USPOREDNI TEST

Hrvatska birokracija je užasna. Kada je usporedite s britanskom, onda je još užasnija...

    AUTOR:
    • Ana Muhar,
    • Sandra Bolanča

  • OBJAVLJENO:
  • 24.10.2010. u 19:53

Goran Mehkek/CROPIX

Jutarnji istražio koliko se teže boriti protiv hrvatske nego britanske birokracije

Evo dva primjera za ishođenje 15 istih dokumenata: jedan je iz vlastitog dvorišta u kojem caruje spora i neusklađena javna uprava, drugi iz Velike Britanije, razvijene zemlje sa starom demokracijom u kojoj caruje načelo “što ne možeš poštom, obavi internetom”. Ima li Velika Britanija domovnicu? Kako Britanci dižu stambeni kredit, otvaraju tvrtku? Postoji li u toj zemlji glupost kao što je papir nevelikog formata i smiješnog naziva ‘uvjerenje o prebivalištu’? Što je za Britance uopće dokaz o prebivalištu?

RODNI LIST

Nije dovoljan, treba i izvadak iz knjige rođenih

HRVATSKA

Gotovo sve institucije traže original. Rodni se list izdaje u pripadajućem matičnom uredu prema mjestu upisa. Ondje ispuniti zahtjev i kupiti biljege u obližnjem kiosku. Hrvatska ima i izvadak iz matice rođenih. Izvadak iz matice rođenih i rodni list nisu ista stvar. Izvadak se izdaje na obrascu broj 5. On je svijetloplave boje. Rodni list je potvrda o činjenici rođenja i izdaje na obrascu broj 8. Bijele je boje, na njemu je otisak hrvatskog grba u svijetloplavoj boji. U Izvadak iz matice rođenih upisuju se sve promjene osobnih podataka, dok se u rodni list upisuju samo posljednje promjene - što god to značilo. Ukoliko čovjek živi izvan mjesta rođenja, može nazvati dotični matični ured koji će onda verificirati zahtjev i obavijestiti matični ured u gradu u kojem stranka sada živi. Potom čovjek idući dan može preuzeti rodni list u tom gradu. Važno - provjeriti kako rade matični uredi! Sa strankama ne rade svaki dan (šibenski, recimo, ne radi srijedom) jer upisuju podatke; neki rade samo dva sata dnevno! Uz ova dva dokumenta o rođenju postoji i takozvana potvrda o rođenju koja se izdaje na obrascu broj 11. Budući da se osobni podaci mogu promijeniti - zbog usvojenja, sklapanja ili prestanka braka, promjene osobnog imena, promjene spola, gubitka poslovne sposobnosti, stavljanju pod skrbništvo - i budući da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja nove podatke upisuje u rodni list, on ne smije biti stariji od šest mjeseci! Ne postoji hitni postupak.

BRITANIJA

Potrebno je ispuniti samo online formular, za što je potrebno pola sata. Takozvani General Register Index ima sve podatke o građanima. Dokument kroz četiri dana stiže poštom na kućnu adresu. Postoji i hitni postupak uz dodatnu nadoplatu; tada dokument stigne za jedan radni dan. Cijena: devet funti za regularan, 23 funte za hitni postupak. Rodni list vrijedi neograničeno.

Domovnica

Kod nas treba original, kod njih ne postoji

HRVATSKA

Alfa i omega cijele priče. Gotovo sve institucije traže original. Po njega otići u pripadajući matični ured prema mjestu upisa. Ondje ispuniti zahtjev za izdavanje domovnice (košta 5 kn) i kupiti biljege (20 kn). Po biljege skoknuti u obližnji kiosk ili Narodne novine. Domovnica ne smije biti starija od šest mjeseci.

BRITANIJA

Takav dokument u Britaniji ne postoji.

OSOBNA KARTA

Treba nam 7 formulara i 180 kn, najmanje

HRVATSKA

Prošetati do policijske uprave po zahtjev za izdavanje osobne iskaznice, zvanog obrazac broj 2. Ondje uzeti i uplatnicu koja ima jedinstveni serijski broj, zatim na poštu ili FINU uplatiti 48,50 kn na račun MUP-a.

Može se platiti i internetom, ali koja korist kada po uplatnicu čovjek mora ići u policijsku upravu zbog spomenute šifre.

I mora osobno donijeti papirnati dokaz da je platio internetom! Potom skoknuti do obližnjeg fotostudija za dvije fotografije u boji.

