'Glasao sam za Ivu Lovrin jer ima dobre gene'

ZA­GREB - Tog smo da­na na sje­dni­ci ra­spra­vlja­li o ne­ko­li­ko de­se­ta­ka kan­di­da­ta za no­ve su­ce. Kad je ona došla na red, ne­tko je re­kao da je to kći Ane Lo­vrin... - svje­do­či od­vje­tnik Ar­no Vi­čić, član Dr­ža­vnog su­dbe­nog vi­je­ća, ko­je je 18. pro­sin­ca ime­no­va­lo Ivu Lo­vrin za su­tki­nju Općin­skog su­da u Za­dru.Ana Lovrin zaposlila kćer na suduSu­da­čko vi­je­će u Za­dru pre­po­ru­či­lo im je dru­ge kan­di­da­te: Sa­nju Mi­li­če­vić i Iva­nu Ča­čić Br­čić, jer su ima­le više pre­su­da u dvi­je go­di­ne ra­da na po­slu sud­ske sa­vje­tni­ce i radile su na zahtjevnijim, drugostupanjskim predmetima.rubrike

VIJESTI

više iz

Na sje­dni­ci Dr­ža­vnog su­dbe­nog vi­je­ća po­ve­la se ra­spra­va: ne­ki su su­ci, ka­ko smo do­zna­li u ra­zgo­vo­ru s čla­no­vi­ma DSV-a, izni­je­li “do­bre pre­po­ru­ke” u ko­rist Ive Lo­vrin. Svi su zna­li da do­no­se odlu­ku o kće­ri bivše mi­ni­stri­ce pra­vo­su­đa. Osam čla­no­va Dr­ža­vnog su­dbe­nog vi­je­ća gla­so­va­lo je za, a sa­mo je je­dan bio pro­tiv.Kan­di­da­ti ko­je su odba­ci­li pro­te­sti­ra­ju jer, tvr­de, bi­li su bo­lji od Ive Lo­vrin pa su­mnja­ju da je na­tje­čaj na­mješten. Čla­no­vi DSV-a odba­cu­ju sva­ku su­mnju u to da su po­go­do­va­li kće­ri Ane Lo­vrin, a oni­ma ko­ji ni­su prošli na na­tje­ča­ju po­ru­ču­ju da se mo­gu ža­li­ti Upra­vnom su­du.- Ni­je to­čno da smo je iza­bra­li za­to što je mi­ni­stri­či­na kći. Ona je mla­di kan­di­dat i na sje­dni­ci je o njoj re­če­no sve naj­bo­lje. Za­to sam joj dao glas. Ne sje­ćam se što se to­čno go­vo­ri­lo, ali znam da ni­tko ni­je re­kao ništa loše - objašnja­va Ar­no Vi­čić.Gla­so­vao bi, me­đu­tim, za nju i bez pre­po­ru­ka kad je, ka­že, čuo o ko­me se ra­di.- Zna­te zašto? Na­kon što je Ana Lo­vrin ime­no­va­na mi­ni­stri­com pra­vo­su­đa, vi­dio sam u nje­noj bi­o­gra­fi­ji da joj je dje­vo­ja­čko pre­zi­me Šmal­celj. Kad sam je pr­vi put sreo, pi­tao sam ju je li joj u ro­du naš pr­vo­kla­sni, ui­sti­nu vr­hun­ski pra­vnik. Sa­znao sam da je ona nje­go­va ne­ća­ki­nja. Pa ako je kći Šmal­ce­ljo­ve ne­ća­ki­nje na­sli­je­di­la bar nešto ma­lo ge­na, on­da za­slu­žu­je bi­ti su­tki­nja. Da, gla­so­vao sam zbog Šmal­ce­lja! Zašto ne? Ge­net­ska re­fe­ren­ca joj je pr­vo­kla­sna! Što se ču­di­te? O dru­gim kan­di­da­ti­ma ni­sam ništa znao, mo­žda im je otac ba­ra­ba?! - objašnja­va Vi­čić.Iva Lo­vrin za­po­sli­la se kao sud­ska sa­vje­tni­ca na Općin­skom su­du u Za­dru 2. svi­bnja 2006., tri da­na na­kon što je po­lo­ži­la pra­vo­su­dni ispit. To­čno 2 go­di­ne i 14 da­na po­sli­je nje­na maj­ka, mi­ni­stri­ca pra­vo­su­đa Ana Lo­vrin, ra­spi­sa­la je na­tje­čaj za tri no­va su­ca Općin­skog su­da. Iva Lovrin zadovoljavala je minimalni uvjet od 2 godine staža na poslu sudske savjetnice pa se javila na natječaj.- Mo­žda je ta­dašnja mi­ni­stri­ca Ana Lo­vrin tem­pi­ra­la na­tje­čaj za kćer, ali to se nas ne ti­če - ka­že je­dan član Dr­ža­vnog su­dbe­nog vi­je­ća. Na pr­vom stu­pnju, Sudačkom vijeću u Zadru, Iva Lo­vrin ni­je prošla. Čla­no­vi Dr­ža­vnog su­dbe­nog vi­je­ća za­klju­či­li su, me­đu­tim, da su­ci iz Za­dra ni­su bi­li po­sve obje­kti­vni pa su je ipak iza­bra­li.