PRAVILA NAGRADNE IGRE

NAGRADNA IGRA JUTARNJEG LISTA I ARENA CENTRA - Šopingiraj i osvoji automobil Seat Aronu

    AUTOR:
    • Promo

  • OBJAVLJENO:
  • 22.03.2018. u 11:58

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, MB: 00575682, OIB:79517545745, KLASA: UP/I-460-02/18-01/157, URBROJ: 513-07-21-01/18-3, (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje slijedeća:

Zagreb, 08. ožujka 2018. godine

PRAVILA  NAGRADNE IGRE

pod nazivom

„NAGRADNA IGRA JUTARNJEG LISTA I ARENA CENTRA- Šopingiraj i osvoji automobil Seat Arona!“

 

1.  Predmet Pravila

1.1.        HANZA MEDIA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Priređivač) Zagreb, Koranska 2, MB: 00575682, OIB:79517545745  priređuje nagradnu igru pod nazivom „NAGRADNA IGRA JUTARNJEG LISTA i ARENA CENTRA- Šopingiraj i osvoji automobil Seat Arona!“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) koja se provodi putem prijavnica, a ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri, način izvlačenja dobitnika nagrade, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradne igre i sudjelovanje u njoj. Svrha priređivanje nagradne igre je zajednička promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i njegovog tiskanog i web izdanja Jutarnji list i promidžba trgovačkog centra Arena Centar.

 

2.  Nagradna igra

2.1.        Nagradna igra organizira se putem prijavnica u razdoblju od 23.03.2018.g. do 31.03.2018.g. Prijavnice će biti objavljene u Jutarnjem listu 23.03.2018.g., 24.03.2018.g., 25.03.2018.g., a u razdoblju od 26.03.2018.g. do 31.03.2018.g.  kupci će prilikom kupovine u Arena Centru u iznosu većem od 100,00 kn dobiti prijavnicu za nagradnu igru.

2.2.        Pravo sudjelovanja imaju svi koji u razdoblju od 23.03.2018.g. do 31.03.2018.g. ostvare potrošnju u visini od minimalno 100,00 kuna s uključenim PDV-om u trgovinama, svim lokalima i restoranima, kinu i postojećim objektima u trgovačkom centru Arena Centar, te popune prijavnicu iz Jutarnjeg lista ili Arena Centra sa svojim osobnim podacima- ime i prezime, adresa i broj telefona/mobitela i upisanim brojem računa dobivenog prilikom kupovine u Arena Centru u razdoblju trajanja nagradne igre i popunjenu prijavnicu ubace u predviđenu kutiju koja će se nalaziti u Arena centru. Sudionici mogu ispuniti i online prijavnicu, koja će se u razdoblju od 23.03.2018.g. do 31.03.2018.g. nalaziti na portalu www.jutarnji.hr, sa svojim osobnim podacima – ime i prezime, adresa, i broj telefona/mobitela te fotografijom računa dobivenog prilikom kupovine u Arena Centru u razdoblju trajanja nagradne igre. Sve online prijavnice će se isprintati u fizičke prijavnice, te će biti ubačene u predviđenu kutiju.

2.3.        U izvlačenju za nagradu sudjeluju sve prijavnice prikupljene u predviđenoj kutiji koja se nalazi u Arena Centru do 31.3.2018. do 11 sati.

2.4.        Javno izvlačenje dobitnika održati će se 31.03.2018.g. u 12h u Arena Centru uz prisutnost Povjerenstva za izvlačenje i javnog bilježnika.

 

2.5.        Izvlačenje dobitnika provesti će se slučajnim odabirom izvlačenjem sudionika koji su stekli pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri. Povjerenstvo za izvlačenje će prilikom izvlačenja dobitnika u prisutnosti javnog bilježnika sastaviti Zapisnik s podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja.

2.6.        Rezultati izvlačenja te ime i prezime dobitnika bit će objavljeni na portalu www.jutarnji.hr dana 31.03.2018.g. u 12 sati.

2.7.        Nagradni fond čini: 

NAGRADA

Ukupna vrijednost nagradnog fonda (sa uključenim PDV-om)

Automobil Seat Arona 1.0 TSI 85Kw FR

159.734,37 kn

 

2.8          Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, nagrada koje preostanu priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 30 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općega poreznog zakona.

2.9          Prijavnice koje ne sadrže podatke o sudionicima nagradne igre i broju računa, odnosno sadrže nerazumljive podatke o sudionicima nagradne igre i broju računa  smatrati će se nevažećima.

 

3. Pravo sudjelovanja u nagradnim igrama

3.1.        Nagradna igra vrijedi samo na području RH te u istoj mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2.        Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničeni broj puta, ali može biti izvučen samo jedan put.

3.3.        Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri niti biti dobitnici nagrade.

3.4.        Ova Pravila bit će objavljena na www.jutarnji.hr dana 23.03.2018. g.

 

4.  Preuzimanje nagrade

4.1.        Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila ima pravo preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

4.2.        Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 30 dana, Priređivač će dobitnika ponovo obavijestiti pisanim putem, te mu odrediti dodatni rok od 8 dana za preuzimanje nagrade. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo, a dalje se primjenjuju odredbe Pravilnika o priređivanju nagradne igre.

4.3.        Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

4.4.     Ostvarena nagrada ne može se mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

 

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1.        Sudionik prema članku 3. ovih Pravila pristaje na sudjelovanje u Nagradnoj igri i pristaje da njegovi osobni podaci budu objavljeni u skladu sa člankom 5.2. ovih Pravila, te izjavljuje da prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. 

5.2.        Sudionici dobitnici nagrade sudjelovanjem u Nagradnoj igri pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata Nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradnu igru.

5.3.        Sudjelovanjem u Nagradnoj igri sudionici su suglasni da Priređivač smije koristiti njihovo ime i prezime, adresu, broj telefona/mobitela, e-mail adresu u svrhu informiranja o vlastitim proizvodima i promotivnim aktivnostima te promotivnim aktivnostima Arena Centar Zagreb d.o.o.

5.4.        Sudionici mogu ovu suglasnost u svako doba povući i tražiti brisanje svojih osobnih podataka upućivanjem pisane obavijesti Priređivaču.

5.5.        Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u Nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

6. Troškovi

6.1.        Priređivač nagradne igre snosi troškove nabave i čuvanja nagrada do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, uključujući i troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično.

6.2.        U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa sporazuma o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

 

7.  Posebne situacije

7.1.        Priređivač može zastati s provođenjem nagradne igre i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradne igre nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradnu igru nastavi sukladno s ovim Pravilima.

 

8.  Rješavanje sporova

8.1.        Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2.        Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

 

9. Stupanje na snagu

9.1.        Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na www.jutarnji.hr 23.03.2018. godine.

9.2.        Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 

HANZA MEDIA  d.o.o.

 

Marko Smetiško, predsjednik uprave

 

Ana Hanžeković, članica uprave