Javni natječaj za prodaju nekretnina

Grad Vis promo

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – proč.tekst i 94/17 – ispr.), Odluke o upravljanju, stjecanju i otuđivanju nekretnina u vlasništvu Grada Visa („Službeni glasnik Grada Visa“, br. 2/10), Odluke Gradskog vijeća Grada Visa o sređivanju imovinske kartice Grada Visa („Službeni glasnik Grada Visa“, br. 2/19, 6/19, 5/20 i 1/21), te Odluke Gradonačelnika Grada Visa, KLASA: 943-01/21-10/2, URBROJ: 2190/01-02-21-2 od 16. veljače 2021. god., raspisuje se slijedeći    

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU NEKRETNINA u vlasništvu Grada Visa

  • Raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Visa koje se prodaju pojedinačno.

Na prodaju se nude ove nekretnine:

image
Grad Vis promo

NASELJE RUKAVAC

image
Grad Vis promo
image
Grad Vis promo

NASELJE RUKAVAC

image
Grad Vis promo
image
Grad Vis promo

NASELJE RUKAVAC

image
Grad Vis promo
image
Grad Vis promo

GRAD VIS

image
Grad Vis promo

UVJETI PRODAJE

1) Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Pravo sudjelovanja na Javni natječaj imaju i strane fizičke i pravne osobe sukladno odredbama članka 354. do 358.a. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).

2) Za kupnju nekretnina iz točke I. plaća se jamčevina u iznosu od 10% od ukupno utvrđene početne cijene nekretnine.

Jamčevina se uplaćuje na IBAN: HR3323900011849200002 uz model HR68 i pozivom na broj: 7757-OIB s naznakom “jamčevina za kupnju“.

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.

Natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 8 dana od dana okončanja postupka, bez prava na kamatu.

3) Otvaranje pristiglih prijava na Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Nepotpune, nepravodobne i nerazumljive prijave na natječaj neće se razmatrati.

4) Usmeno javno nadmetanje (licitaciju) provodi Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja, a održati će se u prostorijama Gradske uprave na adresi Vis, Trg 30. svibnja 1992. br. 2, a termin održavanja javnog nadmetanja biti će javno objavljen na internetskoj stranici i oglasnim pločama Grada Visa. 

Prijava se može povući najkasnije dan prije dana određenog za javno nadmetanje (licitaciju) i to IZJAVOM O POVLAČENJU PRIJAVE, koja se podnosi na OBRASCU BR. 3., a koji se može preuzesti uz natječaj koji se nalazi na stranicama grada Visa www.gradvis.hr  , u pisanom obliku vlastoručno potpisana, uz uvjet da je zaprimljen na protokol Grada Visa do gore navedenog datuma.

Jamčevina za kupnju nekretnine neće se vratiti:

-ukoliko natjecatelj ne pristupi usmenom nadmetanju (licitaciji), a nije dostavio IZJAVU O 

 POVLAČENJU PRIJAVE,

-ukoliko natjecatelj nakon otvaranja prijava, pod uvjetom da njegova prijava ispunjava uvjete

 Natječaja, odustane prije provedenog postupka usmenog nadmetanja (licitacije),

-ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane nakon okončanja usmenog nadmetanja (licitacije),

-ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora u ostavljenom roku.

Javno nadmetanje (licitacija) provodi se povećanjem usmene ponude. Najmanji iznos povećanja usmene ponude iznosi 1.000,00  kuna  nominalno.

Usmeno Javno nadmetanje (licitacija) okončat će se po isteku 2 minute po davanju najpovoljnije ponude.

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz Javnog natječaja sadrži i najviši iznos kupoprodajne cijene temeljem provedenog usmenog nadmetanja.

Ukoliko se na usmeno Javno nadmetanje po pojedinoj lokaciji prijavi samo jedan natjecatelj čija je dokumentacija sukladna uvjetima Javnog natječaja Gradonačelnik može odrediti da se nekretnina proda tom natjecatelju, ili natječaj ponovi.

Najpovoljniji ponuditelj (kupac) dužan je pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana završetka usmenog nadmetanja.

Ako je najpovoljniji ponuditelj (kupac) pravna osoba, u tom slučaju, osnivač(i) takve pravne osobe solidarno odgovaraju za obveze preuzete prema Gradu Visu sukladno odredbama ovog natječaja.

5) najpovoljniji ponuditelj, odnosno kupac je dužan kupoprodajnu cijenu u pravilu platiti najkasnije u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene obvezuje se na plaćanje zakonskih zateznih kamata koje teku od dana dospijeća plaćanja do isplate.

Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu više od 30 (trideset) dana, prodavatelj ima pravo jednostrano raskinuti zaključeni kupoprodajni ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini, kupac može ishoditi na temelju kupoprodajnog ugovora i tabularne isprave Grada Visa, kojom se dokazuje isplata cjelokupne kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu za korist prodavatelja.

6) porez na promet nekretnine, odvjetničke troškove sastavljanja ugovora, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u svezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

7) nekretnina se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

8) izabrani natjecatelj, kupac je dužan o svojem trošku izvršiti potrebne parcelacije, akte temeljem kojih je takve parcelacije moguće provesti te izvršiti uknjižbu prava vlasništva predmeta prodaje na svoje ime u zemljišnoj knjizi.

Grad Vis ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu ili namjenu nekretnine, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru.

Grad Vis ne odgovara za uvjete gradnje ili ograničenja u pogledu određenih uvjeta gradnje koji se odnose na nekretninu izloženu na prodaju u ovom Javnom natječaju, a koji mogu proizaći iz odgovarajućih propisa ili odgovarajuće prostorno – planske dokumentacije.

9) Grad Vis može bez posebnog razloga i obrazloženja, i u bilo kojoj fazi postupka odustati od prodaje pojedine nekretnine ili predmetnog natječaja u cijelosti, kao i ne izabrati niti jednog natjecatelja, a u kojim slučajevima ne odgovara za eventualnu štetu natjecateljima.                                                                    

SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava se podnosi na OBRASCU BR. 1., a koji se može preuzesti uz natječaj koji se nalazi na stranicama grada Visa www.gradvis.hr , isključivo u pisanom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a mora sadržavati osnovne podatke o natjecatelju:

  • ime i prezime, OIB, naznaku prebivališta za fizičke osobe,
  • naziv natjecatelja, OIB i sjedište za pravne osobe.      

                                                          

PRILOZI PRIJAVI

Obvezni prilozi uz prijavu:

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaće fizičke osobe (preslika domovnice ili osobne iskaznice), odnosno preslika osobne ili putovnice za strane fizičke osobe,
  • za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, odnosno za obrtnike preslika obrtnice, te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi za stranu pravnu osobu, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog Natječaja,
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • podaci o računu na koji se vraća jamčevina,
  • potvrda o nepostojanju duga prema gradskim tvrtkama Gradini Vis d.o.o. Vis, Vodovodu i odvodnji otoka Visa d.o.o. Komiža, po bilo kojoj osnovi ne stariju od 30 dana od dana objave ovog Natječaja,
  • potvrda o nepostojanju poreznog duga prema Republici Hrvatskoj – potvrda Porezne uprave da natjecatelj nema dospjelih nepodmirenih dugovanja prema državnom proračunu Republike Hrvatske ne stariju od 30 dana od dana objave ovog Natječaja,
  • izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog Natječaja - podnosi na OBRASCU BR. 2., a koji se može preuzesti uz natječaj koji se nalazi na stranicama grada Visa www.gradvis.hr .

Natjecatelj u trenutku podnošenja prijave ne smije imati dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Visu, a što će po službenoj dužnosti provjeravati Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Ukoliko Povjerenstvo ustanovi dugovanje prema Gradu Visu takvu prijavu će odbaciti kao nepotpunu i neće je dalje razmatrati.

OBLIK, NAČIN I  ROK  DOSTAVE PRIJAVA

Prijave za sudjelovanje na javnom nadmetanju (licitaciji) dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s  naznakom:

„NATJEČAJ  ZA  KUPNJU NEKRETNINE  – NE OTVARAJ“

na slijedeću adresu:

21480 Grad Vis,  Trg 30. svibnja 1992. br. 2.

Prijave se dostavljaju isključivo putem pošte.

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objave ovog Natječaja na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Visa (30 dana od 25.11.2020.)

Zbog situacije sa Korona virusom (COVID-19) i potrebe provođenja epidemioloških mjera odgovore vezane uz ovaj natječaja zainteresirane osobe mogu dobiti radnim danom isključivo na telefon 021/ 711-125.

KLASA: 943-01/20-10/31

URBROJ: 2190/01-02-20-2

Vis, 25. studenog 2020.

Gradonačelnik

Ivo Radica

Objavljeno na https://www.gradvis.hr/javni-natjecaj-za-prodaju-nekretnina-u-vlasnistvu-grada-visa/    

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
04. ožujak 2021 01:50