Osječko-baranjska županija obiluje prirodnim resursima

Primjer dobre prakse gospodarenja resursima i očuvanja prirode na istoku Hrvatske

Osječko-baranjska županija

Naš planet Zemlja! Sva živa bića koji žive na njemu povezana su i ovisna o prirodnom okolišu. No, ubrzani stil života posljednjih godina, ubrzano troši i prirodne resurse pa intenzivnim razvojem gospodarstva i društva općenito dodatno štitimo okolišu. Moramo stati, zaustaviti sav negativan utjecaj na prirodni okoliš kao i druga živa bića kako bi sačuvali zemlju što je više moguće za generacije koje dolaze, kao i za sve nas koji smo sada tu, ali samo u prolazu.

Međutim, potrebno je pronaći ravnotežu između gospodarskih aktivnosti i očuvanja prirodnog okoliša. Moramo proizvoditi hranu, moramo proizvoditi robe i pružati usluge, moramo se kretati, prevoziti ljude i robe na velike udaljenosti, živjeti u suživotu sa svojim prirodnim okolišem i drugim živim bićima. Klimatske promjene su tu, ne možemo ih izbjeći, ali možemo smanjiti njen negativan utjecaj i to klimatskim, energetskim, prometnim i poreznim politikama, a gospodarski rast temeljiti na učinkovitom korištenju resursa.

Prepoznali smo važnost proizvodnje hrane koja će najmanje činiti štete okolišu, čuvajući tlo i vodu kao neprocjenjivo bogatstvo. Poticanjem ekološke poljoprivrede, primjenom tehnologije i znanstvenih dostignuća smanjuje se primjena pesticida i umjetnih gnojiva, a učinkovitim sustavima navodnjavanja smanjuje se potrošna voda na optimalne količine vode potrebe biljkama za njihov razvoj. Potrebno je nastaviti s aktivnostima na sprječavanju i stvaranju otpada pogotovo u poljoprivrednoj proizvodnji i šumarstvu i to kaskadnim korištenjem bio mase u poljoprivredi, kao i drvne bio mase. Prehrambeno-prerađivačku industriju treba usmjeriti na stvaranje novih proizvoda od svježeg voća i povrća koje nije više pogodno za uporabu u svježem stanju, kao i novih inovativnih proizvoda od nusproizvoda nastalih u prehrambenoj industriji.

Očuvanjem slatkovodnih ribnjaka te provođenjem ribouzgojnih praksi koje imaju pozitivan utjecaj na biološku raznolikost, kao i provedbom učinkovitih mjera uzgoja riba u slatkovodnim ribnjacima možemo dati veliki doprinos očuvanju prirodnog okoliša, a posebno zaštiti voda.

Činjenica je da je zdrav i očuvan okoliš osnovni resurs za sve gospodarske djelatnosti koje su prepoznate kao okosnica budućega županijskog razvoja jer okoliš utječe na sve sektore i svi sektori utječu na okoliš.

image

Osječko-baranjska županija

- Danas na vodu gledamo na resurs koji je tu, na raspolaganju za korištenje. No, uvažavajući prvenstveno klimatske promjene, vrijeme je da se naučimo kvalitetnije gospodariti vodom jer ona kao resurs nije neograničena. Hrvatska je po bogatstvu voda na četvrtom mjestu u Europi, a po kvaliteti gotovo na vrhu, a na području naše županije imamo dvije velike rijeke, Dunav i Dravu, te niz manjih rijeka, akumulacija i jezera pa je naša sreća u tome što su ti prirodni resursi dostatni za funkcioniranje poljoprivrede i životne potrebe građana – ističe župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić.

Energetska učinkovitost je najdjelotvorniji način postizanja održivog razvoja, s obzirom da veća učinkovitost doprinosi smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš, većoj industrijskoj konkurentnosti, otvaranju novih radnih mjesta i povećanju sigurnosti opskrbe energijom, Osječko-baranjska županija se okrenula korištenju obnovljivih izvora energije. Obnovljene su 54 zgrade javne namjene za što je Županija dobila Godišnju nagradu za zelenu gradnju i održivi razvoj u kategoriji institucija godin.

- Sagledavajući sektor prometa kroz niz mjera želimo postići dugoročne ciljevi održivog prometa i zaštite okoliša vezano za utjecaj prometnih aktivnosti na okoliš uslijed korištenja fosilnih goriva i to kroz unapređenje infrastrukture javnog putničkog prometa, unapređenje infrastrukture na unutarnjim plovnim putovima, unapređenje pristupačnosti u putničkom i teretnom cestovnom prometu, zeleni javni prijevoz, povećanje sigurnosti građana u javnom prijevozu i sve to u suradnji sa svim razinama vlasti – dodao je Anušić.

image

Osječko-baranjska županija

Sastavnice zelene infrastrukture na području županije su zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 te zdravi ekosustavi visoke prirodne vrijednosti izvan zaštićenih područja (npr. parkovi i šume, umjetno izgrađeni oblici...). Bogatstvo biološke i krajobrazne raznolikosti koristi se kao turistički resurs, bez negativnih posljedica, stoga je tijekom 2018. započeo projekt izrade i postavljanja QR kodova u zaštićenim parkovima Županije.

Po uzoru na projekt Interaktivni vodič u Perivoju Kralja Petra Krešimira IV u Osijeku i pozitivnim odjecima, Javna ustanova za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije koja upravlja zaštićenim dijelovima prirode na području županije je nastavila projekt postavljanja QR kodova u zaštićenim parkovima te sudjeluje u mnogim drugim projektima, kao što su "Zelene staze Drave i Dunava" čiji je cilj povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta uz uspostavu boljeg upravljanja Zelenih staza Dunava i Drave kao i razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti kroz promociju zaštićenog krajobraza Erdut, Regionalnog parka Mura-Drava i ekološke mreže Natura 2000., koja obuhvaća 23,5 % površine OBŽ.

image

Osječko-baranjska županija

Ukupno je 14 područja ekološke mreže, tri u kategoriji područja očuvanja značajna za ptice i 11 u kategoriji područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove. Zbog iznimne prirodne vrijednosti, osim što je proglašen parkom prirode, Kopački rit, također je uvršten na Popis Ramsarskih područja te je na listi programa IBAs (Important Bird Areas). Riječ je o poplavnom području koje je nastalo djelovanjem dviju velikih rijeka, Dunava i Drave. Zahvaljujući jedinstveno očuvanoj hidrologiji prostora, Kopački rit se odlikuje brojnim vrstama flore i faune, s posebnim naglaskom na veliku raznolikost ornitofaune. Unutar Parka prirode, nalazi se i posebni zooološki rezervat istog imena te predstavlja sjajan potencijal za razvoj ekoturizma, seoskog turizma, lovnog i ribolovnog turizma, izletničkog turizma i sl. Javna ustanova Park prirode Kopački rit upravlja područjem parka prirode Kopački rit te pripadajućim područjima ekološke mreže. Park prirode Kopački rit dobio je jednu od nenovčanih nagrada Wetland Globe, Grey Globe, u sklopu Ramsarske konvencije o močvarnim područjima od međunarodnog značaja.

Svjesni resursa koje posjedujemo, Osječko-baranjska županija će i dalje raditi na očuvanju okoliša na održiv način kao doprinos lokalnoj samoodrživosti (razvoj gospodarstva i turizma) te smanjenju ukupnog i individualnog ekološkog otiska. I dalje će biti pokrovitelj akcija kojima je cilj zaštita okoliša ("Zelena čistka" i Plava čistka") na području Osječko-baranjske županije.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
18. rujan 2023 18:17