KATALOG NEPRAVILNOSTI

DRŽAVNA REVIZIJA: EVO VAM 70 DOKAZA O NEREDU NA HRVATSKIM FAKULTETIMA Isplaćena mjesečna plaća od 42.112 kuna neto!

Državna revizija početkom lipnja ove godine objavila je Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji visokih učilišta. Uputila ga je na raspravu u Sabor, ali parlament je raspušten prije nego što je o njemu stigao raspravljati. S obzirom na to da je ovaj važan dokument objavljen u vrijeme najturbulentnijih političkih događanja, hrvatski mediji nisu ga ni registrirali. Revizija je ustanovila više od 100 slučajeva teže i lakše povrede poslovanja, i ponudila uvid u način funkcioniranja akademske zajednice. 34 visoka učilišta dobila su uvjetno mišljenje Državne revizije
 Boris Kovačev / Hanza Media

Državna revizija pročešljala je krajem prošle i početkom ove godine 68 od ukupno 88 visokih učilišta u Hrvatskoj. Sredinom lipnja objavila je na svojim mrežnim stranicama nalaze koji se odnose na poslovanje za 2014. godinu te ih uputila na raspravu Hrvatskom saboru. Međutim, kako su izvješća predana u najturbulentnije političko vrijeme, dok se raspadala Vlada, nalazi revizije prošli su ispod radara javnosti: mediji su o njima iznimno šturo ili nikako izvještavali, a u parlamentu nisu raspravljeni jer je Sabor raspušten prije nego što je ova točka došla na dnevni red.

A nalazi državne revizije krajnje su zanimljivo štivo, koje otkriva kako funkcioniraju visoka učilišta, kako raspolažu novcem koji dobivaju iz proračuna i od školarina, kako se odnose prema imovini, službenim autima i nekretninama, koliko ulažu u razvoj djelatnosti i znanosti, a koliko u plaće vlastitih zaposlenika.

Prema skupnom nalazu revizije, od 68 visokih učilišta na kojima je obavljena revizija, njih polovica dobila je uvjetno mišljenje. To znači da financijski izvještaji, javna nabava, planiranje, bilanca i drugi financijski pokazatelji nisu u potpunosti usklađeni sa zakonom ili su utvrđene druge nepravilnosti. Skupno gledano, većina fakulteta nije popisala imovinu i knjižničnu građu (Agronomski fakultet, primjerice, riješio je vlasništvo nad sedam od 365 nekretnina i zemljišta na području Zagreba, Fakultet političkih znanosti ima dva stana za koja nema dokumentacije iz koje bi se vidjelo o kojim se stanovima radi i tko ih koristi), ima propusta u financijskim izvještajima, manjak dokumentacije kojom bi pokrio troškove te općenito vrlo uopćene pravilnike i kriterije prema kojem raspolažu vlastitim sredstvima.

Vlastita sredstva u dobrom se dijelu odnose na novac prikupljen od studenata: školarina, upisnina, troškova izrada diploma, naplata izrade potvrdi ili molbi i drugih administrativnih pristojbi koje svi fakulteti naplaćuju. S obzirom na autonomiju sveučilišta te svake pojedine visokoškolske ustanove, svaka od njih ima vlastite kriterije za određivanje visine školarine, kao i ostalih naknada, a samostalno odlučuju i o načinima na koje će taj novac trošiti.

Tako je, recimo, Pravni fakultet u Zagrebu naplaćivao 2014. školarinu od 7200 kuna za upis izvanrednih studenata na prvu godinu fakulteta, Pravni fakultet u Splitu 7000 kuna, a u Rijeci i Osijeku po 5500 kuna. Za redovne studente školarinu, odnosno participaciju, plaća Ministarstvo i za sva četiri pravna fakulteta iznosi 3650 kuna.

Nedostaci pravilnika

Fakulteti, uz to, naplaćuju i niz drugih administrativnih naknada - vrlo sličnih onima koje se naplaćuju po državnim uredima, a u nekim slučajevima naknade su i više od toga. Prije svega, svaki student - redovni ili izvanredni - mora platiti upisninu, koja iznosi od 300 do 600 kuna na prvoj godini studija te obično upola manje za ostale godine. Treba li potvrdu da je student (primjerice, za ostvarivanje zdravstvenog osiguranja), to će ga najčešće koštati 50 kuna. Duplikat diplome najčešće košta 200 kuna, iksica od 50 do 100 kuna.

