Mjesto koje obiluje ljekovitim muljem

    AUTOR:
    • Jutarnji.hr

  • OBJAVLJENO:
  • 03.08.2008. u 21:08

TRPANJ - Po­put sva­kog lje­ta, uva­la Bla­ce u Tr­pnju po­sta­je ne­za­o­bi­la­zno odre­dište mno­gih tu­ri­sta ko­ji lje­tu­ju u ovom pe­lješkom mje­stu. Ri­ječ je, na­i­me, o uva­li ko­ja obi­lu­je pe­lo­i­dnim lje­ko­vi­tim mu­ljem, pa ia­ko znan­stve­no još ni­je po­tvr­đe­no nje­go­vo dje­lo­va­nje i učin­ko­vi­tost, mno­gi ga Pe­lješča­ni i tu­ri­sti ko­ri­ste jer vje­ru­ju u nje­go­vu dje­lo­tvor­nost.

Sva do­sa­dašnja znan­stve­na istra­ži­va­nja po­tvr­di­la su da se na oba­li Ja­dran­skog mo­ra na­la­ze bo­ga­ta na­la­zišta pe­lo­i­dnog lje­ko­vi­tog mu­lja, ko­ja po kva­li­te­ti i ko­li­či­ni se­di­me­na­ta pri­pa­da­ju u sam eu­rop­ski vrh.

Po bro­ju svo­jih na­la­zišta, me­đu ko­ji­ma su naj­po­zna­ti­ja ona u Nin­skoj la­gu­ni, uva­li Ma­ki­ri­na kod Ti­snog, Ja­dr­tov­cu, Tr­pnju, Za­bla­ću, na oto­ci­ma Kr­ku, Kor­ču­li, Pa­gu i Du­gom oto­ku, Hr­vat­ska ne sa­mo što pre­dnja­či me­đu eu­rop­skim ze­mlja­ma, ne­go bi ona, za­hva­lju­ju­ći tim mi­ne­ral­nim re­sur­si­ma, mo­gla bi­ti sre­dište lje­či­lišnog tu­ri­zma u Eu­ro­pi.

Pe­lo­i­dni mulj da­nas se u svi­je­tu i kod nas uspješno ko­ri­sti u li­je­če­nju ne­u­ro­loških, kar­di­o­va­sku­lar­nih, kr­vnih, re­u­mat­skih, gi­ne­ko­loških, ko­žnih bo­le­sti, kao i u li­je­če­nju bo­le­sti me­ta­bo­li­zma, lo­ko­mo­tor­nog su­sta­va, bu­bre­ga, pro­ba­vnih, mo­kra­ćnih i dišnih or­ga­na.

Biljana Okmažić/EPEHA

Izdvajamo