Pravila nagradnog natječaja: „ŽENE NAVIJAJU STRASTVENIJE“

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

Zagreb, 21. svibnja 2018. godine

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA pod nazivom „ŽENE NAVIJAJU STRASTVENIJE“

1. Predmet Pravila

1.1. HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom „Žene navijaju strastvenije“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i njegovog portala www.jutarnji.hr.

1.2. Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 21.5.2018. godine na podstranici portala jutarnji.hr native.jutarnji.hr/zenenavijajustrastvenije

2. Nagradni natječaj

2.1. Nagradni natječaj organizira se na portalu www.jutarnji.hr na podstranici native.jutarnji.hr/zenenavijajustrastvenije, u razdoblju od 22.5.2018. do 30.5.2018. godine.

2.2. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju čitatelji portala jutarnji.hr koji se prijave od 22.5. do 30.5.2018.g. do 23:59 sati na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i pošalju svoje podatke (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail) te dostave video komentar video isječka gola. Zadatak sudionika je sljedeći: u razdoblju trajanja nagradnog natječaja svaki dan će biti objavljen po jedan video isječak gola na native.jutarnji.hr/zenenavijajustrastvenije te su pozvani čitatelji da snime video snimku ženskih osoba koje navijaju ili komentiraju navedeni isječak (video komentar). Snimljenu video snimku je potrebno poslati na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. zajedno sa svojim osobnim podacima (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail).

2.3. Odabir pobjednika provest će žiri u sastavu od 4 člana: Ivan Blažićko, Nina Ištek Međugorac, Ivan Šarić, Mladen Končarević. Između dostavljenih video snimki žiri će prema kriteriju originalnosti i vizualnom dojmu izabrati 2 dobitnika. Odluka žirija je konačna.

2.4. Imena i prezimena dobitnika nagrada po izboru žirija biti će objavljena na native.jutarnji.hr/zenenavijajustrastvenije dana 31.05.2018.g.

2.5. Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada:

  • Prva nagrada- 2 ulaznice za utakmicu Hrvatska- Argentina, povratne avionske karte do grada Nižnji Novogord, zrakoplovne pristojbe, smještaj u gradu Nižnji Novogord 2 noćenja sa doručkom
  • Druga nagrada- MiFi uređaj i mini projektor

2.6. Video snimke ostaju u vlasništvu Priređivača. Prijavljene video snimke će biti objavljene na native.jutarnji.hr/zenenavijajustrastvenije

2.7. Video snimke koje pristignu bez podataka o sudionicima nagradnog natječaja smatrat će se nevažećim.

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1. Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, čitatelji portala www.jutarnji.hr U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta (ukoliko šalje različite video snimke), ali može biti odabran samo jedan put.

3.3. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

3.4. Sudionik nagradnog natječaja jamči da je vlasnik, odnosno nositelj svih autorskih prava na prijavljenim video snimkama, da je isto autorsko pravo vremenski i teritorijalno neograničeno te da su prava na prijavljenim radovima slobodna od bilo kakvih tereta, odnosno da na istima ne postoji bilo kakvo pravo trećih. Priređivač je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika, ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćanjem ovih pravila se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača na osnovi naknade bilo kakvog troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.

3.5. Sudionik nagradnog natječaja jamči da ima suglasnost osoba koje će biti na video snimkama za snimanje video snimki i dostavljanje istih za sudjelovanje u nagradnom natječaju, te će predmetne suglasnosti dostaviti Priređivaču ukoliko Priređivač to zatraži. U slučaju da bilo koja osoba pokrene protiv Priređivača bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke zbog korištenja snimke Autor navedenog materijala se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe i naknaditi Priređivaču sve troškove koji bi mogli nastati uslijed takvog zahtjeva. Priređivač se obvezuje obavijestiti autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka.

3.6. Prihvaćanjem ovih Pravila, sudionici ovog natječaja, prenose na Naručitelja isključivo, vremenski, sadržajem i opsegom neograničeno pravo reproduciranja (pravo umnožavanja), pravo distribucije i iznajmljivanja (pravo stavljanja u promet), pravo priopćavanja prijavljenih autorskih djela javnosti stavljanjem na raspolaganjem putem Interneta ili na drugi sličan način, te pravo prerade prijavljenih autorskih djela. Prihvaćanjem ovih Pravila, sudionici ovog natječaja daju u korist Priređivača pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Priređivača da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, te na online kanalima. Autori pobjedničkih radova prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Priređivača bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te naknaditi Priređivaču sve troškove koji bi mogli nastati uslijed takvog zahtjeva. Priređivač se obvezuje obavijestiti autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka.

4. Preuzimanje nagrade

4.1. Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila bit će pisano obavješten o osvajanju nagrade kao i putem telefona, te će biti obavješteni o terminu uručenja nagrade. Pisana obavijest će se poslati dana 01.06.2018.g. na e-mail adresu s koje je poslana prijava za nagradni natječaj, a koja je zabilježena u sustavu Priređivača.

4.2. Dobitnik pristaje biti fotografiran te pristaje da se njegovo ime, prezime i fotografije objavljuju u izdanjima Priređivača.

4.3. Kako bi dobitnik mogao iskoristiti nagradu dobitnik se obvezuje dostaviti Sponzoru nagradnog natječaja Hrvatskom telekomu sljedeće dokumente: kopiju važeće putovnice, sliku 3,5x4,5 u jpg formatu, kontakt broj mobitela i kontakt e-mail u svrhu izdavanja FAN ID koji služi umjesto vize za Rusiju. Dobitnik će dobiti elektronsku potvrdu s kojom ulaze u Rusiju, a original će izvaditi na stadionu.

4.4. Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 5 dana od primitka Obavijesti ili ne dostavi podatke iz članka 4.3. ovih Pravila, Priređivač će dobitnika ponovo obavijestiti pisanim putem te mu odrediti dodatni rok od 2 dana za preuzimanje nagrade, odnosno dostavu podataka. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi na nju pravo.

4.5. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

4.6. Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1. Podatke iz točke 2.2. Pravilnika Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj.

5.3. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na dostavu svojih osobnih podataka Sponzoru nagrade Hrvatskom telekomu d.d. i ovlašćuje Sponzora da koristi njihove osobne podatke za potrebe ispunjenja obveza iz natječaja sukladno članku 4.3. Pravila.

5.4. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka. Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o sljedećem:

  • Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;
  • Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939;
  • U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.
  • Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;
  • Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;
  • Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.5. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog marketinga svih izdanja Hanza medie d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.6. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb, Koranska 2, ili pozivom na broj telefona: 01/6173939. Po prijamu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

6. Troškovi

6.1. Priređivač nagradnog natječaja ne snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

7. Posebne situacije

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

8. Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

9. Stupanje na snagu

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na native.jutarnji.hr/zenenavijajustrastvenije dana 21.05.2018.g.

9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

HANZA MEDIA d.o.o.

Marko Smetiško, predsjednik uprave

Ana Hanžeković, članica uprave

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
25. siječanj 2022 20:49