Desničari i homofobi stoje iza prosvjeda

    AUTOR:
    • Jutarnji.hr

  • OBJAVLJENO:
  • 05.12.2008. u 07:09

ZA­GREB - Ia­ko je na­ja­vljen kao apo­li­ti­čan, ve­li­ki pros­vjed najavljen za danas pod na­zi­vom “Ste­gni­te vi svoj re­men, ban­do lo­pov­ska” or­ga­ni­zi­ra­ju lju­di bli­ski mar­gi­nal­nim političkim strankama, a ne­ki od njih otvo­re­no se de­kla­ri­ra­ju i kao ustaše i ho­mo­fo­bi. Zbog toga bi u pitanje mogla biti dovedena i or­ga­ni­za­ci­ja antivladinih pros­vje­da ko­ji bi se danas u 18 sati trebali održati u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci, Puli, Požegi i Zadru.

Politički svjetonazor


-Zdravstvo za sve, a ne samo za bogate

-Besplatno školovanje - želimo biti zemlja znanja

-Oštro suočavanje s mafijom i organiziranim kriminalom

-Smanjenja cijena osnovnih potrepština

-Poštena revizija svih privatizacija

-Smjena podobnih i nesposobnih

-Kaznimo već jednom korupciju i nepotizam

-Pravnu državu, a ne mrtvo slovo na papiru

-Zamrzavanje imovine i bankovnih računa bez pokrića

-Ukidanje saborskih povlastica

-Veća ulaganja u poljoprivredu i industriju

-Smanjenje deficita

-Smanjenje vanjskog duga

-Oporezivanje luksuza

-Manji porezi na hranu

-Otkrivanje afera, a ne zataškivanje

-Rješavanje huliganizma na ulicama

-Ukidanje zabrane pro­svjeda na Markovu trgu

-Ne prodaji Ine

-Odustanite od Pelješkog mosta

-Imovinske kartice tran­sparentno iznijeti javnosti

-Objava registra branitelja
22 ZAHTJEVA
Iako inicijatori ne žele otkriti svoj identitet, više od 60.000 članova grupe u javnosti predstavljaju Jakob Matovinović Jakša i Dalibor Markušić. Obojica su nosili liste Hrvatske stranke mladih na posljednjim parlamentarnim izborima, a Matovinović je i koordinirao cijelu kampanju za stranku. Matovinović kaže da nije član nijedne stranke, no na svom blogu, među ostalim, nastoji dokazati da ustaše nisu bili fašisti. I nedavno privedena zadarska koordinatorica Ivana Loko bliska je Hrvatskoj stranci mladih, barem na svom profilu na Facebooku, kao i Marin Bobek, koji je u početku bio koordinator prosvjeda za Varaždin. No, ponajviše je nezadovoljstva među prosvjednicima zbog činjenice da je Petar Krešimir, koordinator prosvjeda za Split, na Facebooku član grupa “Za dom spremni!”, “Zvonko Bušić - hrvatski Ghandi”, “Peticija podrške M. P. Thompsonu”. Osim njega, i koordinator za srednje škole Mario Vlahović dijeli isti politički svjetonazor na svom profilu na Facebooku pa je član grupa “Batinama protiv pedera”, “Svi smo mi ustaše”, “Podržite M. P. Thompsona”, a među omiljenim stranicama mu je i ona “Ante Pavelić - U”.

Jelena Dunato, koordinatorica prosvjeda za Rijeku i kustosica u muzeju, kaže da nije članica nijedne stranke i tvrdi da bi iz svoje grupe izbacila one s radikalnim političkim stavovima.

- Ovo je građanska inicijativa i svatko ima pravo na svoje mišljenje sve dok podupire razloge zbog kojih prosvjedujemo. Ipak, ne bih prosvjedovala s ovakvim pojedincima - rekla je Dunato. Ona odbacuje mogućnost da iza svega još k tome stoji i politička stranka, no Li­vio De­fran­za, je­dan od pros­vje­dni­ka iz njene grupe, boji se da ci­je­li pros­vjed ne po­sta­ne po­li­ti­čka pro­mi­džba ne­ko­li­ko po­je­di­na­ca.

Marketinška znanja

- Ni­je pošte­no lju­di­ma re­ći da smo pro­tiv po­li­ti­ča­ra, ako stran­ka or­ga­ni­zi­ra pros­vje­de. Mi ne­ma­mo pro­blem s ti­me što su oni čla­no­vi stran­ke, već što to ta­je. Bo­ji­mo se da će­mo na kra­ju bi­ti žr­tve ma­ni­pu­la­ci­je, jer će oni svoj iden­ti­tet ot­kri­ti na dan pros­vje­da, pa bi mo­glo ispa­sti da je sve or­ga­ni­zi­ra­la Hr­vat­ska stran­ka mla­dih - ka­že De­fran­za.