Načini na koje fakulteti troše novac dobiven od studenata još su različitiji, a pravilnike o tome donosi svaka ustanova zasebno. Prema nalazu revizije, veliki dio tog novca odlazi za razne dodatke i stimulacije visokoškolskog osoblja. Nedostatak takvih pravilnika, njihova nedovoljna preciznost ili nedostatak jasno mjerljivih kriterija, bio je u gotovo svim slučajevima jedan od razloga za izricanje uvjetnog mišljenja.

Veliki broj fakulteta je, odlukom dekana, svojim zaposlenicima odmah - bez kriterija - digao osnovne plaće (za koje su propisani koeficijenti i osnovica, i koje se isplaćuju iz državnog proračuna), najčešće za 30 posto. Uz to, većina prima dodatke za preopterećenost nastavom, povećani opseg posla, dodatna zaduženja i tzv. položajne dodatke za obavljanje funkcije dekana (iako je njegov osnovni koeficijent već sam za sebe bitno veći), voditelja katedre i drugo.

Aljkava dokumentacija

Važno je naglasiti da niti jedna ustanova nije dobila uvjetno mišljenje samo zato što je isplaćivala dodatke na plaće (koji su najvećim dijelom financirani novcem dobivenim od školarina, potvrda i drugih isprava koje fakulteti naplaćuju od studenata), već zato što njihovu isplatu nije dovoljno detaljno normirala, nije propisala mjerljive kriterije, nije vodila evidencije održane nastave, a isplaćivala je dodatke za povećano opterećenje nastavom itd. I fakulteti koji su dobili bezuvjetna mišljenja revizije isplaćuju niz dodataka: Ekonomski fakultet u Zagrebu, primjerice, koji je ovaj put (za razliku od prošle provedene revizije za 2009. godinu) dobio bezuvjetno mišljenje, isplaćuje svim zaposlenicima 35 posto dodatka na mjesečnu plaću te niz drugih dodataka, za što godišnje potroši gotovo 32 milijuna kuna. Ekonomski fakultet u Rijeci, koji je također dobio bezuvjetno mišljenje, svima isplaćuje 20 posto na mjesečnu plaću te druge stimulacije i dodatke za opterećenost poslom, povećani opseg posla i drugo. Prema izvješću revizije, najviša isplaćena mjesečna neto plaća na tom fakultetu bila je 42.112 kuna! S druge strane, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu najviša isplaćena neto plaća iznosila je 13.520 kuna. Zakonom propisana plaća dekana (koji ima najveći koeficijent) je oko 12.000 kuna neto.

Koliko pojedini profesori i dekani doista zarađuju, teško je zaključiti jer se dodaci na plaće izražavaju na posebnoj platnoj listi, koja nije u sustavu Centralnog obračuna plaća. Uz te dodatke, brojne visokoškolske ustanove sa svojim zaposlenicima sklapaju i niz ugovora o autorskim honorarima.

Dokumentacija je u nekim slučajevima tu iznimno aljkava (što je slučaj i s, primjerice, putnim nalozima, javnom nabavom, evidencijom imovine i drugim redovnim poslovima visokoškolskih institucija). Na jednom je veleučilištu tako pronađeno 1283 stolice, 654 stola, 23 LCD projektora i druga imovina koja - nigdje nije evidentirana.

S druge strane, jedan od fakulteta na službena putovanja potrošio je preko pet posto ukupnih rashoda, odnosno više od pet milijuna kuna. Pritom su za službena putovanja isplaćivani predujmovi, vraćani tek nakon podužeg vremena. Jedno potraživanje tako se vuče više od deset godina, a u drugom se slučaju izvještaj zaposlenika o putovanju čekao 601 dan od povratka sa službenog puta. Rok inače iznosi - sedam dana.

Revizija pokazuje i da određeni vanjski suradnici angažirani na fakultetu nemaju odobrenje za taj angažman od institucije u kojoj su zaposleni ili su te suglasnosti nepotpune. Revizija je u više slučajeva provjere postupka nabave opreme, bilo da je riječ o vrijednoj laboratorijskoj opremi ili popravku lifta, otkrila da ustanove naprosto nisu slijedile obavezu postupka javne nabave.

Jedna od rečeničnih formi koju državni revizori koriste u slučaju opisa poslovanja visokoškolskih institucija jest da sredstva nisu korištena u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja. Posebice se to odnosi na vođenje prema načelu ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Pravni fakultet Zagreb: Čak 14 milijuna dodataka na plaće. Kriteriji?

