Matanić u iskazu: Likvidacija naručena iz Zagreba

    AUTOR:
    • Jutarnji.hr

  • OBJAVLJENO:
  • 06.11.2008. u 07:06

ZA­GREB - Želj­ko Mi­lo­va­no­vić re­kao mi je da je “odra­đi­va­nje” Ive Pu­ka­ni­ća na­ru­če­no od nje­mu bli­skih lju­di iz Za­gre­ba, ali pre­ko odre­đe­nog čo­vje­ka u Be­o­gra­du. Ni­je mi spo­mi­njao nji­ho­va ime­na - izja­vio je Ro­bert Ma­ta­nić u svom iska­zu na po­li­ci­ji na­kon što je prošlog tje­dna uhi­ćen zbog su­dje­lo­va­nja u li­kvi­da­ci­ji Ive Pu­ka­ni­ća i Ni­ko­le Fra­nji­ća.

Pomaganje u bijegu

U svo­joj obra­ni, izne­se­noj u pri­su­tno­sti od­vje­tni­ka Zvo­ni­mi­ra Ze­be­ca, Ma­ta­nić je pri­znao da je ne­i­zra­vno su­dje­lo­vao u pri­pre­mi uboj­stva, po­ma­žu­ći sa­da odbje­glim po­či­ni­te­lji­ma Želj­ku Mi­lo­va­no­vi­ću zva­nom Ga­vro i Se­ver­ni ve­tar te Bo­ja­nu Gu­dur­iću, a da du­go ni­je ni znao što spre­ma­ju. Te­re­tio je pri­tom i svog bra­ti­ća Lu­ku Ma­ta­ni­ća te Ami­ra Ma­fa­la­ni­ja, ali ta­ko­đer za po­ma­ga­nje u pri­pre­mi i pri bi­je­gu spo­me­nu­tog dvoj­ca.

Nisam znao o kome se radi. Rekli su mi: ‘Bolje da ne znaš, čut će se i vidjeti’

Matanić
Ma­ta­nić je ispri­čao ka­ko je Mi­lo­va­no­vi­ća i Gu­duri­ća upo­znao u za­tvo­ru u Srijem­skoj Mi­tro­vi­ci i to pre­ko Mi­loša Pe­ru­ni­či­ća iz Cr­ne Go­re (koji je uhi­ćen za­je­dno s Mi­lo­va­no­vi­ćem zbog plja­čke Del­ta ban­ke u Sr­bi­ji, op. a.). Ukra­tko je opi­sao ka­ko je uz nji­ho­vu po­moć pla­ni­rao po­bje­ći iz sr­pskog za­tvo­ra. No, u to­me ni­je uspio jer su bi­jeg mi­ni­ra­le, ka­ko ka­že, nje­mu bli­ske oso­be. Na kon­cu je izru­čen Bu­gar­skoj zbog su­mnje na višestru­ka uboj­stva, ali je po­stu­pak pred ta­mošnjim su­do­vi­ma pro­tiv nje­ga obu­sta­vljen i u svi­bnju ove go­di­ne je de­por­ti­ran u Hr­vat­sku. Na­kon ne­kog vre­me­na ja­vio mu se Gu­durić, go­vo­re­ći mu da se pla­ni­ra s obi­te­lji do­se­li­ti u Hr­vat­sku, ne­gdje na po­dru­čje Kar­lov­ca, pri če­mu je spo­mi­njao ba­vlje­nje bo­ri­la­čkim spor­to­vi­ma. Ubr­zo se u Za­gre­bu po­ja­vio i Mi­lo­va­no­vić, a on im je, ka­že, odlu­čio po­mo­ći zbog ono­ga što su oni za njega u­či­ni­li ti­je­kom bo­rav­ka u S. Mi­tro­vi­ci. Ma­ta­nić je ta­ko Mi­lo­va­no­vi­ću darovao pištolj mar­ke Glock, a od nje­ga je na po­klon do­bio po­zna­ti pištolj De­sert Ea­gle.

'Bio je sumnjiv jer je stalno telefonirao'

Izme­đu osta­lo­ga, tra­ži­li su ga da im na­ba­vi ne­ke au­te, bez obzi­ra na po­ri­je­klo, a že­lje­li su i unaj­mi­ti stan u cen­tru gra­da. Uz po­moć Ami­ra Ma­fa­la­ni­ja iznaj­mi­li su stan na kri­ža­nju Pe­trinj­ske i Ju­rišiće­ve uli­ce (u zgra­di u Pe­trinj­skoj 4, op. a.). Spo­me­nuo je ka­ko zna da se Gu­durić ko­ri­stio la­žnim iden­ti­te­tom, ime­nom Kaj­zer Franc, za što je imao i kri­vo­tvo­re­ne slo­ven­ske do­ku­men­te. No, ni­je znao re­ći je li stan unaj­mljen na to ime.

