja to ne po­ri­čem, ­znao sam i po­pi­ti pi­će s ­njim. Ali, je­su i dru­gi, do­kto­ri i na pu­no višim po­zi­ci­ja­ma, a sad od nje­ga svi pe­ru ru­ke - ka­že Ivica Bo­ro­vi­na.

Že­li­ta To­mić
, dje­voj­ka ko­ja je odlu­či­la pro­ka­za­ti Cvi­ka, ko­ja je svo­je­volj­no izišla iz pro­gra­ma za zašti­tu svje­do­ka, ali ko­ja je išče­zla iz Ve­le Lu­ke, za Bo­ro­vi­nu je re­kla da ju je po­kušao ote­ti. Kasnije je re­kla ka­ko je s ­njim za­pra­vo za­mi­je­ni­la Ili­ju Jur­ko­vi­ća. Pro­tiv Bo­ro­vi­ne po­stu­pak ni­kad ni­je po­kre­nut, ali ni du­bro­va­čko tu­ži­telj­stvo već tri go­di­ne ne rješava nje­go­vu pri­ja­vu za la­žno pri­ja­vlji­va­nje ko­ju je on po­dnio pro­tiv Že­li­te.

Ili­ja Jur­ko­vić na­kon tri go­di­ne pra­vo­mo­ćno je oslo­bo­đen optu­žbe da je bio je­dan od Že­li­ti­nih otmi­ča­ra. Dok se pri­sje­ća ka­ko su ga spe­kta­ku­lar­no do­vo­di­li na su­đe­nje u kor­ču­lan­ski sud, okru­žen spe­ci­jal­ci­ma s du­gim ci­je­vi­ma, ko­ji su bi­li i u su­dni­ci, da­nas o sve­mu ka­že:

- Ja ­njoj ništa ne za­mje­ram. Ona je bi­la ovi­snik i ne­tko ju je isko­ri­stio. Ali kad sam su­ci­ma po­ka­zao bi­lješku o nje­zi­nu ispi­ti­va­nju u po­sta­ji kor­ču­lan­ske po­li­ci­je, ko­ja do­ka­zu­je da je u ­isto vri­je­me ni­sam mo­gao i dr­ža­ti za­to­če­nu, ra­spra­va je ­odmah pre­ki­nu­ta. Tri pu­ta je tu­ži­telj mi­je­njao optu­žni­cu i na kra­ju je odu­stao. Ona je pla­ka­la u su­dni­ci i ispri­ča­va­la mi se, ali kad me da­nas nje­zi­ni ro­di­te­lji sre­tnu, od me­ne okre­ću gla­vu. Ru­ža To­mašić ne. Ja ću ovo istje­ra­ti na či­stac. Sad sam po­slo­žio ko­cki­ce či­ja je to re­ži­ja i sve sam pre­dao od­vje­tni­ku. ­Znam da se, obri­jan, jak, ukla­pam u pre­do­džbu o opa­snom ti­pu, ali do ­ovog po­stu­pka ni­sam ni­kad bio ni ­prekršaj­no ka­žnja­van. Od mo­je se­stre i ze­ta ko­ji ra­de u po­li­ci­ji u Plo­ča­ma lju­di su okre­ta­li gla­ve. Na ­sre­ću, bi­lo je mno­go ­onih ko­jih su mi vje­ro­va­li i na ­kra­ju se ­ipak po­ka­za­lo da je sve to bi­la ne­či­ja re­ži­ja. To ne zna­či da Že­li­ta ni­je bi­la ote­ta, ali mi­slim da će ot­kri­ti tko joj je re­kao da me la­žno optu­ži. I ti će lju­di za to mo­ra­ti odgo­va­ra­ti - re­kao nam je Jur­ko­vić.

Ilija Jurković daje naslutiti da je u to umi­ješan i ne­tko iz lo­kal­ne i du­bro­va­čke po­li­ci­je. I vra­ća se na po­če­tak “afe­re ­Cvik”, u ko­joj se, ka­ko vri­je­me odmi­če, sve više čini da su umi­ješani lju­di iz po­li­cij­sko-pra­vo­su­dnog su­sta­va ko­ji je i hra­nio pi­pke kor­ču­lan­ske nar­ko­ho­bo­tni­ce.

