U 80-im DJ-evi, danas lideri kreativne industrije

    AUTOR:
    • Jutarnji.hr

  • OBJAVLJENO:
  • 14.09.2008. u 09:20

­Kraj osam­de­se­tih. Dva me­tra ­ispod DJ-a ple­sa­lo je 700 lju­di. Ži­vi te­pih, na­zi­va­li su taj po­gled.

Za “Lo­ve and ­sexy” sri­je­dom bri­nuo se Mr. ­White, ­Ozren Kan­ce­ljak ­svoj je “So­und of Mu­sic” ­imao če­tvr­tkom, Zo­ran Pe­zo pe­tkom je bi­rao gla­zbu 50-tih i 60-tih za “­Blue Mo­on”, a To­mi­slav Ri­cov i To­mo In der ­Mühlen ­svoj su “Tom Tom ­club” vo­di­li su­bo­tom i ne­dje­ljom.

Bio je to pro­gram zla­tno­ga do­ba Ku­lušića, ni­ka­da pre­ža­lje­nog le­gen­dar­nog no­ćno­ga klu­ba u za­gre­ba­čkoj Hr­vo­je­voj uli­ci, ko­ji je na ­svom vr­hun­cu pro­da­vao 20.000 ka­ra­ta u je­dno­me mje­se­cu. Da­nas, go­to­vo 16 go­di­na na­kon što su ži­vo­tni pu­te­vi pe­to­ri­ce pri­ja­te­lja odve­li dru­ga­či­jim smje­ro­vi­ma, Ku­lušić je ništa više do­li oro­nu­lo pro­če­lje ko­je ba­zdi na mo­kra­ću.

Ci­je­la “eki­pa” DJ-eva na­kon odla­ska iz Ku­lušića po­če­tkom Do­mo­vin­skog ra­ta uspje­la je u po­slo­vnom svi­je­tu - ima­ju ima­ge i pri­zna­nja. Ne­ka­da su za­je­dno pra­ti­li svjet­ske tren­do­ve ko­ji su do­pi­ra­li do ta­dašnje pu­bli­ke. S nji­ma smo ra­zgo­va­ra­li dok su se uz ta­li­jan­sku tje­ste­ni­nu, ­funky gla­zbu i bi­ra­na vi­na pri­sje­ća­li “zla­tnih vre­me­na” i do­go­va­ra­li de­ta­lje oku­plja­nja ko­je je ini­ci­rao Ri­cov, or­ga­ni­za­tor ­Weekend  Me­dia fe­sti­va­la.

 
Kao Mr. White srijedom je vodio program ‘Love and sexy’

Nekadašnji DJ Radija 101 danas vodi  kreativnu agenciju Nukleus koja je za omot albuma Hladnog piva “Knjiga žalbe” dobila Porina 

Četvrtkom je vodio program ‘sound of music’

Danas direktor tvrtke Večernji list digital. Bio je menadžer u Aquarius Recordsu i Jugotonu, direktor ZAMPA,  Porina, Mreže, radio u Premisi...
 
Neven Dubravčić Beli
Ozren Kanceljak

- Ka­da sam vi­dio da na fe­sti­val po­slo­vno do­la­ze mo­ji pri­ja­te­lji iz do­ba Ku­lušića,  po­mi­slio sam da bi bi­lo do­bro­da po­no­vno za­tu­lu­ma­ri­mo kao ne­kad, da oži­vi­mo Ku­lušić, nje­go­vu gla­zbu i atmo­sfe­ru  - obja­snio je Ri­cov. ­Zbog po­slo­vnih oba­ve­za ta­da DJ, a da­nas re­da­telj fil­mo­va  i broj­nih re­kla­ma, Zo­ran Pe­zo, na do­go­vor s pri­ja­te­lji­ma ni­je sti­gao, ali će na­stu­pi­ti s gla­zbom šezde­se­tih u sklo­pu “­Blue Mo­on” pro­gra­ma. Osta­li su, pak, po­če­li svo­je pri­če o Ku­lušiću.

U to vri­je­me po­zna­ti­ji kao Mr. ­White, a pra­vim ime­nom Ne­ven Du­brav­čić Be­li, DJ Ra­di­ja 101 ko­ji je smi­ksao ­singl ko­ji je da­nas je­dan od zašti­tnih zna­ko­va te ra­di­o­po­sta­je “Pa­li Tar­zan”, da­nas vo­di kre­a­ti­vnu agen­ci­ju Nu­kle­us ko­ja je za li­ko­vno obli­ko­va­nje al­bu­ma Hla­dnog pi­va “Knji­ga žal­be” prošle go­di­ne do­bio na­gra­de Po­rin i Zla­tnu Ko­o­glu.

Sje­de­ći uz sta­re pri­ja­te­lje, s la­ga­no po­di­gni­tum ru­ka­ma i za­tvo­re­nim oči­ma, ži­vo­pi­sno je opo­našao “ži­vi te­pih” s po­če­tka pri­če.

