RJEČNIK OSNOVNIH POJMOVA Razlika između anuiteta i rate nije beznačajna

    AUTOR:

  • OBJAVLJENO:
  • 22.04.2016. u 08:26

Elvir Tabaković / CROPIX

Anuitet

Način otplate kredita s unaprijed definiranim fiksnim iznosom otplate, međutim, omjer iznosa glavnice i kamate sadržane u anuitetu mijenja se tako da se udio glavnice kako raste broj otplaćenih anuiteta povećava, a udio kamate se smanjuje.

Dužnik (korisnik kredita)

Odgovara cjelokupnom imovinom za obveze koje proizlaze iz ugovornog odnosa sve do potpunog podmirenja tih obveza.

Dospijeće

Dan kada nastupa rok za uredno ispunjenje obveze. Protekom dana dospijeća dužnik je u zakašnjenju i počinju teći zatezne kamate, a vjerovnik ima pravo pokrenuti postupak prisilne naplate (ovrhe).

Instrumenti osiguranja

Služe za osiguranje tražbine vjerovnika i provođenje prisilne naplate nepodmirenih obveza iz imovine dužnika. To mogu biti, primjerice, založno pravo na nekretninama, pokretninama i pravima.

Jamac

Osoba koja u ugovornim odnosima s bankom odgovara za obveze dužnika solidarno, što znači da se obvezuje kao jamac platac i odgovara vjerovniku na isti način i pod istim uvjetima kao dužnik za cijelu obvezu. Vjerovnik zadržava pravo izbora zahtijevati ispunjenje predmetne obveze bilo od dužnika, bilo od jamca ili obojice istodobno.

Kamata

Cijena kredita odnosno depozita, koja ovisi o nominalnom iznosu kredita/depozita (glavnici), načinu i roku njegova povrata te visini ugovorene ili propisane kamatne stope. Može obračunavati uz primjenu jednostavnog i složenog kamatnog računa, odnosno obračunavati i plaćati dekurzivno (na kraju razdoblja) ili anticipativno (na početku razdoblja). Efektivna kamatna stopa iskazuje ukupne troškove kredita za klijenta ili ukupne prihode klijenta po depozitu. Promjenjiva kamatna stopa podrazumijeva mogućnost izmjene tijekom cijelog razdoblja trajanja kredita, odnosno depozitnog ili transakcijskog proizvoda.

Otplatni plan

Tablični raspored uplata i isplata koje proizlaze iz ugovora o kreditu ili depozitu. Klijentu se uručuje pri ugovaranju ili promjeni uvjeta iz ugovora. Sadrži specifikaciju svake uplate, iskazujući amortizaciju glavnice, kamate i sve dodatne troškove.

Otplatni obrok

Način otplate kredita ugovorenog uz ostatak vrijednosti. Sastoji se od iznosa anuiteta izračunatog na dio iznosa glavnice za koju je ugovorena anuitetska otplata i ugovorne kamate na dio glavnice koja predstavlja ostatak vrijednosti. Taj dio dospijeva i vraća se jednokratno s dospijećem posljednjeg obroka.

Osigurana tražbina

Tražbina vjerovnika (banke) čije je ispunjenje osigurano nekim od instrumenata osiguranja ili sudskom odlukom.

Ovrha

Postupak prisilne naplate obveze/dugovanja koja nisu plaćena o dospijeću, što uključuje zatezne kamate i troškove koje snosi dužnik/sudužnik/jamac. Pokretanje ovrhe može imati za posljedicu blokadu svih računa i dok se ne podmiri obveza dužnik/sudužnik/jamac ne može raspolagati sredstvima ni s jednog računa do iznosa koji se ovrhom naplaćuje. Ovrhu na imovini može pokrenuti banka ili bilo koji drugi vjerovnik radi naplate ili osiguranja svojih tražbina.

Rata

Način otplate kredita u kojem je unaprijed definiran fiksni iznos glavnice koji se otplaćuje (rata ili otplatna kvota), dok se dospjeli iznos kamate obračunava kod svakog sljedećeg dospijeća na preostali iznos glavnice, što rezultira nejednakim iznosima otplatnih obroka tijekom cijelog razdoblja otplate. Kamata može dospijevati na isti dan kad dospijeva i rata ili neovisno o tome, obračunava se po ugovorenoj metodi obračuna na preostali iznos glavnice u trenutku dospijeća kamate. Iznos rate se određuje tako da se ukupan iznos glavnice dijeli brojem ugovorenih otplata, pri čemu je kroz cijelo razdoblje otplate iznos rate jednak (npr. kod kredita od 10.000 kn koji se otplaćuje u deset mjesečnih rata, iznos rate utvrđujemo dijeljenjem tih dvaju brojeva, odnosno mjesečno). Kamata će se kod prvog dospijeća obračunati na iznos ukupnog dugovanja (10.000 kn), a kod idućeg dospijeća na iznos glavnice umanjen za dospjelu i naplaćenu ratu (10.000 kn - 1000 kn = 9000 kn). Otplata u ratama omogućava bržu otplatu glavnice, pa su i ukupni troškovi kamata za klijenta niži nego pri otplati kredita u anuitetima.

Sudužnik

Odgovara za obveze dužnika po istim uvjetima kao i on, dakle cjelokupnom imovinom, za obveze iz ugovora sve do njihova potpunog podmirenja. Vjerovnik u slučaju neispunjenja obveze bira hoće li se naplatiti od dužnika, sudužnika ili obojice istodobno.

Ugovorna kazna

Novčani iznos ili druga vrsta beneficije za koju se ugovori da će je dužnik platiti ako ne ispuni obvezu, ako s time zakasni ili je neuredno ispuni. Visina kazne može se odrediti u ukupnom iznosu, postotku ili za svaki dan kašnjenja, pa i drukčije.

Valutna klauzula

Ugovorna klauzula kojom se ugovorne obveze svake strane (glavnica, kamate i dr.) izražavaju u kunskoj protuvrijednosti strane valute po unaprijed definiranom/ugovorenom tečaju. Ugovaranjem valutne klauzule ugovorne strane preuzimaju valutni rizik jer ona utječe na njihov financijski položaj zato što se kunska protuvrijednost mijenja ovisno o kretanju tečaja valute u kojoj je klauzula ugovorena.

Izdvajamo