Obavijest o provedbi elektroničke javne dražbe

Poslovna građevina ugostiteljske namjene
Poslovna građevina ugostiteljske namjene

I. Na temelju Zaključka Trgovačkog suda u Zagrebu u stečajnom postupku poslovni broj St-792/19 nad dužnikom VINSKA KUĆA JANA d.o.o. u stečaju, Gorica Svetojanska (Grad Jastrebarsko), Prodindol 37, OIB: 85324965757 prodaje se:

Nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Jastrebarsko, k.o. Sveta Ana, zk.ul. 5496, k.č.br. 8208 u naravi

  • zgrada površine 96 čhv i
  • dvorište površine 806 čhv

u vlasništvu dužnika u 1/1 dijela.

II. Prodaju nekretnine provodi Financijska agencija elektroničkom javnom dražbom sukladno Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi Klasa: O/110-10/21-01/709, Ur.br.: 07-01-21-11.

III. Nekretnina se prodaje na 2. (drugoj) elektroničkoj javnoj dražbi.

Ponude na 2. (drugoj) elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 22.09.2021.g. s

početkom u 12:00:00 sati do 06.10.2021.g. u 11:59:59 sati.

Ako je najpovoljnija valjana ponuda dana u zadnjih deset minuta prije isteka roka koji je u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi određen kao vrijeme završetka prikupljanja ponuda, prikupljanje ponuda produživat će se za deset minuta od svake posljednje najpovoljnije valjane ponude sve dok ne protekne deset minuta od posljednje najpovoljnije valjane ponude.

Utvrđena vrijednost nekretnine: 3.600.000,00 kn (slovima: trimilijunašestotisućakuna).

IV. Na 2. (drugoj) elektroničkoj javnoj dražbi nekretnina se ne može prodati ispod iznosa od 1.800.000,00 kn (slovima: milijunosamstotisućakuna).

Iznos dražbenog koraka: 10.000,00 kn (slovima: desettisućakuna).

V. Razliku između jamčevine i postignute cijene kupac je dužan položiti u roku 15 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi.

VI. U elektroničkoj javnoj dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su

prethodno dale jamčevinu u iznosu od 360.000,00 kn (slovima: tristošezdesettisućakuna).

Jamčevina mora biti evidentirana na računu Agencije najkasnije 13.09.2021. godine. Uplate evidentirane na računu Agencije nakon 13.09.2021. neće se smatrati valjanim uplatama i tim uplatiteljima neće biti omogućeno sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.

Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Agencije i to IBAN: HR3323900011300028779, Primatelj:

Financijska agencija, Model: HR35. Uplatiteljem jamčevine smatrat će se osoba čiji je OIB naveden u pozivu na broj uplate.

VII. Detaljne informacije u vezi nekretnine koja je predmet prodaje mogu se dobiti na web stranici Financijske agencije - Javna objava u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u Fini.

Nekretninu se može razgledati u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem, tel.br. 091/200 7774.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
18. srpanj 2022 09:25