Obavijest o provedbi elektroničke javne dražbe - poslovna građevina ugostiteljske namjene

Poslovna građevina ugostiteljske namjene

I. Na temelju članka 45. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 93/14) te članka 24

Stečajnog zakona (NN 71/15 i 104/17), a u povodu zahtjeva za prodaju Trgovačkog suda u Zagrebu

poslovni broj ST-792/2019 od dana 30. 03. 2021. godine u stečajnom postupku nad dužnikom VINSKA KUĆA JANA d.o.o. u stečaju, Gorica Svetojanska (Grad Jastrebarsko), Prodin Dol 37, OIB: 85324965757 prodaje se:

Nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Jastrebarsko, k.o. Sveta Ana, zk.ul. 5496, k.č.br. 8208 u naravi zgrada površine 96 čhv i dvorište površine 806 čhv u vlasništvu dužnika u 1/1 dijela.

II. Prodaju nekretnine provodi Financijska agencija elektroničkom javnom dražbom sukladno Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi Klasa: O/110-10/21-01/709, Ur.br.: 07-01-21-13.

III. Nekretnina se prodaje na 3. (trećoj) elektroničkoj javnoj dražbi.

Ponude na 3. (trećoj) elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 15. 12. 2021. godine s početkom u 15:00:00 sati do 29. 12. 2021. godine u 14:59:59 sati.

Ako je najpovoljnija valjana ponuda dana u zadnjih deset minuta prije isteka roka koji je u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi određen kao vrijeme završetka prikupljanja ponuda, prikupljanje ponuda produživat će se za deset minuta od svake posljednje najpovoljnije valjane ponude sve dok ne protekne deset minuta od posljednje najpovoljnije valjane ponude.

Utvrđena vrijednost nekretnine: 3.600.000,00 kn.

IV. Na 3. (trećoj) elektroničkoj javnoj dražbi nekretnina se ne može prodati ispod iznosa od 900.000,00 kn.

Iznos dražbenog koraka: 10.000,00 kn.

V. Razliku između jamčevine i postignute cijene kupac je dužan položiti u roku 15 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi.

VI. U elektroničkoj javnoj dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su prethodno dale jamčevinu u iznosu od 360.000,00 kn.

Jamčevina mora biti evidentirana na računu Agencije najkasnije 06. 12. 2021. godine. Uplate evidentirane na računu Agencije nakon 06. 12. 2021. godine neće se smatrati valjanim uplatama i tim uplatiteljima neće biti omogućeno sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.

Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Agencije i to IBAN: HR3323900011300028779, Primatelj:

Financijska agencija, Model: HR35. Uplatiteljem jamčevine smatrat će se osoba čiji je OIB naveden u pozivu na broj uplate.

VII. Detaljne informacije u vezi nekretnine koja je predmet prodaje mogu se dobiti na web stranici Financijske agencije - Javna objava u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u Fini.

Nekretninu se može razgledati u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem, tel. br. 091/200 7774.

image

HPB 30 godina

Nsisko
Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
19. travanj 2024 09:55