Ukoliko se zahtjev za osobnu predaje prvi put, treba donijeti domovnicu (prethodi već spomenuta procedura za izdavanje domovnice), i izvadak iz matice rođenih ili rodni list (prethodi već spomenuta procedura za izdavanje rodnog lista).

Ukoliko čovjek pravi novu osobnu kartu jer je stara istekla ili se oštetila, dovoljno je priložiti staru osobnu kartu. Ukoliko se osobna karta pravi jer korisnik mijenja svoje ime ili prezime, primjerice žena se uda ili rastavi, ona treba priložiti rodni i/ili vjenčani list (prethodi već spomenuta procedura za rodni odnosno vjenčani list).

Osobna karta: potrebnih papira od pet do sedam komada. Papire prikupljamo: jedan do tri dana.

Cijena: oko 180 kuna + prijevoz do pripadajućih matičnih ureda. Potrebno vrijeme da nam je institucija isporuči: 30 dana.

BRITANIJA

Od 2010. godine u potpunosti je ukinuta upotreba osobnih iskaznica.

PUTOVNICA

Britanci je dobiju prijavom preko weba

HRVATSKA

Prošetati do policijske uprave po zahtjev za izdavanje biometrijske putovnice. Za regularno izdavanje putovnice uzeti posebnu uplatnicu - koja se podiže isključivo u policijskoj upravi jer se u rubriku “poziv na broj” upisuje jedinstveni kontrolirani broj - i potom na pošti ili FINI uplatiti 320 kuna. Državni biljezi koštaju 70 kuna; po njih skoknuti u obližnji kiosk. Ni zahtjev, ni plaćanje ne može se obaviti internetom. Potom se ići slikati kod najbližeg fotografa. Natrag u policijsku upravu. Priložiti osobnu iskaznicu i staru putovnicu. Za žurno izdavanje biometrijske putovnice isti je postupak osim što treba priložiti potvrdu zašto radimo žurno i više košta.

Ako se nova putovnica izrađuje zbog promjene prezimena (primjerice, žena se uda ili rastavi), potrebno je priložiti original vjenčanog lista ili izvadak iz matice rođenih - prethodi već spomenuta procedura za vjenčani list. Putovnica: potrebnih papira šest do deset komada. Papire prikupljamo: jedan do tri dana. Cijena s fotografijama: oko 430 kuna (za regularno izdavanje); 670 kuna (za žurno) plus prijevoz građana do pripadajućih matičnih ureda. Potrebno vrijeme da nam je institucija isporuči: 30 dana (žurno par dana).

BRITANIJA

Prijavnica se može ispuniti na internetu. Nakon što zaprimi prijavnicu, Vladin ured pošalje je na kućnu adresu na potpis. Potpisana se prijavnica, uz fotografije i staru putovnicu, poštom natrag šalje u Vladin ured. Za izradu prve putovnice potrebno se prijaviti za razgovor.

Cijena: Izrada nove putovnice stoji 77 funti. Regularna obnova putovnice također stoji 77 funti. Žurno izdavanje putovnice stoji 130 funti. Za osobe starije od 81 godinu postupak je besplatan i nije potreban razgovor. Kod regularne obnove putovnice tjedan dana ili jedan dan uz nadoplatu.

PREBIVALIŠTE/BORAVIŠTE

Konfuzija s prebivalištem i boravištem

HRVATSKA

Hrvatski se građanin, važno je naglasiti, hrva s dva termina: prebivalište i boravište. On, dakle, može promijeniti prebivalište (grad) i za to pravi nove dokumente, promijeniti adresu stanovanja u istom prebivalištu (preseli se u drugu ulicu u istom gradu) i za to također pravi nove dokumente ili može prijaviti boravište u drugom gradu i tada dokumenti ostaju isti. Velika Britanija, tome nasuprot, ne razlikuje termine prebivalište i boravište. Uvijek je to ‘residence’ koji se, vrlo je zanimljivo, prema potrebi dokazuje jednim plaćenim računom: onim za struju, ili za vodu ili za plin.

Prebivalište

HRVATSKA

Procedura oko promjene prebivališta prilično živcira hrvatske građane.

Prvo osobnim odlaskom odjaviti staro prebivalište u nadležnoj policijskoj upravi (na primjer u Rijeci). Ispuniti obrazac broj 1, predočiti osobnu iskaznicu. Potom novo prebivalište osobno otići prijaviti u drugu policijsku upravu (primjerice u Osijek). Uručiti im spomenutu potvrdu o odjavi prethodnog prebivališta, i još jedan obrazac broj 1 o prijavi novog - jer policijske uprave očito nisu umrežene.