- Ne­tko je na sje­dni­ci Dr­ža­vnog su­dbe­nog vi­je­ća re­kao da dvi­je kan­di­da­tki­nje ko­ju su pre­dlo­ži­li su­ci iz Za­dra uo­pće ne­ma­ju spe­kta­ku­lar­nu sta­ti­sti­ku, re­kao je da sud­ski sa­vje­tni­ci na Žu­pa­nij­skom su­du u Za­gre­bu ima­ju pu­no ve­ći broj pre­su­da od njih. Iva Lo­vrin u 2008. ni­je ima­la ni­ti je­dnu pre­su­du, to je to­čno, ali to je za­to što je ra­di­la na sre­đi­va­nju ze­mljišnih knji­ga u Pe­tr­ča­ni­ma. A, zna­te, po­sao na ze­mljišnim knji­ga­ma ja­ko je slo­žen i da­je se naj­bo­ljim - objašnja­va­ju u DSV-u.U obra­zlo­že­nju pre­su­de na­ve­li su da po­se­bno uzi­ma­ju u obzir či­nje­ni­cu da će Iva Lo­vrin ra­di­ti na par­ni­čnom odje­lu Općin­skog su­da u Za­dru. To je je­dan od ar­gu­me­na­ta ko­ji je išao u nje­nu ko­rist: dru­ge dvi­je kan­di­da­tki­nje ra­di­le su kao sa­vje­tni­ce na Žu­pa­nij­skom su­du, a Iva Lo­vrin bi­la je sa­vje­tni­ca na Općin­skom pa je DSV za­klju­čio da je bo­lje da taj isti po­sao je­dno­sta­vno na­sta­vi ra­di­ti onaj kan­di­dat ko­ji ga je i ra­dio. Iako suci i odvjetnici s kojima smo razgovarali kažu da je posao sudskog savjetnika na Županijskom sudu zahtjevniji od onoga na Općinskom i da zato to ne može biti kriterij za odabir savjetnika s Općinskog suda, u DSV-u tvrde da nije korektno umanjivati značaj posla na Općinskom sudu.Iva Lo­vrin, me­đu­tim, ne­će ra­di­ti na par­ni­čnom odje­lu. Izra­zi­la je že­lju da bu­de ka­zne­na su­tki­nja pa ju je pred­sje­dnik Općin­skog su­da u Za­dru  ra­spo­re­dio na ka­zne­ni odjel. Ta­ko će kći bivše mi­ni­stri­ce bez ije­dnog da­na na ka­zne­nom odje­lu po­sta­ti ka­zne­na su­tki­nja.- Da smo zna­li da će ona ili bi­lo tko dru­gi od kan­di­da­ta bi­ti su­ci ka­zne­nog odje­la, vje­ro­ja­tno ih ne bi­smo iza­bra­li - re­kao je pred­sje­dnik Dr­ža­vnog su­dbe­nog vi­je­ća, su­dac Vr­ho­vnog su­da Ivan Mikšić.Dr­ža­vno su­dbe­no vi­je­će, pre­ma za­ko­nu, ne bi­ra su­ce za odje­le, već ih pred­sje­dnik su­da ra­spo­re­đu­je ta­mo gdje za to po­sto­ji po­tre­ba. Ne­pi­sa­no je pra­vi­lo, me­đu­tim, da pred­sje­dnik su­da oba­vi­je­sti DSV za ko­ji odjel kon­ku­ri­ra­ju kan­di­da­ti pa onda oni u skladu s time donose odluku.- Pred­sje­dnik su­da mo­že su­ca ra­spo­re­di­ti gdje ho­će. No, da smo zna­li da se bi­ra­ju su­ci za ka­zne­ni, a ne par­ni­čni odjel, vje­ro­ja­tno bi­smo tra­ži­li isku­stvo sa­vje­tni­ka na ka­zne­nom odje­lu - ustvr­dio je Mikšić.Pred­sje­dnik i čla­no­vi DSV-a sa­da su, kažu, ne­mo­ćni, jer ta­kav je za­kon. Ne­o­bi­čan im je kon­tekst slu­ča­ja Lo­vrin, ali oni su, tvr­di pred­sje­dnik Dr­ža­vnog su­dbe­nog vi­je­ća, gla­so­va­li po sa­vje­sti i kri­te­ri­ji­ma.- Me­ne ni­tko ni­je zvao, po­go­to­vo ne iz po­li­ti­ke! - izja­vio je pred­sje­dnik DSV-a, su­dac Mikšić. - Mi, čla­no­vi DSV-a, iz re­do­va od­vje­tni­ka do­i­sta ne­ma­mo što po­go­do­va­ti mi­ni­stri­ci. Osim to­ga, ona je ta­da već bi­la bivša mi­ni­stri­ca - ka­že od­vje­tnik Vi­čić.I pot­pred­sje­dnik DSV-a Đu­ro Ses­sa tvr­di da je nji­ho­va odlu­ka ute­me­lje­na i obje­kti­vna. - To što je ona kći mi­ni­stri­ce, Bo­že moj, ka­kve to ve­ze ima? - re­kao je Ses­sa.