1. Manjak

Revizori su utvrdili manjak od 7,868.574 kune za koje u poslovnim knjigama nisu iskazane obaveze.

2. Dodaci na plaću

Fakultet je zaposlenicima isplatio 14 milijuna kuna dodataka na plaću, a da ni na koji način nije jasno po kojim se kriterijima i za što oni isplaćuju. Odlukom Vijeća fakulteta vlastita sredstva (prije svega stečena od školarina) koriste se za isplatu dodataka na plaću: svi službenici na osnovnu plaću dobivaju dodatnih 30 posto, a namještenici 20 posto. Također se financiraju i dodaci za rad iznad punog nastavnog opterećenja, zbog povećanog opsega posla te dodaci za dodatne poslove dekanu, prodekanima itd. Dodaci zbog povećanog opsega posla isplaćeni su 91 zaposleniku, u iznosima od 3826 do 82.566 kuna, a da ne postoji nikakva suvisla evidencija nastave iz koje bi se mogla zaključiti stvarna količina nastavnog opterećenja.

3. Ugovori sa zaposlenicima

Fakultet je sklopio 835 ugovora o autorskom honoraru, vrijednih 5,2 milijuna kuna, od čega njih 546 s vlastitim zaposlenicima. Sklopljeno je i 606 ugovora o djelu vrijednih 2,5 milijuna kuna, od čega 261 sa zaposlenicima Fakulteta.

4. Projekt Novi hrvatski pravni sustav

Od 1995. godine Fakultet provodi projekt Novi hrvatski pravni sustav, kojem je svrha poticanje znanstvenog rada zaposlenika i objavljivanje radova. Projekt je trebao trajati do 1999., ali se nastavio do danas. U Projektu sudjeluju svi zaposlenici izabrani u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja, a ostalim se zaposlenicima na ime Projekta isplaćuje dodatak na plaću zbog povećanog opsega posla. Sudionici Projekta su dužni najmanje jednom godišnje Projektnom vijeću predati izrađene znanstvene radove i dostaviti obavijest o njihovoj objavi.

Ugovori o Projektu sa zaposlenicima se sklapaju svakog prosinca, baš oko Božića, a isplata za znanstvene radove obavlja se najkasnije do Stare godine. Međutim, ne plaćaju se već izrađeni znanstveni radovi, nego ih autori trebaju predati tek do - sljedećeg Božića! Honorari za sudjelovanje iznose prosječno oko 30.000 kuna bruto po osobi.

Osim što je revizorima neprihvatljivo što Fakultet plaća usluge unaprijed, a ne po objavljenom radu, ustanovili su da je, od ukupno 164 rada koja su plaćena u prosincu 2013. te su trebali biti objavljeni tijekom 2014., u stručnim zbornicima ili časopisima objavljeno njih samo 29, odnosno 17,7 posto! Ostali su dostupni samo zaposlenicima Fakulteta putem interne stranice.

5. Donacije Zakladi Marije i Mirjana Damaške

U lipnju 2014. godine osnovana je Zaklada Marije i Mirjana Damaške, koju je osnovao dr. Mirjan Damaška, bivši profesor Fakulteta i profesor emeritus Pravnog fakulteta Sveučilišta Yale. Zaklada je osnovana s ciljem poticanja suradnje u području visokog obrazovanja između Pravnog fakulteta i sveučilišnih ustanova u inozemstvu, zbog čega će, kako stoji u Statutu, ona financirati istraživanja i doktorske studije na Pravnom fakultetu, postdoktorska istraživanja te održavanje međunarodnih skupova.

Međutim, do provedbe revizije iz Zaklade nije financirano ništa od navedenog, nego je Pravni fakultet postao - donator Zaklade. U studenom 2014. Zakladi je donirao dva milijuna kuna. Kako pišu revizori, iz Izvještaja o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija vidljivo je da Zaklada taj novac nije potrošila na podupiranje znanstvene djelatnosti, nego ga je oročila kod poslovne banke. Kako je obrazložio ravnatelj Zaklade, sredstva su oročena jer Zaklada nije donijela Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu stipendija i potpora. No, unatoč tome, pišu revizori, Fakultet je odlukom dekana donesenom u srpnju 2015. godine navedenoj zakladi donirao još - milijun kuna.