Dubrovački odjel za droge

Na­kon više od tri go­di­ne čak je i ne­kim po­li­caj­ci­ma su­mnji­vo što je ­Cvik ute­kao i po­li­caj­cu či­jem su bra­tu ku­ću pre­tra­ži­va­li ­zbog dro­ge. I što je smje­na šefa Ti­ho­mi­ra Ar­ne­ri­ja, na­čel­ni­ka Odje­la za dro­ge ko­jem je sud sa 16 go­di­na za­tvo­ra po­tvr­dio uhi­će­nje di­ler­ske sku­pi­ne, bila je­dan od pr­vih po­te­za ne­da­vno smi­je­nje­nog na­čel­ni­ka du­bro­va­čke po­li­ci­je Iva­na Krešića. I što je u mje­sec da­na ove go­di­ne za­pli­je­nje­no dvo­stru­ko više dro­ge ne­go u ­istom ra­zdo­blju prošle go­di­ne.

To seže sve do pri­ča ka­ko dubrovačkim po­li­caj­ci­ma Pa­la­me­ti i Ru­di­no­vi­ću po­dme­ću ne sa­mo au­stral­ski me­di­ji već i bivši ko­le­ge jer mi­sle da su oni kri­vi za to što su oni izgu­bi­li svo­je po­zi­ci­je.

Ve­lo­lu­čka i du­bro­va­čka nar­ko­pri­ča ovi­me ne pre­sta­je. Kao što ni­je pre­sta­la ni uhi­će­njem Jakše Cvi­ta­no­vi­ća.  U akciji Kon­dor, ko­ja je sa­mo bi­la na­sta­vak za­gre­ba­čkih i ri­je­čkih akci­ja Ve­ne­zu­e­la i Do­mald, prije mjesec dana spe­ci­jal­ci su uli­je­ta­li u ku­će i ka­fi­će, uhi­ći­va­li Ve­lo­lu­ča­ne.

Pri­je tri go­di­ne nar­ko­bos­so­vi su za do­la­zak po­li­ci­je zna­li kad su po­li­caj­ci kre­ta­li iz Du­bro­vni­ka ili naj­ka­sni­je kad su sti­gli na tra­jekt u Ore­bić.

Ne­da­vno su bi­li, a i ­opet bi im spe­ci­jal­ci mo­gli upa­sti bez na­ja­ve.

Cvika nema, tko sad dila?

Cvik je u zatvoru, a droge na otoku i dalje ima. Željko Vlašić, koji vodi udrugu za pomoć ovisnicima, procjenjuje da je sada za trećinu manje droge nego prije. Dilaju li je zaista isti oni ljudi koji su USKOK-ovi zaštićeni svjedoci, kako se govori po Veloj Luci

Korčulani protiv lokalnih dilera

Prema popisu iz 2001., Vela Luka ima 4380 stanovnika. Prije tri godine saborska zastupnica Ruža Tomašić, koja živi u Smokvici, digla je glas protiv lokalnih narkodilera i označila Jakšu Cvitanovića Cvika kao vođu. On je godinu dana bio u bijegu, ali je uhićen prije dvije godine i od tada je u pritvoru i na sudu

Lažno smo optuženi

Ivica Borovina (desno), bivši policajac i vlasnik Nautice. Želita Tomić laž­no ga je optužila za pokušaj otmi­ce jer ga je navo­dno zamijenila s Ilijom Jurko­vićem (lijevo)

Liječnik i voditelj

Dr. Nenad Škaro u Domu zdravlja metadonskom tera­pijom pomaže ovisnicima, a voditelj Darko Dragojević pomaže im svojom emisijom


Dušan Miljuš

Broj preporuka: 0

ARHIVA ČLANAKA

Još iz rubrike

Opći uvjeti korištenja | Pravila prenošenja sadržaja | Zaštita privatnosti | Pravila komentiranja | Impressum | Kontakt | Oglašavanje

EPH Digital: Jutarnji list | Slobodna Dalmacija | Gloria | Globus | Sportske Novosti | Autoklub | Dom & dizajn | Gorila | Dobra hrana | Dobri restorani | ok! | Bestseller | Dodo | Dosi | LikeCroatia | Gameland | Dubrovacki Vjesnik | Zadarski.hr