VODIČ KROZ BIROKRACIJU

Pročitajte SVE o legalizaciji bespravne gradnje: Što se može, a što ne smije ozakoniti...

Što se može, a što se ne može legalizirati, potrebna dokumentacija, postupak, rješenja, koliko to sve košta, koji su pravni učinci bespravne gradnje, te koji su parametri za određivanje naknade.
Zadar, 140510.Drugi dan akcije uklanjanja bespravno izgradjenih objekata na predjelu Krizine kod Kolana na otoku Pagu neki su vlasnici su sami uklanjli objekte.Na fotografiji : predio Krizine. Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX
 Vladimir Ivanov / CROPIX

Vlada je na jučerašnjoj sjednici u Sabor uputila Prijedlog zakona o postupanju s nezakonitim zgradama te izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Vlada tvrdi da bi se novim rješenjima pojednostavila procedura za donošenje prostornih dokumenata i izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola te drugih akata za gradnju. Time bi se, tvrde u Vladi, rokovi za dobijanje prostorne dokumentacije za gradnju smanjili sa sadašnjih 450-500 dana na 210 dana.

Struka, pak, tvrdi da se izmjenama zakona tek neznatno skraćuju rokovi za dobijanje potrebne dokumentacije za gradnju, a da stare boljke i dalje ostaju.

Za predavanje zahtjeva za legalizaciju objekata biti će potrebno prikupiti jako puno papirologije koja itekako košta.

Donosimo Vam sve ključne informacije koje morate znati prilikom legalizacije: Što se može, a što se ne može legalizirati, potrebna dokumentacija, postupak, rješenja, koliko to sve košta, koji su pravni učinci bespravne gradnje, te koji su parametri za određivanje naknade.

Što se neće moći legalizirati?

- nelegalno izgrađeno u zaštićenom obalnom području mora u pojasu do 70 metara, osim nezakonitih zgrada u kojima se živi te zgrada poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva koja uključuju poljoprivredne djelatnosti uz pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga, ako su se iste koristile prije 30. studenoga 2009. godine,

- građevine izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode i regionalnom parku osim tradicijskih naseobina te proglašeno ili privremeno zaštićeno područje u kategoriji strogi rezervat, posebni rezervat i park-šuma

- građevine izgrađene na planiranim ili istraženim koridorima i površinama prometnih, energetskih i vodnih građevina

- građevine na izdvojenom građevinskom području izvan naselja koje je prostornim planom predviđeno za druge namjene od javnog i općeg interesa, te turističko-ugostiteljske i proizvodne namjene

- izgrađeno na poljoprivrednom zemljištu kategorije osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) zemljište, osim za zgrade poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva koja uključuju poljoprivredne djelatnosti uz pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga

- izgrađeno u gospodarskoj i zaštitnoj šumi te šuma s posebnom namjenom

- građevine na prostor istraženog arheološkog nalazišta ili zone, povijesna graditeljska cjelina upisana u Listu svjetske baštine i registrirano ili evidentirano pojedinačno kulturno dobro

- područje posebne zaštite voda, unutar zone sanitarne zaštite vode za piće

- eksploatacijsko polje mineralne sirovine

- zgrade izgrađene na površini javne namjene, na pomorskom dobru ili vodnom dobru

- zgrade od materijala koji ne osigurava trajnost i sigurnost korištenja (npr. baraka)

- sklopovi koji nisu nastali građenjem (kamp-kućica, kontejner... trajno povezani s tlom)

Što se može legalizirati?

- zgrada izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, te dograđeni ili nadograđeni dio postojeće zgrade izveden bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, a koja je evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja RH završenog dana 30. studenoga 2009. godine

- nezakonita zgrada koja je u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađena u skladu s važećim prostornim planom

- nezakonita zgrada koja u pogledu namjene, veličine ili smještaja na čestici nije izgrađena u skladu s važećim prostornim planom

Što treba priložiti zahtjevu za legalizaciju?

- geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda,

- tri primjerka arhitektonskog snimka - tlocrti, presjeci i pročelja - izvedenog stanja nezakonite zgrade u mjerilu 1:100 ili 1:50, koji je izradio ovlašteni arhitekt

- najmanje četiri fotografije u boji ili crno-bijele, minimalne veličine 150x100 mm, koje prikazuju tu zgradu obvezno s ulične i svih susjednih strana,

- mišljenje ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnost,

- potvrdu o prebivalištu

- izvod iz zemljišne knjige

- dokazi o vremenu građenja

Postupak:

- postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje nadležnom upravnom tijelu.

- zahtjev se predaje najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i nako tog roka više se ne može podnijeti

- zahtjevi predani nakon propisanog roka odbacuju se rješenjem

- nezakonita zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju

- rješenje donosi upravno tijelo jedinice područne (regionalne), odnosno lokalne samouprave koje prema posebnom zakonu obavlja poslove izdavanja akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i građenje

- Sastavni dio rješenja o izvedenom stanju je arhitektonski snimak izvedenog stanja nezakonite zgrade i geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama, a što na snimku odnosno elaboratu mora biti navedeno i ovjereno potpisom službenika i pečatom nadležnog upravnog tijela.

- o žalbi protiv izdanog rješenja kojim se odbija ili odbacuje zahtjev za donošenje tog rješenja odlučuje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove prostornog uređenja i graditeljstva

- rješenje o izvedenom stanju ne može se donijeti dok nisu plaćeni komunalni i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima, odnosno dok nije plaćen prvi obrok doprinosa u slučaju obročne otplate

Rješenje o izvedenom stanju obvezno sadrži:

- utvrđenje da se zgrada ozakonjuje

- oznaku jedne ili više katastarskih čestica na kojima je zgrada izgrađena

- kratak opis zgrade (način izgradnje, namjena za koju se zgrada koristi i broj etaža)

- oznaku geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama i arhitektonskog snimka izvedenog stanja nezakonite zgrade, koji su sastavni dijelovi rješenja

Plaćanje naknade:

- jednokratno u roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja o obračunu naknade

- obročno, ako to zatraži podnositelj zahtjeva

- iznos prvog obroka ne može biti niži od 30 posto utvrđene naknade, a isplaćuje se u roku od 8 dana od dana izvršnosti rješenja o obračunu naknade

- ostatak se isplaćuje u jednakim mjesečnim obrocima

- iznos drugoga i ostalih obroka uvećava se za kamatu po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke važećoj na dan donošenja rješenja o obračunu

- rok obročne otplate ne može biti duži od dvije godine

- ako podnositelj zahtjeva ne plati obrok naknade, naplata se izvršava prisilnim putem na način i u postupku uređenom propisima o prisilnoj naplati poreznog duga

Pravni učinci bespravne gradnje:

- nezakonita zgrada i druga zgrada izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje te zemljište na kojemu je izgrađena takva zgrada ne može se otuđiti niti stjecati nasljeđivanjem dok se takva zgrada ne ukloni

- rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno i zemljište na kojemu je ta zgrada izgrađena

- zgrada, odnosno dio zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju može se rabiti u dijelu u kojemu je dovršena, priključiti na komunalne vodne građevine, na elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu te se za obavljanje djelatnosti u istoj može izdati rješenje prema posebnom zakonu

- katastarski ured evidentira zgradu ili njezin rekonstruirani dio u katastarskom operatu ako je za tu zgradu doneseno rješenja o izvedenom stanju

- nadležni sud prilikom upisa zgrade ili njezinog rekonstruiranog dijela u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je priloženo rješenje o izvedenom stanju uz navođenje naziva i oznake tog akta

Parametri za određivanje naknade:

- smještaj nezakonite građevine u odnosu na građevinsko područje

- odnos izgrađenosti građevne čestice prema maksimalno dopuštenoj prostornim planom

- obilježje zaštite i vrijednosti prostora

- vrsta građenja

- namjena nezakonite građevine

- dovršenost nezakonite građevine

- odnos građevinske bruto površine nezakonite građevine prema maksimalno dopuštenoj prostornim planom

- usklađenost nezakonite građevine prema prostornom planu, koji se primjenjuje

- vrijednosti bodova i koeficijenata za ocjenjivanje utjecaja nezakonite zgrade na prostor te jedinične iznose prema položajnim zonama za izračun naknade propisuje Vlada uredbom

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
31. siječanj 2023 18:37