U svojem obrazloženju Fakultet navodi da Zaklada osnovana sa 100.000 dolara početnih sredstava, koja se, kao njezina osnovna imovina ne smiju koristiti za ostvarivanje zakladne svrhe; za to se smiju koristiti samo kamate na osnovna sredstva. “Godišnje kamate iznose približno 1000 dolara i nisu ni približno dostatna za ostvarivanje ciljeva Zaklade. Zbog toga, kako bi se stvorila operativna sredstva, Fakultet je Zakladi donirao 3,000.000 kuna. Fakultet se u ovim donacijama rukovodio načelom socijalnog ulaganja”, piše u obrazloženju Fakulteta. Ističu kako je Zaklada postupila odgovorno kad je oročila novac dok ne donese Pravilnik o njegovu trošenju. Radi se, kažu na Fakultetu, o vrlo složenom dokumentu. Nakon toga odlučit će se za koje će se od ciljeva Zaklade raspisati natječaji i u kojem iznosu. “Posebno će se raspravljati o strukturiranju i načinu financiranja iz sredstava zaklade istraživanja kaznenopravnih aspekata zrinsko-frankopanske urote, za koja je zakladnik izuzetno zainteresiran i o kojima je već donesena načelna odluka o financiranju”, piše u obrazloženju Pravnog fakulteta.

Medicinski fakultet u Osijeku: Nitko ne zna otkud 8 milijuna u evidenciji

osijek,041006
medicinski fakultet u osijeku u dvoristu kb osijek koja je raspisala natjecaj za zaposljavanje 22 specijalizanata
foto:ivica pejic
-pok-
Ivica Pejić / HANZA MEDIA
Medicinski fakultet u Osijeku

6. Neobjašnjenih 8 milijuna kuna

U poslovnim knjigama na računu izvanbilančnih zapisa evidentirano je 8,117.281 kuna, a iz dostavljene dokumentacije ne može se zaključiti na što se navedena vrijednost odnosi. Fakultet u svojem obrazloženju navodi da se “ta vrijednost prenosi od 2010. te će istražiti i utvrditi na što se odnosi”.

Medicinski fakultet u Rijeci: Plaćali plin dvostruko skuplje od ugovorenog

7. Dodaci na plaće

Fakultet je isplatio 3,72 milijuna kuna dodataka na plaće zaposlenika. Svaki mjesec dodatke je primalo 46 zaposlenika Zavoda za opću patologiju (od 10 posto do 30 posto na plaću), 12 zaposlenika Zavoda za biologiju (od 1000 kuna neto do 10 posto osnovne bruto plaće) te 10 zaposlenika Zavoda za sudsku medicinu (od 10 do 30 posto na plaću). Mjerila i kriteriji koji se odnose na kvalitetu i kvantitetu radnog učinka nisu utvrđeni. Mjesečna izvješća o učinku zaposlenika s obrazloženjem osnovanosti naknade nisu sastavljana.

Fakultet je na ime stimulacija isplatio još 1,8 milijuna kuna: 26 zaposlenika prima stalne mjesečne stimulacije od 300 kuna neto do 50 posto bruto plaće. Odlukom dekana utvrđen je dodatak na plaću dekana u iznosu od 2000 kuna i prodekana za nastavu u iznosu od 1000 kuna neto. Također odlukom dekana, za 15 zaposlenika isplaćeni su mjesečni dodaci za obavljanje poslova voditeljstva studija (ukupno 206.000 kuna). Unutarnji akti nigdje ne predviđaju isplatu naknada za voditeljstvo.

Naknade je primalo i četvero profesora emeritusa u iznosu od 1000 kuna neto, i to temeljem sklopljenih ugovora o djelu u kojima je navedeno da su sudjelovali u znanstvenoistraživačkom radu, postupcima izbora ili su bili mentori studentima na poslijediplomskim studijima. Iz dokumentacije Fakulteta nije vidljivo da su spomenuti profesori radili išta od toga.

Putem autorskih ugovora financirani su poslovi instruktaže na tečajevima, a za iste tečajeve isplaćivane su različite vrste naknade: za isti tečaj cijene su se kretale od 750 do 7700 kuna.

