DRAMA ZBOG ŠIMPRAGE

Ministarstvo: Borasov prorektor više ne može obnašati dužnost dekana; Uprava fakulteta: To je lažna vijest

Ministarstvo se poziva na Statut, po kojemu mandat dekanu prestaje smrću ili ako mu nije prihvaćen godišnji izvještaj o radu
Miljenko Šimpraga
 Ronald Gorsic/Cropix

Nakon analize slučaja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu vezanog uz legitimnosti privremene uprave koju je sredinom srpnja prošle godine postavio Senat na prijedlog rektora Damira Borasa, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je mišljenje po kojemu prorektor Sveučilišta Miljenko Šimpraga više ne može obnašati dužnost dekana. Mandat mu je, kako obrazlažu u Ministarstvu, prestao time što mu je Fakultetsko vijeće Filozofskog odbilo prihvatiti godišnji izvještaj o radu i poslovanju.

Fakultetsko vijeće Šimpragin je izvještaj odbilo na sjednici prošloga tjedna i o tome izvijestilo javnost, no v.d. dekana nije se povukao s Filozofskog, zbog čega je dio članova Fakultetskog vijeća zatražio pravno mišljenje Ministarstva.

Ministarstvo se u odgovoru poziva na Statut Filozofskog, po kojemu mandat dekanu prestaje smrću ili ako mu nije prihvaćen godišnji izvještaj o radu.

'Obnašatelju dužnosti dekana mandat prestaje ako mu nije prihvaćen godišnji izvještaj o radu i poslovanju, a prema odredbama Statuta Filozofskog fakulteta. Slijedom navedenog, ako Fakultetsko vijeće nije prihvatilo godišnji izvještaj o radu i poslovanju Filozofskog fakulteta, obnašatelju dužnosti dekana prestao je mandat', stoji u priopćenju Ministarstva koje potpisuje Ivica Šušak, ravnatelj Uprave za visoko obrazovanje.

Očekuje se očitovanje Uprave Filozofskog, na čijim je vratima osvanula poruka: 'Zbog dezinfekcije dekanata danas se ne primaju stranke'.

image
Na vratima uprave fakulteta osvanula poruka: 'Zbog dezinfekcije dekanata danas se ne primaju stranke'

Mišljenje Ministarstva prenosimo u cijelosti:

'Analizom sadržaja Statuta Filozofskog fakulteta u Zagrebu utvrdili smo da je odredbama članka 24. stavak 8. Statuta Filozofskog fakulteta u Zagrebu propisano da postupak izbora na mjesto dekana kojem istječe mandat mora završiti najkasnije četiri mjeseca prije nastupa na dužnost novoizabranog dekana. Nadalje u stavku 9. istog članka propisano je da dekan preuzima dužnost prvoga dana akademske godine u kojoj mu započinje mandat. S tim u svezi odredbe članka 28. Statuta Filozofskog fakulteta u Zagrebu daju ovlast po kojoj Rektor Sveučilišta može, sukladno Statutu Sveučilišta, u Statutom Sveučilišta utvrđenim slučajevima nepoštivanja zakona, drugih propisa ili na njima utemeljenih sveučilišnih odluka, suspendirati dekana i postaviti vršitelja dužnosti dekana do izbora novog dekana. Odredbama Statuta Filozofskog fakulteta nisu jasno i precizno propisani rokovi u kojima obnašatelj dužnosti dekana mora pokrenuti i provesti postupak izbora novog dekana Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Naime člankom 24. stavak 8. Statuta Filozofskog fakulteta propisano je samo da postupak izbora na mjesto dekana kojem istječe mandat mora završiti najkasnije četiri mjeseca prije nastupa na dužnost novoizabranog dekana. Dakle, Statut Filozofskog fakulteta ne propisuje u kojem roku obnašatelj dužnosti dekana mora provesti i završiti postupak izbora dekana.