Ma­ta­nić im je pre­ko oso­be V. Ž. na­ba­vio i au­to­mo­bil, Opel Cor­su ko­ja je, do­dao je, bi­la ukra­de­na od tvr­tke ko­ja ni­je pri­ja­vi­la kra­đu vo­zi­la. Tra­ži­li su da im taj au­to osta­ve na Bri­tan­skom tr­gu, a ka­sni­je su ga ko­ri­sti­li upra­vo ra­di opser­va­ci­ja u tom di­je­lu gra­da, gdje se na­la­zi i Pu­ka­ni­ćev stan u Ili­ci. Po­tom su kod je­dnog muškar­ca na­ba­vi­li i sku­ter. Ra­di­lo se o mo­to­ci­klu ko­ji je, ka­ko im je ta oso­ba re­kla, pro­mi­je­nio ne­ko­li­ko vla­sni­ka, ugla­vnom bez ika­kvih ugo­vo­ra o ku­po­pro­da­ji, a usto je du­lje vri­je­me bio ne­re­gi­stri­ran. Taj su sku­ter, u ko­ji je, ka­ko se poslije ispo­sta­vi­lo, po­sta­vlje­na ek­splo­zi­vna na­pra­va, pla­ti­li 500 eu­ra.

SMS poruke

Shva­tivši da Mi­lo­va­no­vić i Gu­dro­vić nešto spre­ma­ju, u je­dnom je tre­nu­tku upi­tao Mi­lo­va­no­vi­ća na ko­me to “ra­de”.  Na to mu je Mi­lo­va­no­vić ni­je ništa odgo­vo­rio, nego je na di­sple­ju svog mo­bi­te­la na­pi­sao “Na Pu­ki­ju”. Ma­ta­nić tvr­di da mu ta­da ni­je bi­lo ja­sno o ko­me se ra­di, što je i re­kao Mi­lo­va­no­vi­ću.

“Ne­ma ve­ze, mo­žda je i bo­lje da ne znaš. Čut će se i vi­dje­ti”, do­bio je odgo­vor. Ne­ko­li­ko da­na ka­sni­je u no­vi­na­ma je či­tao čla­nak u ko­je­m se spo­mi­nja­lo Ivu Pu­ka­ni­ća i na­di­mak Pu­ki te mu je po­sta­lo ja­sno tko je me­ta nje­go­vih pri­ja­te­lja. Osim već na­ve­de­ne izja­ve o na­ru­či­te­lji­ma, Ma­ta­nić tvr­di da mu je Mi­lo­va­no­vić re­kao i da do­bro po­zna­je oso­bu ko­ja je pr­vi put po­kušala ubi­ti Pu­ka­ni­ća. Pri­tom mu je rekao i ka­ko se ra­di o “do­brom mom­ku” i da mu ni­je ja­sno ka­ko ga je uspio pro­mašiti.

Lažni  dokumenti


O sa­mom izvršenju li­kvi­da­ci­je Ma­ta­nić ni­je znao ništa. Ustvr­dio je da je u vri­je­me ek­splo­zi­je bio na pre­zen­ta­ci­ji no­vog mo­de­la BMW-ove “se­dmi­ce” u sa­lo­nu u Fol­ne­go­vi­će­vu na­se­lju. Pre­ma nje­go­voj izja­vi, Lu­ka Ma­ta­nić tre­bao je Mi­lo­va­no­vi­ća i Gu­durića odve­sti iz Za­gre­ba, no otišao je sa­mo Mi­lo­va­no­vić, ko­ji je, do­dao je, naj­vje­ro­ja­tni­je po­bje­gao u BiH. Gu­durić je, pak, u istom smje­ru po­bje­gao dan ka­sni­je, u če­mu mu je po­mo­gao Amir Ma­fa­la­ni.

Ma­ta­nić se osvr­nuo i na dan uhi­će­nja, ka­da ga je za­je­dno s bra­ti­ćem Lu­kom i Slo­bo­da­nom Đu­ro­vi­ćem zva­nim Bo­ban spe­ci­jal­na po­li­ci­ja sa­vla­da­la na odmo­rištu Spa­čva ne­da­le­ko od gra­ni­ce sa Sr­bi­jom. Rekao je ka­ko se s Đu­ro­vi­ćem ta­mo našao ka­ko bi se do­go­vo­ri­li o po­dmi­re­nju du­go­va­nja ko­je je imao pre­ma nje­mu jer mu je po­ma­gao dok je bio u sr­bi­jan­skom za­tvo­ru. Kao oso­bu ko­ja im je tre­ba­la sre­di­ti kri­vo­tvo­re­ne do­ku­men­te i an­ga­ži­ra­ti od­vje­tni­ka u Sr­bi­ji ra­di bri­sa­nja za­bra­ne ula­ska u tu ze­mlju, na­veo je dru­gog, malo kasnije uhi­će­nog muškar­ca na istoj lo­ka­ci­ji, Mi­len­ka Ku­zma­no­vi­ća zva­nog Mi­ća.Muškarac kojega je Robert Matanić spomenuo kao osobu od koje su nabavili ukradenu Opel Corsu, V. Ž., uhićen je i u utorak priveden u Istražni centar zagrebačkog Županijskog suda uz kaznenu prijavu za tešku krađu. Nakon ispitivanja pred dežurnim istražnim sucem osumnjičeni V. Ž. je zadržan u pritvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Osoba od koje je Robert Matanić kupio skuter kojim je kasnije Željko Milovanović dovezao eksplozivnu napravu u dvorište Palmotićeve 3, bila je u početku uhićena i zadržana na kriminalističkoj obradi dva dana. No, budući da se za tog osumnjičenika nije mogla naći nikakva poveznica sa zločinom, pušten je na slobodu i protiv njega zasad nije podnesena nikakva kaznena prijava.
Osobu od koje je kupljen skuter policija pustila


Želj­ko Pe­trušić

Izdvajamo