8. Javna nabava

Fakultet je proveo postupak javne nabave za opskrbu prirodnim plinom. Zaprimljeno je pet ponuda te je odabrana najpovoljnija: cijena planirane potrošnje plina odabranog ponuđača iznosila je 692.750 kuna s porezom. Planirani početak isporuke plina bio je od travnja 2014. Međutim, ugovor s izabranim opskrbljivačem nije realiziran niti raskinut, pa je Fakultet nastavio nabavljati prirodni plin od starog dobavljača, čija je ponuda iznosila 892.000 kuna, odnosno gotovo 200.000 kuna više. Naime, novi je opskrbljivač 19. ožujka obavijestio Fakultet da ne može početi s isporukom jer Fakultet nije podmirio dugove starom dobavljaču te se ne može provesti promjena opskrbljivača. Fakultet je dva dana kasnije podmirio dugove prema starom opskrbljivaču, ali ugovor s novim nije realizirao. “Uvidom u račune, Fakultet je od travnja 2014. do travnja 2015. utrošio 1,040.327 kWh plina, za što je plaćeno 800.380 kuna s porezom. Prosječna cijena bila je 0,769354 kn/kWh. Prema ugovoru sklopljenom s odabranim opskrbljivačem utvrđena je nepromjenjiva cijena za cijelo obračunsko razdoblje u iznosu od 0,44 kn/kWh. Da je Fakultet realizirao ugovor s odabranim ponuđačem, trošak bi bio 342.636 kuna manji”, stoji u Reviziji. Fakultet u svojem očitovanju navodi da prihvaća nalaz Državne revizije.

9. Reprezentacija, službeni automobili i blagajna

Na reprezentaciju je potrošeno 288.300 kuna. Računi za reprezentaciju najčešće iznose naznaku poslovnog događaja, ali ne i osobe koje su ugošćene. Fakultet je koristio četiri službena vozila, a da nije vidljivo tko ih je koristio, tko je odobravao njihovo korištenje, za što su korišteni, kolika je mjesečna potrošnja goriva... Knjige blagajni nisu vođene, niti su dostavljene kopije blokova uplatnica.

10. Skripte

Na Fakultetu se prodaju skripte bez odluke o cijenama, mjestu prodaje, izdavanju računa. Tijekom revizije utvrđeno je da se skripte prodaju pojedinačno po katedrama, po cijeni od 60 do 100 kuna, a za prodane skripte se ne izdaju računi, nego se naplate potvrđuju potpisima studenata. Nema podataka o preuzetim količinama skripti iz tiskara i broju prodanih primjeraka.

Stomatološki fakultet u Zagrebu: Dodatak zbog puno rada. Ne zna se koliko

11. Dodaci na plaću

Osoblje Fakulteta prima dodatke na plaću za preopterećenost iako evidencija opterećenja u nastavi nije vođena. Odlukom dekana iz 2014. utvrđeni su za 18 zaposlenika koeficijenti za obračun plaće viši od onih koji se utvrđuju Uredbom o koeficijentima u javnim službama, a da iz Odluke nije vidljivo zbog čega. Ukupno im je isplaćeno nešto više od pola milijuna kuna. Uz to, dekan je donio i odluku o isplati dijela plaće prodekanima iz vlastitih sredstava.

12. Izgubljeno 2,5 milijuna kuna

U poslovnim knjigama i dalje su evidentirana potraživanja u iznosu od 2,5 milijuna kuna, koja se odnose na novac koji je Fakultet deponirao na računu jedne poslovne banke 1999. godine. Iste godine banka je otišla u stečaj. Stečaj je okončan u srpnju 2014., a Fakultet tijekom stečajnog postupka nije ostvario povrat novca.

13. Javna nabava

Za nabavu medicinske opreme (šest radnih mjesta za pretkliničke vježbe) vrijedne 195.000 kuna upućen je poziv za dostavu ponude samo jednom ponuđaču, od kojeg je i nabavljena oprema, iako propisana procedura propisuje traženje najmanje pet ponuda.

Veterinarski fakultet u Zagrebu: 30% veća plaća zbog položajnog dodatka

14. Dodaci na plaće

Fakultet je isplatio 4,4 milijuna kuna dodataka na plaću svojim zaposlenicima, i to na sljedeći način: za uspješnost na radu 3,1 milijun kuna, položajni dodatak u iznosu od 831.000 kuna, za povećani opseg posla 241.000 kuna, za dežurstva 244.000 kuna i za prekovremeni rad 26.000 kuna. Evidencija je vođena samo za dežurstva i prekovremeni rad. Dodaci za uspješnost u radu isplaćivani su temeljem odluke dekana, a odluke ne sadrže kriterije i mjerila na temelju kojih se isplaćuju. Položajni dodatak se isplaćuje dekanu i prodekanima te nekim zaposlenicima, a iznosi do 30 posto na bruto plaću. Visinu položajnog dodatka utvrđuje dekan, svaki mjesec. U svojem očitovanju Fakultet navodi da prema Pravilniku o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu sastavnice slobodno raspolažu prihodima od dopunskih djelatnosti.