Odredbama članka 42. stavak 10. Statuta Sveučilišta u Zagrebu propisano da u slučaju razrješenja dekana Senat imenuje obnašatelja dužnosti dekana do izbora novog dekana. Nadalje propisano je i da se postupak za izbor dekana provodi u skladu sa Statutom Sveučilišta i statutom fakulteta (u Vašem slučaju sa Statutom Filozofskog fakulteta u Zagrebu) te da razriješeni dekan ne može biti predloženik za dekana. Odredbama članka 39. stavak 5. Statuta Sveučilišta u Zagrebu propisano je da u slučaju ozbiljnog i trajnog kršenja zakona ili Statuta Sveučilišta u Zagrebu i na njemu utemeljenih odluka, rektor može suspendirati čelnika sastavnice (fakultet ili akademije sveučilišta u Zagrebu) i imenovati obnašatelja dužnosti. U tom slučaju. Senat u roku od 30 dana odlučuje o potvrdi suspenzije dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova. U slučaju potvrde suspenzije na Senatu Sveučilišta, čelnik (dekan) je po samome Statutu razriješen dužnosti a izbor novog čelnika (dekana) obavit će se u roku od 3 mjeseca.

Člankom 57. stavak 7. i 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) propisano da, sukladno statutu sveučilišta, rektor sveučilišta može u statutom utvrđenim slučajevima nepoštivanja zakona, drugih propisa, statuta ili na njima utemeljenih sveučilišnih odluka, suspendirati dekana ili drugog čelnika sastavnice sveučilišta i postaviti vršitelja dužnosti s odgovarajućom kvalifikacijom. Nadalje senat sveučilišta, u roku od mjesec dana, odlučuje o odluci rektora o suspenziji dekana. Za potvrdu odluke rektora potrebna je većina ukupnog broja članova senata. Odlukom senata o potvrdi suspenzije čelnik (dekan) je razriješen dužnosti. U tom slučaju u roku od 3 mjeseca provest će se postupak za izbor čelnika (dekana). S obzirom na to da je odredbama članka 5. stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu:ZZDVO) propisano da ako ZZDVO-om nije određeno drukčije, na visoka učilišta i ustanove u sustavu znanstvene djelatnosti primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama. Dakako da se na odredbe u pogledu rokova za početak i provedbu izbora čelnika ustanove odnosno dekana fakulteta podredno primjenjuju i odredbe Zakona o ustanovama. Dekan Fakulteta je, prema odredbama članka 21. stavak 1. Statuta Filozofskog fakulteta, čelnik i voditelj Fakulteta te ima prava i obveza ravnatelja ustanove.

Člankom 44. stavak 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) propisano da će se u slučaju razrješenja ravnatelja imenovati vršitelj dužnosti ravnatelja a ustanova je dužna raspisati imenovanje ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Iz sadržaja odredbi analiziranih zakonskih tekstova i općih akata Sveučilišta u Zagrebu i Filozofskog fakulteta u Zagrebu jasno i nedvosmisleno proizlazi kako je obnašatelj dužnosti dekana Filozofskog fakulteta u Zagrebu obvezan predložiti Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta donošenje odluke o raspisu poziva za izbor dekana Filozofskog fakulteta u roku od 30 dana od dana kad ga je Senat Sveučilišta u Zagrebu imenovao obnašateljem dužnosti dekana Filozofskog fakulteta.

S obzirom na to da ste u Vašem upitu naveli da je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od polovice srpnja 2020. godine imenovan obnašatelj dužnosti dekana Filozofskog fakulteta postupak izbora dekana trebao je biti raspisan u roku od 30 dana od dana imenovanja obnašatelja dužnosti dekana Filozofskog fakulteta. Nadalje postupak izbora dekana trebao je biti završen u roku od 3 mjeseca od dana imenovanja obnašatelja dužnosti dekana. Polazeći od činjenice da je Senat Sveučilišta u Zagrebu na prijedlog rektora Sveučilišta odbio prijedloge Fakultetskog vijeća kojim su predložili kandidate za dekane, već je narednog dana obnašatelj dužnosti dekana trebao sazvati izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta s prijedlogom za donošenje odluke o raspisu poziva za predlaganje kandidata za dekana odnosno provedbu postupka izbora dekana. Prema informacijama koje ste nam dostavili razvidno je da obnašatelj dužnosti nije u zakonskom i statutarnom roku predložio Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta donošenje odluke za raspis poziva za predlaganje kandidata za dekana odnosno pokretanje postupka izbora dekana.