Pred­sje­dnik ka­zne­nog odje­la Općin­skog su­da u Za­dru su­dac Hr­vo­je Vi­sko­vić re­kao je da će Iva Lo­vrin bi­ti ra­spo­re­đe­na na nje­gov odjel za­to što im ne­do­sta­je su­da­ca. - To još ni­je de­fi­ni­ti­vna odlu­ka. Ona naj­pri­je mo­ra po­lo­ži­ti pri­se­gu - ka­že Vi­sko­vić i po­ru­ču­je: - Za sva­ko­ga tko je ime­no­van za su­ca sma­tra se da mo­že ra­di­ti po­sao su­ca. U ra­zgo­vo­ru sa su­ci­ma ka­zne­nih odje­la općin­skih su­do­va u ve­ćim gra­do­vi­ma do­zna­je­mo da je ne­za­mi­sli­vo da ne­tko bez ije­dnog da­na ra­da na tim po­slo­vi­ma po­sta­ne su­dac. - Sud­ski sa­vje­tni­ci na našem ka­zne­nom odje­lu ra­de kao cr­vi i tek on­da, ako ih DSV iza­be­re, po­sta­ju su­ci. Pa ne mo­že­te vi po­ku­pi­ti ne­ko­ga s ce­ste i da­ti mu da od su­tra lju­di­ma li­je­pi ka­zne za­tvo­ra!? - ko­men­ti­ra je­dan od su­da­ca i do­da­je: - Ja­sno vam je da je ne­tko odlu­čio, i to ne­tko tko ima tu mo­gu­ćnost, i sad se mo­žeš sli­ka­ti. Mo­že­te vi na­pi­sa­ti što ho­će­te, ali ništa se ne­će pro­mi­je­ni­ti.

Pišite, ali se ništa neće promijeniti

  • Su­da­čko vi­je­će u Za­dru: 10 gla­so­va
Isku­stvo

- staž: 2 go­di­ne na mje­stu sud­ske sa­vje­tni­ce na Žu­pa­nij­skom su­du u Za­dru- od 2006. do kra­ja 2008. ima­la je 336 pre­su­da i to ugla­vnom u dru­go­stu­panj­skim gra­đan­skim žal­be­nim po­stu­pci­ma- na po­ro­dilj­nom je bi­la šest mje­se­ciDr­ža­vno su­dbe­no vi­je­će: sud­ski sa­vje­tni­ci ko­ji ra­de na Žu­pa­nij­skom su­du u Za­gre­bu go­dišnje ima­ju ti­su­ću pre­su­da. Na či­nje­ni­cu da na Su­du u Za­dru to­li­ko pre­dme­ta uo­pće ne­ma odgo­va­ra­ju da je on­da kan­di­da­tki­nja mo­gla po­mo­ći na Općin­skom su­du u Za­dru pa bi ima­la više pre­suda


  • Su­da­čko vi­je­će u Za­dru: 6 glasova
Isku­stvo

- staž: 2 godine i 14 dana na mjestu sudske savjetnice na Općinskom sudu u Zadru

- u 2006. i 2007. imala je 634 presude u postupcima ovrha. u 2008. nije imala niti jednuDr­ža­vno su­dbe­no vi­je­će: u 2008. radila je na sređivanju zemljišnih knjiga u Petrčanima. To je, kažu, posao koji se daje sposobnima. DSV nema usporedbu sa sudom u Zagrebu, kao što imaju za druge kandidatkinje. Na primjedbu da se posao na ovrhama na prvostupanjskom sudu svodi na udaranje štambilja odgovaraju: “To nije točno, ovršni postupci mogu biti komplicirani i zahtjevni”.
  • Su­da­čko vi­je­će u Za­dru: 7 glasova
Isku­stvo- staž: 2 godine na mjestu sudske savjetnice na Županijskom sudu u Zadru- od 2006. do kraja 2008. imala je 763 presude i to uglavnom u drugostupanjskim žalbenim postupcimaDr­ža­vno su­dbe­no vi­je­će: sudski savjetnici koji rade na Županijskom sudu u Zagrebu godišnje imaju tisuću presuda. Na činjenicu da na Sudu u Zadru toliko predmeta uopće nema odgovaraju da je onda kandidatkinja mogla pomoći na Općinskom sudu u Zadru pa bi imala više presuda


  Ivana Čačić Brčić

  Iva Lovrin

  Sanja Miličević

Ana Plišić
Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
13. kolovoz 2022 09:58