Fakultet elektronike i računarstva Zagreb: Nepotpuni ugovori o autorskim djelima

Zagreb, 090316.  
Zgrada Fakulteta elektrotehnike i racunarstva u Unskoj ulici 3.
Foto: Boris Kovacev / CROPIX
Boris Kovačev / HANZA MEDIA
Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb

15. Ugovori o autorskom djelu

Rashodi za naknade po ugovorima o autorskom djelu ostvareni su u iznosu 7,9 milijuna kuna. Tijekom 2014. ugovori o autorskom djelu zaključeni su sa 101 zaposlenikom Fakulteta i 67 vanjskih izvršitelja. Većina ih se odnosi na izradu znanstvenih, stručnih i razvojnih projekata i studija. U većini ugovora nije utvrđen način korištenja djela, što je prema odredbi Zakona o autorskom pravu obvezni dio ugovora o autorskom djelu.

Agronomski fakultet u Zagrebu: Više od 5% rashoda na službena putovanja

16. Dodaci za uspješnost u radu

U 2014. Fakultet je za dodatke na plaće isplatio 5,1 milijun kuna, a neki od njih mjesečno je dobivalo 133 do 176 zaposlenika. Službenici i namještenici, prema Pravilniku koji je Fakultet donio, imaju pravo na uvećanje plaće do 30 posto razmjerno njihovim doprinosima. Mogu ostvariti i naknadu od još 10 posto ako obavljaju određene poslove u interesu Fakulteta. Međutim, nema nikakvih evidencija ni definicija o kakvim se poslovima radi.

17. Službena putovanja

Fakultet je na službena putovanja potrošio više od pet posto ukupnih rashoda, odnosno 5,15 milijuna kuna. Fakultet ima u vlasništvu 14 vozila, no polovica potrošenog novca odnosi se na naknade zaposlenicima za korištenje vlastitog automobila. U pojedinim slučajevima kad je na službeno putovanje na istu lokaciju upućeno više zaposlenika, svima je isplaćena naknada za korištenje osobnog automobila. Uz to, za službena putovanja isplaćivani su predujmovi, ne samo za službena putovanja nego i za materijalne troškove, iz kojih nije vidljivo o čemu se točno radi. Predujmovi su u pojedinim slučajevima pravdani ili vraćeni nakon duljeg razdoblja - jedno potraživanje seže u 2003. godinu. Dio predujmova u visini od 49.000 kuna, koje zaposlenici nisu opravdali, otpisan je odlukom prodekana iako ih se prije toga nije ni pokušalo naplatiti.

Agronomski fakultet u Zagrebu

18. Nekretnine

Fakultet, prema analizi katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja nekretnina izrađenoj 2012. godine, posjeduje na području Zagreba 365 nekretnina i zemljišta ukupne površine 6,5 milijuna četvornih metara, a do sada je upisao vlasništvo nad njih - sedam.

19. Javna nabava

Fakultet je nabavio roba i usluga vrijednih 19,3 milijuna kuna, od čega je za samo 2,4 milijuna proveo postupke javne nabave, a za ostatak postupke bagatelne nabave. Revizija je utvrdila da pojedine ponude uopće nisu bile u skladu s natječajnom dokumentacijom, obavljeni radovi ne odgovaraju onima ugovorenima, ponegdje je plaćeno predujmom iako to nije dogovoreno, ili pak nisu propisani.

Građevinski fakultet Zagreb: Sredstva od prodaje stanova nisu uplaćena

20. Stanovi

U poslovnim knjigama, na računu potraživanja za stanove prodane na obročnu otplatu iskazana je uplata u iznosu 240.920 kuna i potraživanja u iznosu 53.150 kuna te je iskazana preplata u iznosu 187.780 kuna. Fakultet nije obračunao i uplatio u državni proračun pripadajuća sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

21. Položajni dodatak

Tijekom 2014. povećanje plaća na temelju položajnog dodatka ostvario je 21 zaposlenik. Mjerila i kriterije na temelju čega su utvrđeni i obračunavani dodaci na plaću nisu utvrđeni. Vrijednosno značajniji rashodi za bruto plaće financirani vlastitim prihodima u iznosu 10,6 milijuna kuna odnose se na povećanje plaća dijela zaposlenika.