S obzirom na utvrđene dvojbe u zakonitost i statutarnost postupanja obnašatelja dužnosti dekana u svezi raspisa poziva za predlaganje kandidata i pokretanje postupka izbora dekana Filozofskog fakulteta te primjene zakonskih i statutarnih odredaba koje propisuju rokove za pokretanje postupka izbora dekana i rokove za završetak postupka izbora dekana predlažemo Vam da se obratite Sveučilišnom savjetu Sveučilišta u Zagrebu. Naime, odredbama članka 60. ZZDVO-a propisano je da je sveučilišni savjet tijelo koje brine za ostvarivanje djelatnosti sveučilišta prema aktu o osnivanju i statutu. Posebice, sveučilišni savjet brine o razvoju sveučilišta i njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke senata, sukladno statutu sveučilišta. Prema odredbama članka 28. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišni savjet Sveučilišta u Zagrebu između ostalog nadzire izvršavanje zadaća Sveučilišta u Zagrebu, nadzire zakonitost djelovanja sveučilišnih tijela i tijela sastavnica (fakulteta i akademija) te nadzire ostvarivanje odluka Senata i Rektorskog kolegija.

Odgovarajući na drugi dio Vašeg upita ističemo kako je odredbama članka 23. Statuta Filozofskog fakulteta propisano da je dekan, za svoj rad, odgovoran Fakultetskom vijeću i rektoru Sveučilišta, kojima jednom godišnje podnosi izvješće o radu i poslovanju Fakulteta, uključujući izvješće o prijedlogu proračuna Fakulteta i njegovu izvršenju. Nadalje odredbama članka 26. Statuta Filozofskog fakulteta propisano je da mandat dekanu prestaje: 1. smrću, 2. stavkom 3. ako mu nije prihvaćen godišnji izvještaj o radu i poslovanju Fakulteta u skladu s ovim Statutom. Podsjećamo da je odredbama članka 21. stavak 1. Statuta Filozofskog fakulteta, čelnik i voditelj Fakulteta, ima prava i obveza ravnatelja ustanove. Kako obnašatelj dužnosti dekana ima sva prava i obveze izabranog dekana odnosno imenovanog ravnatelja ustanove te se i na obnašatelja dužnosti dekana primjenjuju se odredbe članka 26. točka 3. Statuta Filozofskog fakulteta. Prema spomenutim odredbama i obnašatelju dužnosti dekana mandat ako mu nije prihvaćen godišnji izvještaj o radu i poslovanju a koji se podnosi prema odredbama Statuta Filozofskog fakulteta. Slijedom navedenog ako Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta nije prihvatilo godišnji izvještaj o radu i poslovanju Filozofskog fakulteta obnašatelju dužnosti dekana prestao je mandat.'

Uprava Filozofskog: Informacija o prestanku mandata Šimpragi je lažna

Priopćenjem se oglasila i Uprava Filozofskog. U njemu konstatiraju kako 'širenje lažnih vijesti postaje sve češća pojava u političkom i javnom životu'. Tvrde kako je riječ o manipulaciji neodgovornih pojedinaca, kao i da je informacija o prestanku mandata o.d. dekanu Filozofskog Miljenku Šimpragi – lažna vijest. Šalju i pravno mišljenje Sveučilišta objavljeno na OVOM linku, a koje je posve suprotnoga stava od mišljenja Ministarstva znanosti.

