Promo

Poziv za prikupljanje pisanih obvezujućih ponuda za kupnju nekretnina

Korčula, iStock

HTP Korčula d.d., Šetalište Frana Kršinića 104 ,Korčula, OIB:63259199217, objavljuje

 

P O Z I V

za prikupljanje pisanih  obvezujućih ponuda

za kupnju nekretnina

  PREDMETI PRODAJE

1Kompleks ˝GOLUBOVIĆ˝

Nekretnina se nalazi u starogradskoj povijesnoj jezgri Grada Korčule i u naravi predstavlja kompleks zemljišta i ruševnih zgrada: č.zgr. 84/2, 86,87,88,90 sve u zk. ul. 445 i č. zgr. 85 zk.ul. 196 sve k.o. Korčula.

VLASNIŠTVO: 1/1

STATUS KULTURNOG DOBRA:  zona A-potpuna zaštita povijesnih struktura

JAMČEVINA:100.000 HRK

2.Restoran ˝Planjak“

Nekretnina se nalazi na ulazu u starogradsku povijesnu jezgru Grada Korčule na adresi ulica Plokata 19. travnja 1921. br. 20.. U naravi predstavlja restoranu prizemlju sa opremomi pripadajućom terasom poznat pod nazivom Planjak.

VLASNIŠTVO: suvlasnički dio s neodređenim omjerom (ETAŽNO VLASNIŠTVO E-1) zgr  829, zk.ul 9, k.o. Korčula, 145 m2.

U 2018.g. ishođena za zgradu uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15.02.1968.

STATUS KULTURNOG DOBRA: zona B-djelomična zaštita povijesnih struktura

JAMČEVINA:100.000 HRK

3. Poslovna zgrada ex Villa Praha

Nekretnina se nalazi u Korčuli, Šetalište F. Kršinića 104, iznad gradskog kupališta blizu hotela Marko Polo i hotela Park i u naravi predstavlja poslovnu zgradu koja se sastoji od prizemlja, dva kata i potkrovlja sa dvorištem oznake 844 zgr, zk.ul.823 k.o. Korčula

VLASNIŠTVO: 1/1

Zgrada  je izgrađena 1920. g. i ima povijesnu vrijednost pod nazivom bivšeVille Praha.

JAMČEVINA:100.000 HRK

4. zgrada ex Praonica hotelskog rublja

Zgrada poslovne namjene izgrađena 1991.g. na  kč.br. 1033 k.o. Korčula u Korčuli (predio Dominče), Ulica 62.br3, preko puta turističkog naselja Port 9.

Veličina čestice 1033 k.o. Korčula: 2990 m2 prema stanju u katastru

Objekt do 2014. korišten kao praonica hotelskog rublja. 

VLASNIŠTVO: vanknjižni vlasnik; potrebno nakon legalizacije objekta formirati građevinsku česticu i u zemljišnim knjigama, ucrtati objekt i upisati vlasništvo.

Ukupna bruto površina : PBRUTTO = 3.153,79 m²

JAMČEVINA: 100.000 HRK

II. PONUDA  ZA KUPNJUMORA SADRŽAVATI

-ponuđena cijena, naziv nekretnine na koju se ponuda odnosi, rok i način plaćanja ,

- dokumente o identitetu ponuditelja (preslik osobne iskaznice za fizičku osobu, izvadak iz sudskog ili obrtnog registra za pravne osobe  ne stariji od 30 danaod dana objave ovog javnog poziva),

- potvrda nadležne Porezne uprave o plaćenim propisanim porezima i doprinosima  za pravne osobe ne starija od  30 dana,

-dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,

- izjavu ponuditelja potpisanu po ovlaštenoj osobi kojom se obvezuje da će u slučaju ako bude prihvaćena njegova ponuda sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, da je u cijelosti upoznat sa pravnim statusom nekretnine, te danjegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući do dana dostave ponude.Ponuditelj predanu ponudu uz pravo na povrat jamstva može povući do isteka roka za predaju ponuda.

