promo

OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE Zgrada i dvorište Sljeme Hunjka

Zvonimir naslovna

I. Na temelju Zaključka Trgovačkog suda u Zagrebu u stečajnom predmetu poslovni broj St-5029/2016 nad dužnikom ZVONIMIR UGOSTITELJSTVO d.o.o. u stečaju, OIB 86890099591, 49240 Stubičke Toplice, Sljemenska cesta 10, prodaje se:

nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica, kč. br. 2306/3 - ZGRADA I DVORIŠTE SLJEME HUNJKA, površine 1200 čhv, upisana u zk. ul. 1162, k.o. 304816 Kraljev vrh.

II. Prodaju nekretnine provodi Financijska agencija elektroničkom javnom dražbom uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama sukladno odredbi članka 247. st.1. Stečajnog zakona.

III. Nekretnina se prodaje na trećoj elektroničkoj javnoj dražbi.

Ponude u trećoj elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 28.07.2020. s početkom u 00:00:00 sati do 11.08.2020. u 23:59:59 sati.

Utvrđena vrijednost nekretnine: 6.130.748,70 kn

(slovima: šestmilijunastotridesettisućasedamstočetrdesetosamkunaisedamdesetlipa).

IV. Na trećoj elektroničkoj javnoj dražbi nekretnina se ne može prodati ispod iznosa 1.532.687,18 kn (slovima: jedanmilijunpetstotridesetdvijetisućešestoosamdesetsedamkunaiosamnaestlipa).

Iznos dražbenog koraka: 10.000,00 kn (slovima: desettisućakuna).

V. Kupac je dužan uplatiti kupovninu na poseban račun Agencije otvoren za tu namjenu u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi.

Kao kupci na javnoj dražbi mogu sudjelovati osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 613.074,87 kn (slovima: šestotrinaesttisućasedamdesetčetirikuneiosamdesetsedamlipa) na poseban račun Agencije i to IBAN:HR3323900011300028779, Primatelj: Financijska agencija, Model: HR35.Poziv na broj 242888-OIB uplatitelja jamčevine.

Jamčevina na računu Agencije mora biti evidentirana najkasnije 17.07.2020. godine.

VI. Detaljne informacije u vezi nekretnine koja je predmet prodaje mogu se dobiti na web stranici Financijske agencije - Javna objava u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u Fini.

Nekretninu se može razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na telefon 098/614129.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
31. svibanj 2023 10:43