Potom predati dokaz na kojem temeljimo svoj zahtjev za promjenom prebivališta. Kao dokaz će poslužiti sljedećih pet papira: Vlasnički list nekretnine u kojoj namjeravamo živjeti, Ugovor o kupoprodaji spomenute nekretnine, dokaz o izvršenoj uplati dogovorene cijene (tabularna isprava i zapisnik o primopredaji nekretnine) ili pak Ugovor o najmu nekretnine ovjeren kod javnog bilježnika (ako te ijedan stanodavac prijavi kao podstanara) i na koncu, kao peti papir, izjava vlasnika stana o suglasnosti za prijavu, također ovjerena kod javnog bilježnika. Jednostavno rečeno, čovjek koji kod sebe želi prijaviti majku našetat će se od šaltera do šaltera i neizbježnog javnog bilježnika.

Promjena prebivališta: potrebnih papira od sedam do deset komada. Cijena: oko tri stotine kuna plus prijevoz u različite gradove. Potrebno vrijeme da nam je institucija zavede: (odjava starog, prijava novog) nekoliko dana.

BRITANIJA

Velika Britanija ne razlikuje prebivalište od boravišta. Sve je to ‘residence’. Obavlja se internetom.

Boravište

HRVATSKA

Čovjek koji neko vrijeme boravi u drugom gradu (npr. student) ne mora mijenjati prebivalište, ali je dužan prijaviti boravište koje vrijedi najviše godinu dana. U (novoj) policijskoj upravi ispunjava obrazac broj 1, pokazuje osobnu kartu i dokaz na kojem temelji svoj zahtjev. Kao dokaz će poslužiti već spomenutih pet papira u prijavi za prebivalište. Sve osobno odnijeti policijskoj upravi.

Prijava boravišta: potrebnih papira četiri do osam komada. Papire prikupljamo: jedan do dva dana. Cijena: oko 220 kuna plus prijevoz. Potrebno vrijeme da nam je institucija isporuči: jedan dan.

Uvjerenje o prebivalištu

HRVATSKA

Smiješan papir budući da je, kaže zakon, sama osobna karta dokaz o prebivalištu. Mnoge institucije, međutim, traže pečatirano uvjerenje o prebivalištu, i to original. Zahtjev se podnosi se nadležnoj policijskoj upravi (da, iz Osijeka potegnuti na Korčulu), a onda po biljege na obližnji kiosk.

Uvjerenje o prebivalištu: potrebnih papira tri komada. Cijena: oko 60 kuna plus prijevoz. Potrebno vrijeme da nam je institucija isporuči: jedan do dva dana.

BRITANIJA

Britanci to zovu ‘proof of residence’, a kao ‘proof’ će poslužiti plaćeni račun za struju, vodu ili plin.

OTVARANJE TVRTKE

U Britaniji tvrtku otvorite za - jedan dan!

HRVATSKA

Dati ime trgovačkom društvu. Servis Hitro.hr provjerava postoji li već takvo ime u bazi podataka. Tu može nastati frka. Naime, pravilo kaže da tvrtki morate nadjenuti hrvatsko ime, ili ime iz nekog mrtvog jezika. Problem nastaje kada službenici servisa Hitro.hr previde da mrtvi jezici nisu samo latinski i starogrčki, nego i čitav niz izumrlih jezika na planetu. Nakon toga sastaviti akt o osnivanju tvrtke kod javnog bilježnika. Za upis u sudski registar ispuniti prijavu odnosno ‘obrazac Po’ (prije ovjeren kod javnog bilježnika). Moraju nazočiti svi osnivači i druge osobe čije je potpise potrebno ovjeriti.

Nakon javnog bilježnika, spomenutu prijavu predati i na servis Hitro.hr. Uplate sudskih pristojbi i osnivačkog pologa obaviti u pošti ili FINI. Hitro.hr sve šalje nadležnom Trgovačkom sudu. On upisuje društvo u sudski registar i servisu Hitro.hr šalje Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke. Opet otići na Hitro.hr. Vrijeme je za RPS obrazac koji se ondje uzima, a potreban je za dobivanje “obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku”. Popularnije rečeno, dobiva se matični broj i šifra glavne djelatnosti.

