Pravila nagradne igre

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, MB: 00575682, OIB: 79517545745, KLASA: UP/I-460-02/19-01/320, UR.BROJ: 513-07-21-01-19-2, (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje slijedeća:

Zagreb, 14. svibnja 2019.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

pod nazivom

„Osvoji putovanje u Pariz za dvoje!“

1. Predmet Pravila

  1. HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2, MB: 00575682, OIB: 79517545745 (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru pod nazivom „Osvoji putovanje u Pariz za dvoje“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra), a ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri, način izvlačenja dobitnika nagrade, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradne igre i sudjelovanje u njoj. Svrha priređivanje nagradne igre je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i projekta Dobri restorani.

2. Nagradna igra

  1. Nagradna igra organizira se na portalu www.dobri-restorani.hr u razdoblju od 31.05.2019.g. do 07.06.2019. godine u 10:59 sati. Nagradna igra se organizira u jednom kolu.
  2. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju čitatelji koji se prijave putem prijavnice na www.dobri-restorani.hr, pošalju svoje podatke (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail) i glasaju za svoj najdraži restoran.
  3. Javno izvlačenje dobitnika održati će se dana 07.06.2019.g. u 12 sati u prostorijama Priređivača (Koranska 2, Zagreb) uz prisutnost Povjerenstva za izvlačenje.
  4. Izvlačenje dobitnika provest će se slučajnim odabirom izvlačenjem sudionika koji su stekli pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri. Povjerenstvo za izvlačenje će prilikom izvlačenja dobitnika sastaviti Zapisnik s podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja.
  5. Rezultati izvlačenja te ime i prezime dobitnika bit će objavljeni na www.dobri-restorani.hr dana 07.06.2019.g. u 13 sati.
  6. Nagradni fond čini:
 • 1x putovanje u Pariz za dvoje u organizaciji Atlas plus d.o.o.- program City break Pariz- u razdoblju od 05.10. do 08.10.2019.g.

Vrijednost nagradnog fonda je 8.260,00 kn.

  1. Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, nagrade koje preostanu priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 30 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općega poreznog zakona.
  2. Prijavnice koje ne sadrže podatke o sudionicima nagradne igre, odnosno sadrže nerazumljive

podatke o sudionicima nagradne igre, kao i prijavnice koje ne sadrže glas za najdraži restoran, smatrati će se nevažećima.

3. Pravo sudjelovanja u nagradnim igrama

3.1. Nagradna igra vrijedi samo na području RH te u istoj mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2. Svaki čitatelj može sudjelovati u nagradnoj igri neograničeni broj puta, ali može biti izvučen

samo jedan put.

3.3. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri niti biti dobitnici nagrade.

3.4. Ova Pravila bit će objavljena na www.dobri-restorani.hr dana 30.05.2019. g.

4. Preuzimanje nagrade

  1. Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila ima pravo preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.
  2. Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 30 dana, Priređivač će dobitnika ponovo obavijestiti pisanim putem, te mu odrediti dodatni rok od 8 dana za preuzimanje nagrade. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo, a dalje se primjenjuju odredbe Pravilnika o priređivanju nagradne igre.
  3. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.
  4. Ostvarena nagrada ne može se mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.
  5. Priređivač nije obvezan isporučiti nagradu upravo onih karakteristika (boja) proizvoda koji su prikazani na ilustraciji.

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1. Podatke iz točke 2.2. Pravila Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradne igre i

radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradne igre.

5.2. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradnu igru.

5.3. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu

ove Nagradne igre, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju

zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne

podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i

uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u

skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o

sljedećem:

 • Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;
 • Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;
 • U svrhu provođenja Nagradne igre, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja;
 • Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradne igre, te po završetku nagradne igre, sve do opoziva Sudionika;
 • Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;
 • Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.4. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog

marketinga svih izdanja Hanza medie d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.5. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se

odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb,

Koranska 2, pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih

podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na

sudjelovanje Sudionika u nagradnoj igri.

6. Troškovi

6.1. Priređivač nagradne igre snosi troškove nabave i čuvanja nagrada do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, uključujući i troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa sporazuma o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

7. Posebne situacije

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradne igre i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradne igre nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradnu igru nastavi sukladno s ovim Pravilima.

8. Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

9. Stupanje na snagu

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na www.dobri-restorani.hr 30.05.2019. godine.

9.2. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

HANZA MEDIA d.o.o.

Marko Smetiško, predsjednik uprave

Ana Hanžeković, članica uprave

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
28. rujan 2023 02:35