Arhitektonski fakultet u Zagrebu: Za administriranje dodatak i od 2400 kuna

Arhitektonski fakultet u Zagrebu

22. Dodaci na plaću

Na temelju pojedinačnih odluka dekana, zaposlenicima se isplaćuju dodaci na plaće zbog povećanog opsega posla. Uz to, za administrativne poslove mjesečno se isplaćuju dodaci od 200 kuna neto (za višeg stručnog referenta zaštite na radu) do 2400 kuna neto (za dekana). Uz to, isplaćuju se položajni dodaci od pet posto bruto plaće do 50 posto (za dekana).

Filozofski fakultet u Osijeku: 73% vlastitih prihoda za plaće zaposlenika

23. Dodaci na plaće

Fakultet ima Pravilnik o raspodjeli vlastitih prihoda (najvećim dijelom od školarina i naknada za cjeloživotno obrazovanje) koji utvrđuje načine trošenja tih sredstava. Ovisno o vrsti prihoda, troše se na unapređenje djelatnosti Fakulteta (od 10 do 97 posto), podmirenje materijalnih troškova (od 10 do 89 posto), uvećanje osnovne plaće zaposlenika (od pet do 10 posto). Međutim, u stvarnosti, utvrdili su revizori, 73,2 posto tih sredstava (radi se o ukupno nešto više od 3,7 milijuna kuna) potrošeno je za uvećanje plaća zaposlenika! Tako se, primjerice, odlukom dekana plaća dekana povećava za 30 posto, prodekana za 20 posto, rukovoditelju odsjeka i voditelju ispostave za 15 posto.

Filozofski fakultet u Zagrebu: Nije poznato kako izračunavaju školarinu

24. Zakup prostora

Fakultet je prije pet godina sklopio ugovor s jednim trgovačkim društvom prema kojem će mu iznajmiti prostor ukupne površine 436 četvornih metara za pružanje usluge studentske prehrane te ugostiteljske usluge. Ugovoreno je da će zakupnik urediti prostor, a da će mu uloženi trošak Fakultet priznavati kroz umanjenje najamnine. U prostor je uloženo 983.359 kuna bez poreza. Dogovoreno je da će najamnina biti 30.000 kuna mjesečno, od čega će se 15.000 mjesečno odbijati na uložene troškove. Zakupnik također treba plaćati režije. U slučaju neplaćanja duljeg od 60 dana, stoji u ugovoru, Fakultet može jednostrano raskinuti ugovor bez prava zakupnika na povrat uloženog novca te je zakupnhik u roku od 15 dana dužan predati prostor Fakultetu. Na kraju 2014. godine, utvrdili su revizori, zakupnik je Fakultetu bio dužan gotovo 350.000 kuna! I ono što je od njega “naplaćeno” uglavnom se odnosilo na mnogo veća prebijanja od dogovorenih, a koliko je svojih obveza prema zakupniku Fakultet podmirio, nije evidentirano u poslovnim knjigama. U svojem očitovanju Fakultet navodi da je pokrenuo pravnu proceduru iseljavanja dosadašnjeg zakupnika.

25. Vlastiti prihodi i školarine

Fakultet nema nikakav unutarnji akt kojim bi se definirala metodologija izračuna školarina za poslijediplomske studije i druge usluge Fakulteta (fotokopiranje, izdavanje diploma, tiskanica i dr.). Također, nije propisano kako se taj novac troši.

26. Službena putovanja

Na službena putovanja potrošeno je 3,95 milijuna kuna. U pojedinim slučajevima za putovanja su uplaćivani predujumovi te su zaposlenici na ime previše primljenog novca dužni 215 tisuća kuna.

Fakultet političkih znanosti u Zagrebu: Ne znaju tko koristi njihova dva stana

27. Stanovi

Među imovinom Fakulteta evidentirana su dva stana, a da Fakultet nema dokumentaciju iz koje bi bilo vidljivo o kojim stanovima se radi, te nema saznanja o korištenju stanova. U svojem očitovanju Fakultet navodi da će započeti postupak utvrđivanja statusa vlasništva.

28. Dodaci na plaću

Tri četvrtine novca iz vlastitih prihoda (oko 3,2 milijuna kuna) Fakultet je potrošio na uvećanje plaća zaposlenika iako bi barem 40 posto morao potrošiti na unapređenje djelatnosti. Do listopada 2014. imali su položajni dodatak, koji je za dekana iznosio 7151 kunu, a za prodekana 6640 kuna bruto, zatim dodatke za preopterećenost i povećani opseg poslova...