Po njemu, Šimpraga je i dalje legitimni v.d. dekan Filozofskog.

Priopćenje koju potpisuje Uprava Filozofskog na čelu sa Šimpragom, prenosimo u cijelosti:

'Poštovane kolegice i kolege,

Poštovane studentice i studenti,

Širenje lažnih vijesti postaje sve češća pojava u političkom i javnom životu. Riječ je štetnoj pojavi koja u društveni život unosi zbunjenost i nesporazume, narušava normalnu komunikaciju, počesto izaziva konflikte te ima izrazito negativne učinke na demokratske procese i postupke. Da ni akademska zajednica nije imuna na taj oblik socijalno devijantnog ponašanja, pokazuje najnovija manipulacija neodgovornih pojedinaca koji se predstavljaju kao „zabrinuti članovi Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta“. Oni su najprije među zaposlenike Filozofskog fakulteta, a onda i u širu javnost plasirali lažnu vijest da je o. d. dekana Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Miljenku Šimpragi prestao mandat temeljem odredbe članka 26. Statuta Fakulteta koja glasi da dekanu prestaje mandat „ako mu nije prihvaćen godišnji izvještaj o radu i poslovanju Fakulteta“.

Teren za javnu uporabu lažne vijesti pripremljen je na izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća 29. siječnja 2021. na kojoj je odbijeno Financijsko izvješće za 2020. godinu. Ovo rutinsko izvješće, koje je izrađeno u sklopu administrativno-računovodstvenih obveza korisnika državnog proračuna, odbijeno je bez stvarnih razloga, s očiglednom namjerom da se tim manevrom iznudi prestanak mandata o. d. dekana. Međutim, da bi se ta namjera mogla ostvariti, trebalo je alkemijom stvaranja lažnih vijesti Financijsko izvješće za 2020., koje se u zadanoj excel-tablici podnosi FINI, pretvoriti u Godišnji izvještaj o radu i poslovanju fakulteta, koji je dekan, u sklopu odgovornosti čelnika ustanove, jednom godišnje dužan podnijeti Fakultetskom vijeću i rektoru Sveučilišta (čl. 23. Statuta).

Pretvorba „Financijskog izvješća FINI“ u „Godišnji izvještaj dekana Fakultetskom vijeću i rektoru“ obavljena je u prepoznatljivoj tehnologiji kreiranja lažnih vijesti. Najprije je inaugurirana lažna dilema o tome prestaje li odbijanjem Financijskog izvješća mandat o. d. dekana, potom je izvedena zamjena pojmova, pa je „Financijskom izvješću FINI“ imputirano značenje „Godišnjeg izvještaja dekana Fakultetskom vijeću i rektoru“ da bi se došlo do priželjkivanog zaključka kako je o. d. dekana prestao mandat. Da bi se ta pojmovna prevara učinila uvjerljivom potkrijepljena je pravnim mišljenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je potvrdilo važenje članka 23. Statuta, što nitko nije ni dovodio u pitanje. Ministarstvo je naime dalo tumačenje da „ako Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta nije prihvatilo godišnji izvještaj o radu i poslovanju Filozofskog fakulteta obnašatelju dužnosti dekana prestao je mandat“. To je doslovno prepisana odredba članka 23. Statuta. Međutim, Ministarstvo time nije potvrdilo pojmovnu prevaru da je „Financijsko izvješće FINI“ isto što i „Godišnji izvještaj dekana Fakultetskom vijeću i rektoru“, kao što žele sugerirati autori pojmovne prevare i širitelji lažnih vijesti.

Uprava Filozofskog fakulteta ni u jednom trenutku nije nasjela na ponuđenu pojmovnu prevaru, ali je ipak u svezi s lažnom dilemom koju su „zabrinuti članovi Fakultetskog vijeća“ počeli širiti među zaposlenicima Fakulteta, zatražila pravno mišljenje Sveučilišta, koje prilažemo ovom priopćenju.'

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
30. siječanj 2023 02:29