- U to smo vri­je­me teško do­la­zi­li do gla­zbe, ni­je bi­lo MP3-a ili CD-a i trošili smo br­do nov­ca ka­ko bi­smo ima­li no­vi hit  - pri­sje­ća se Du­brav­čić. Na nje­ga se, pak, na­do­ve­zao ­Ozren Kan­ce­ljak, sa­da pri­zna­ti mar­ke­tinški stru­čnjak ko­ji je na če­lu tvr­tke Ve­čer­nji ­list di­gi­tal. Na­kon Ku­lušića prešao je u ­Aquarius, a pr­va mu je me­na­džer­ska po­zi­ci­ja bi­la u Ju­go­to­nu. U me­đu­vre­me­nu je bio di­re­ktor ­ZAMP-a te pro­du­kcij­skih ku­ća Mre­ža i Eu­ro­pa­press pro­du­kci­ja. Bio je ­izvršni di­re­ktor Po­ri­na, a tri je go­di­ne ra­dio u agen­ci­ji Pre­mi­sa. ­Ipak, tje­dan da­na pri­je svir­ke pri­znao je da ima tre­mu.

- Na ­partyju već ja­ko du­go ni­sam puštao gla­zbu, i tre­bam ma­lo vje­žbe, ali “to” se ni­ka­da ne gu­bi - opi­si­vao je Kan­ce­ljak dok je Ri­co­vu i To­mi In der ­Mühlenu po­ka­zi­vao svo­ju ko­le­kci­ju gla­zbe, me­đu ko­jom se na­la­ze i al­bu­mi ne­da­vno tra­gi­čno pre­mi­nu­log Di­ne Dvor­ni­ka.

- Pa nje­ga smo pu­sti­li 88. go­di­ne! Na “Zašto pra­viš slo­na od me­ne” ple­sa­či kao da su za­mr­li, no na­kon ne­ko­li­ko du­gih se­kun­di, svi su za­ple­sa­li. Ta­da smo zna­li da će Di­no po­sta­ti zvi­je­zda - pri­sje­tio se Ri­cov i uz odo­bra­va­nje osta­lih do­dao ka­ko ih je do­ba u Ku­lušiću sve obli­ko­va­lo kao lju­de i po­du­ze­tni­ke.

  
Tom tom club je išao i subotom i nedjeljom

Njegova tvrtka IDM music  eksluzivni je zastupnik za Hrvatsku najjačih svjetskih diskografskih tvrtki. Prodaje autorska prava na glazbu oko nas...

S Tomom in den muhlenom vodio je tom tom club

Kao DJ i voditelj programa radio u Aqauriusu, Saloonu, Tvronici, radio na 101-inici, u Digitelu a danas vodi agenciju za  organiziranje evenata Da!
Tomo in der Muehlen
Tomo Ricov

- Uju­tro je sva­tko ra­dio ­svoj po­sao, a u me­đu­vre­me­nu se sva­ke ve­če­ri mon­ti­ra­la dru­ga­či­ja sce­no­gra­fi­ja. Do­la­zi­li su ro­cke­ri, me­tal­ci, ur­ba­na pu­bli­ka... Ta­ko se nešto ni­je po­no­vi­lo do da­na da­naš­njeg - opi­si­vao je Ri­cov. Nje­gov ži­vo­to­pis bi­lje­ži ka­ko je kao DJ i vo­di­telj pro­gra­ma, izme­đu osta­log, ra­dio u ­Aqua­ri­usu, Gju­ri 2, Sa­lo­o­nu, Tvor­ni­ci, a od 1996. go­di­ne ra­dio je na Ra­di­ju 101 kao ure­dnik i vo­di­telj. Pet je go­di­na ra­dio u Di­gi­te­lu, a na­kon to­ga otvo­rio svo­ju agen­ci­ju Da!

Uz Ri­co­va, gla­zbu je puštao i To­mo In der ­Mühlen ,da­našnji ­izdavač(publisher) ko­ji pro­da­je au­tor­ska pra­va na gla­zbu ko­ja se pušta svu­gdje oko nas; ko­ri­sti se u kam­pa­nja­ma, fil­mo­vi­ma, mo­bi­te­li­ma...

Nje­go­va tvr­tka IDM Mu­sic ek­sklu­zi­vni je  hr­vat­ski za­stu­pnik naj­ja­čih svjet­skih izda­va­čkih kom­pa­ni­ja, ra­dio je i u SAD-u, ­gdje je pro­da­vao pje­sme za se­ri­je “Za­kon i red”, “Obi­telj So­pra­no” te mno­gi­ma dru­gi­ma.

Na pi­ta­nje ko­li­ko su isku­stva i uspo­me­ne na vri­je­me pro­ve­de­no u Ku­lušiću utje­ca­li na nji­ho­ve da­našnje ži­vo­te, svi su po­nu­di­li sli­čan odgo­vor; u to su vri­je­me bi­li svo­je­vr­sne zvi­je­zde ko­je su gra­đa­ni pre­po­zna­va­li na ce­sti, li­sta “pri­ja­te­lja” za be­spla­tan ­upad bi­le su du­ge, a čak ih i da­nas, ka­žu, pi­ta­ju što je s Ku­luš­ićem i mo­že li se on po­no­vno otvo­ri­ti.


Marinko Brkić-Tot

Izdvajamo