III. JAMSTVO

Ponuditelj nema pravo na kamate za uplaćeno ponudbeno jamstvo.

Ponuditelju koji ne bude izabran vratiti će se uplaćeno jamstvo u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. Kod odabranog ponuditelja koristit će se kao garancija za ozbiljnost  ponude i uračunat će se kao dio kupoprodajne cijene. Odabrani ponuditelj koji odustane od ponude po proteku roka za dostavu ponude ili ne sklopi ugovor sa prodavateljem gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Ponudbeno jamstvo treba se uplatiti na žiro račun društva HTPKorčula d.d.IBAN  HR4324070001100167556 OTP Banka d.d.Za svaku od nekretnina je potrebno uplatiti jamstvo od 100.000,00 HRK ukoliko se ponuditelj javlja za sve nekretnine.

IV.  KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE

- visina ponuđene kupoprodajne cijene,

- ponuđeni rok i osiguranje plaćanja kupoprodajne cijene

V. UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

Osnovni elementi ugovora:

-nekretnina se kupuje u zatečenom stanju „VIĐENO-KUPLJENO,“

-sve troškove kupoprodaje snosi kupac

VI. ROK ZA DOSTAVU PONUDEZA KUPNJU NEKRETNINE

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu:

      HTP  Korčula d.d. , Šetalište F. Kršinića 104,Korčula

s naznakom Poziv za prikupljanje ponuda za kupnju nekretnine (naziv nekretnine) -"Ne otvaraj"

Krajnji rok za dostavu ponudeje 21.09.2020. do 12 sati.

Nepotpune ponude i ponude pristigle nakon utvrđenog rokaneće se uzimati u razmatranje. Ukoliko ponuditelj daje ponudu za više nekretnina, tada za svaku od nekretnina iz ovog natječaja predaje zasebnu ponudu.

- HTP Korčula d.d. će donijeti odluku o najpovoljnijem ponuditelju u roku od 15 dana od  isteka roka za podnošenje ponude i to bez nazočnosti ponuditelja.

- HTP Korčula d.d. ima pravo ne prihvatiti niti jednu od pristiglih ponuda, te nije dužanobrazložiti ponuditeljima  razloge zašto je prihvatio, odnosno nije prihvatio, bilo kojuponudu.

VII.Objekte se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu u vremenu 8-10 sati najmanje dan ranije na telefon 020/726290.Svim ponuditeljima se savjetuje da prije slanja obvezujuće ponude provjere stanje nekretnina u svim dostupnim javnim registrimatese obrateprije slanja obvezujuće ponude Prodavatelju za dubinsku analizu nekretnine. Svi upiti u vezi nekretnina svakim radnim danom 8-10 sati na telefon 020/726290 Pravna služba.

Objava ovog poziva ili zaprimanje ponuda ne predstavlja nikakvu obvezu za društvo HTP Korčula d.d. za sklapanje ugovora o prodaji bilo koje od predmetnih nekretnina sa bilo kojom zainteresiranom stranom, ujedno ne može predstavljati osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo bilo koje osobe da zatraže ispunjenje bilo kakve činidbe od društva HTP Korčula d.d. po bilo kojoj osnovi.

HTP Korčula d.d. zadržava pravo po objavi ovog Poziva da u bilo kojem trenutku može:

-prekinuti postupak iniciran ovim pozivom

-ne izabrati nijednu pristiglu ponudu bez dodatnog obrazloženja

Podnositelj ponude neće imati pravo potraživati naknadu štete od društva HTP Korčula d.d. po bilo kojoj osnovi. HTP Korčula d.d. će sve zaprimljene osobne podatke obrađivati isključivo u svrhu provedbe ovog postupka.Ovaj Oglas objavljen je  na www.korcula-hotels.com

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
07. prosinac 2020 16:20