Zatim osnivač društva mora priložiti izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ni on, ni društvo nemaju nepodmirene obveze, kao ni njegova ovlaštena pravna osoba. Zatim treba priložiti i izjave Porezne uprave, HZMO-a i HZZO-a da ni osnivač ni društvo nemaju neplaćene poreze i doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Izjave ne smiju biti starije od osam dana. Mnogo puta posjetiti javnog bilježnika.

Pošto je sve obavljeno, izraditi pečat i otvoriti žiroračun, prijaviti trgovačko društvo poreznoj upravi i ishoditi Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima. Potom prijaviti sebe i djelatnike na HZZO i HZMO. Za to trebaju sljedeći papiri: M-11 P, M-1 P, rješenja o upisu u trgovački registar, obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku, tiskanica 1, tiskanica 2, dokaz o prebivalištu plus HZZO-u dati kopije obrazaca M1-P i M11-P koje su nam dali u HZMO-u.

Otvaranje tvrtke: potrebnih papira minimalno 25 komada (plus zaposlenici). Papire prikupljamo: od tjedan do deset dana ako je sve u redu. Cijena: pet do šest tisuća kuna (uz obvezni osnivački polog od 20 tisuća kuna), plus troškovi prijevoza. Potrebno vrijeme da nam institucija isporuči dozvole: od tri tjedna do mjesec dana - ako je sve u redu.

BRITANIJA

Tvrtku je moguće otvoriti putem interneta preko mnogobrojnih trgovačkih društava koje nude online pakete registracija tvrtke. Za tipično društvo s ograničenom odgovornošću potrebno je ispuniti jedan formular na internetskoj stranici što traje oko sat vremena. Cijena: oko 60 funti. Potrebno vrijeme: jedan dan.

PRIJAVA NOVOROĐENČETA

Matični uredi, biljezi i osam formulara za novorođenče

HRVATSKA

Potreban je original vjenčani list i original domovnice za oba roditelja, ne stariji od šest mjeseci. Po to otići u pripadajući matični ured (svaki roditelj u svoj, prema mjestu upisa). Priložiti i osobnu kartu. Potom ova četiri papira odnijeti u matični ured u koji se prijavljuje dijete. Kupiti biljege u obližnjem kiosku. Prije toga nazvati spomenuti matični ured i provjeriti je li im rodilište poslalo prijavu rođenja djeteta! Papirima roditelja priložiti: otpusno pismo iz rodilišta, dva biljega i 9 kn gotovine. Nakon pet dana dijete dobije domovnicu - po nju također doći osobno u matični ured.

Onda na MUP prijaviti prvo prebivalište djeteta. Za to je potrebno od pet do osam papira: izvadak iz matične knjige rođenih, rodni list i domovnica djeteta te dokaz na kojem roditelj temelji zahtjev za prijavom prvog prebivalista (dodatna četiri papira - pogledati gore pod prijavom prebivališta).

Prijava novorođenčeta: potrebnih papira 15 komada. Papire prikupljamo: od tjedan do deset dana. Cijena: minimalni administrativni troškovi 250 kuna, plus troškovi prijevoza. Potrebno vrijeme: oko tjedan dana.

BRITANIJA

Kad se beba rodi, roditelj ide u najbliži matični ured i dijete, na temelju izjave, bez ijednog dokumenta, prijavi u takozvani General Register Index. Dijete odmah dobije rodni list koji traje neograničeno.

VOZAČKA DOZVOLA

Doktor, policija, FINA, pa cesta

HRVATSKA:

Počinjemo sa zahtjevom na obrascu broj 2. Njega uzeti u nadležnoj policijskoj upravi. Priložiti uvjerenje o položenom vozačkom ispitu i liječničko uvjerenje ne starije od 15 mjeseci. Prije toga otići u obližnji foto-studio i napraviti dvije fotografije i na kiosk po biljege.

Potom otići u FINU ili poštu, uzeti uplatnicu i uplatiti 35 kuna na račun MUP-a za obrazac vozačke dozvole. Na uvid pokazati i osobnu kartu.