Jakob Matovinović uzvraća da je ri­ječ o šači­ci ra­di­kal­nih se­pa­ra­ti­sta ko­ji že­le mi­ni­ra­ti pros­vjed.

- Od 1996. ni­sam član ni­je­dne po­li­ti­čke stran­ke i kad smo ula­zi­li u ovaj pro­jekt, ja­sno smo re­kli da ni­je ni­ti će bi­ti po­li­ti­čki. Iz HSM-a su me na po­slje­dnjim par­la­men­tar­nim izbo­ri­ma an­ga­ži­ra­li kao ne­stra­na­čku oso­bu, a s obzi­rom na svoja mar­ke­tinška zna­nja, pri­stao sam no­si­ti li­stu i vo­di­ti kam­pa­nju - re­kao je Ma­to­vi­no­vić i do­dao da su u pi­ta­nju sku­pi­ne ko­je Ri­je­ku že­le od­ci­je­pi­ti od Hr­vat­ske. Članstvo u političkim strankama prekinuo je kad se vratio iz Australije, no nije htio otkriti koje je stranke bio član u dijaspori.

- To je moja privatna stvar. Uostalom, znate kako kažu, što dalje od domovine, to veći nacionalist - kaže Matovinović.


- Naš prosvjed nije usmjeren protiv jedne osobe, nego cijele političke kaste. Zato nećemo dopustiti niti jednoj političkoj stranci da nam se ‘ušlepa’ - rekao je splitski koordinator prosvjeda “Stegnite vi svoj remen, bando lopovska”, koji se na Facebooku potpisuje kao Petar Krešimir. Ne želi odati svoje pravo prezime, pa se o njemu jedino zna da je stu­dent ekonomije i da nije član ni­jedne stranke. Autor Facebook grupe koja je uzbunila Hrvatsku kaže da je vrlo iznenađen što je ona u tako kratko vrijeme us­pje­la okupiti mnogo ljudi.  Ju­čer u 11 sati grupa je imala 60.225 članova, a samo jedan sat po­slije bilo ih je oko 200 više.

- Skup je prijavljen još prije sedam dana, počinje da­nas u 18 sati,. Naši aktivisti će na Rivi dijeliti hranu - kaže Petar. Organizatori su pripremili i vlastitu redarsku službu kojoj će jedan od zadataka biti i sprečavanje stranačkih aktivista da okrenu skup u svoju korist.

- Govorit će samo intelektualci - rekao je Petar. (I. Profaca)
 Split: Organizator se predstavlja kao Petar Krešimir

‘Političari mogu doći samo kao građani’

Mlada Riječanka nije stranački opredijeljena, a u organizaciju prosvjeda uključila se dobrovoljno

RIJEKA - Jelena Dunato, 28-godišnja Riječanka, koordinatorica je prosvjeda “Stegnite vi remen bando lopovska” za Rijeku.  - Uključila sam se potpuno dobrovoljno i nisam član niti sam ikada bila član neke političke stranke. Među prvima sam ušla u grupu, i to isključivo iz želje da se nešto napravi. Ne mogu procijeniti koliko će se građana pojaviti, ali s obzirom na broj članova grupe, nadam se što većem odazivu - govori Dunato.

Jelena je po struci povjesničarka umjetnosti i radi kao kustosica u Muzeju grada Rijeke, čime na neki način ruši predodžbu da je Facebook grupa krenula od mladih i nadobudnih anarhista.

- Nemamo veze ni s jednim pokretom, pa tako ni s anarhizmom, jer nam nije cilj rušiti nego uspostaviti dijalog. Članovi grupe uglavnom su studenti, a ja sam među ‘starijima’ - istaknula je riječka koordinatorica.

Jelena Dunato komentirala je i priče da je prosvjed politički motiviran, ističući da je riječ samo o glasinama koje je netko ciljano plasirao te da ni jedna stranka nema veze s prosvjedom.

- Očekujemo da će na prosvjedu biti političara, ali oni mogu doći isključivo kao građani, a ne kao predstavnici stranaka. S nama nije komunicirala niti jedna politička stranka - kaže Jelena Dunato. Koordinatorica kaže da je prosvjed prva u potpunosti civilna inicijativa u Hrvatskoj nakon dugog niza godina, a vladajućim strukturama želi poručiti da je građanima dosta ovakvog stanja u Hrvatskoj.

- Ovo nije vezano samo za aktualnu Vladu i premijera, ovo je prosvjed protiv svega što se loše događalo u ovih 17 godina, a situacija je sada samo kulminirala - kaže Dunato.( Luka Benčić/EPEHA)
Koordinatorica za Rijeku Jelena Dunato, kustosica muzeja:


Goran Milaković

Izdvajamo