Vozačka dozvola: potrebnih papira sedam komada. Papire sakupljamo: jedan do dva dana. Cijena: oko 110 kuna plus troškovi prijevoza. Potrebno vrijeme da nam je institucija isporuči: jedan dan.UPISI U VRTIĆ

Za upis djeteta treba samo 12 formulara

HRVATSKA:

Zahtjev za upis djeteta osobno podignuti u vrtiću. Predati izvod iz matice rođenih ili rodni list djeteta, te potvrdu o prebivalištu djeteta, presliku osobne iskaznice roditelja i potvrdu o radnom statusu roditelja: za zaposlenog potvrdu da je zaposlen, a za nezaposlenog potvrdu da je prijavljen na Zavod za zapošljavanje. Ništa ne smije biti starije od 6 mjeseci. Predati i medicinsku dokumentaciju za dijete. Za sve to roditelj hodočasti između pripadajućeg Matičnog ureda, HZZO-a, Zavoda za zapošljavanje, nadležne policijske uprave, tvrtke u kojoj radi, liječnika obiteljske medicine, pedijatra, i samog vrtića. Potom roditelj osobno ide u vrtić pogledati na oglasnu ploču je li dijete upisano.

Ukoliko jest, dijete treba odvesti dijete na inicijalni razgovor sa članom stručne sluzbe, potom otići na roditeljski sastanak gdje će potpisati Ugovor o upisu djeteta u vrtić i dogovoriti još jedan inicijalni razgovor. U rujnu, nekliko dana prije polaska djeteta u vrtić, potrebno je od pedijatra donijeti zdravstveni list djeteta i predati ga odgajatelju u skupini.

Česta je praksa da za dijete nema mjesta u nekoliko vrtića. U svaki, međutim, roditelj treba osobno doći i vidjeti na oglasnoj ploči je li dijete primljeno (to ne može učiniti telefonom ili internetom).

Upis djeteta u vrtić: potrebnih papira devet do 12 komada. Papire sakupljamo: tjedan dana, ako je sve u redu. Cijena: oko sto kuna plus troškovi prijevoza. Potrebno vrijeme da nam institucija odobri upis: dva do četiri tjedna (ako je sve u redu).

VJENČANI LIST

Sklapanje braka na obrascima broj 9 i 13

HRVATSKA:

Gotovo sve institucije traže original. Vjenčani se list izdaje u pripadajućem Matičnom uredu prema mjestu gdje je obavljeno vjenčanje. Ondje ispuniti zahtjev za njegovo izdavanje i kupiti biljege u obližnjem kiosku.

Hrvatska ima i izvadak iz matice vjenčanih. Vjenčani list i izvadak iz matice vjenčanih nisu ista stvar. Vjenčani je list potvrda o činjenici sklapanja braka i izdaje se na obrascima broj 9 i broj 13.

Izvadak iz matice vjenčanih izdaje se na obrascu broj 6 i svijetloružičaste je boje. Vjenčani list ne smije biti stariji od šest mjeseci.

BRITANIJA:

Potrebno je ispuniti samo online formular za što je potrebno pola sata do sat vremena. Takozvani General Register Index ima sve podatke o građanima. Dokument kroz četiri radna dana stiže poštom na kućnu adresu. Postoji i hitni postupak uz dodatnu nadoplatu u kojem vjenčani list stigne za jedan dan.

Cijena: oko 80 funti, a za iduće kopije 9 funti regularnim postupkom, 23 funte hitnim. Plaća se internetom ili tko želi poštom. Vjenčani list vrijedi neograničeno.

Službena prijava smrti

Za pokopati bližnjeg potrebno deset formulara i tjedan dana

HRVATSKA:

Uz obveznu liječničku potvrdu o smrti i dozvolu za sahranu, umrlu je osobu potrebno registrirati u pripadajućem matičnom uredu koji onda izdaje smrtni list i izvadak iz matične knjige umrlih.

Ta dva papira nisu isto. Smrtni list samo potvrđuje činjenicu smrti i izdaje se na obrascu broj 10. Košta četiri kune, plus državni biljezi 20 kuna. Izvadak iz matične knjige umrlih sadrži sve podatke potrebne za ostavinsku raspravu, sve činjenice o osobnom stanju pokojnika (njegovi srodnici, bračni drug, podatke o ostavštini i oporuci), sa svim promjenama. On košta pet kuna, plus državni biljezi 20 kuna.

Rok prijave za umrlu osobu je 30 dana. Prijavitelj činjenice smrti u Matični ured pokojnika osobno mora odnijeti ova četiri papira - koje je prethodno zatražio od (istog) Matičnog ureda: dakle, rodni list pokojnika, njegov vjenčani list, presliku pokojnikove domovnice i osobnu iskaznicu pokojnika.

Službena prijava smrti: potrebnih papira deset komada. Papire sakupljamo: tjedan dana. Cijena: papirnata administracija između sto i 150 kuna, plus troškovi prijevoza.

Tagovi

Izdvajamo