29. Pozajmice

Fakultet je dao pozajmice za petero zaposlenika u iznosu od 190 tisuća kuna. Jedna zaposlenica pozajmicu vraća, a s četvero zaposlenika zaključeni su dodaci ugovoru kojim se otplata stavlja u mirovanje do listopada 2015. Revizija smatra da Fakultet ne može davati pozajmice, nego da novac koji ima mora biti u funkciji djelatnosti koju obavljaju.

30. Javna nabava

Fakultet ne vodi registar ugovora o javnoj nabavi. Računalne usluge vrijedne 440.000 kuna bez poreza nabavljene su mimo bilo kakvog postupka.

Ekonomski fakultet u Osijeku: Dodaci na plaće bez evidencije o vrsti posla

Osijek, 050413.
U tijeku je kriminalisticko istrazivanje na Ekonomskom fakultetu Sveucilista u Osijeku.
USKOK i policija navodno istrazuju pet profesora zbog sumnje u kupovinu, odnosno, prodaju ispita.
Na fotografiji: detalj sa fakulteta.
Foto: Emica Elvedji / CROPIX
Emica Elvedji / HANZA MEDIA
Ekonomski fakultet u Osijeku

31. Uspješni radnici

Fakultet je - uz nešto više od 18 milijuna kuna iz proračuna, koliko dobiva za plaće zaposlenika - za uvećanje plaća potrošio još 6,3 milijuna kuna. Budući da je donesen Pravilnik o raspodjeli prihoda, za revizore dio tih izdataka nije sporan. Međutim, sporna je raspodjela 1,911.000 kuna za “uspješnost na radu” te 621.000 kuna za “povećani opseg poslova, povećanu odgovornost i napore”. Pravilnik, naime, propisuje da se ti dodaci na plaću donose “na temelju odluke dekana”, a bez ikakvih evidencija o opsegu ili vrsti posla, utvrđene cijene rada ili bilo kakvih mjerljivih kriterija. Tako je tijekom 2014. dekan odlučio da se zaposlenicima isplate dvije mjesečne plaće zbog uspješnosti u 2013. Nadalje, odlučio je da se dekanu - zbog povećane odgovornosti i napora - svaki mjesec plaća poveća za 35 posto, rukovoditelju odsjeka za 21 posto, prodekanima, voditelju računovodstva i voditeljima studentskih referada za 20 posto, voditeljima poslijediplomskih studija za 11 posto, portirima za 10 posto, referentima za 15 posto, a spremačici za 63 kune. Fakultet je prihvatio nalaz revizije te će utvrditi mjerljive kriterije za uvećanje plaća.

Muzička akademija u Zagrebu: Od 500 do 7000 kuna dodaci na plaće

Zagreb, 130115.
Trg marsala Tita 12.
Muzicka akademija u Zagrebu zapocela je sa radom.
Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Damjan Tadić / HANZA MEDIA
Muzička akademija u Zagrebu

32. Dodaci na plaće

Zaposlenicima su odobravani dodaci na plaće u iznosu od 500 do 7000 kuna neto. Revizija predlaže utvrđivanje mjerila po kojima zaposlenicima pripada dodatak na plaću.

Veleučilište u Karlovcu: 1283 stolice nemaju u evidenciji

33. Građevinski radovi

Kod provođenja postupaka javne nabave za radove na pročelju zgrade, uređenje nastavnih kabineta i kemijskog laboratorija, izradu projektne dokumentacije, obavljanju prijevozničkih usluga i drugo dobavljači su dostavili četiri bankovne garancije u iznosu od 64.086 kuna, a za ostatak radova garantirali su s tri bjanko-zadužnice. Međutim, ustanovili su revizori, u pojedinim slučajevima bjanko-zadužnice Veleučilište je - vratilo izvođačima.

34. Popis imovine

Utvrđene su velike nepravilnosti između evidentirane i stvarne imovine: pojedina oprema evidentirana u poslovnim knjigama nije pronađena, dok je pronađen uredski namještaj koji nije u evidenciji (1283 stolice, 654 stola, 23 LCD platna itd.).

35. Dodaci na plaće

Osim redovnih plaća Veleučilište splaćuje dodatke na plaće, i to temeljem odluke dekana. Tako su tijekom 2014. praktički svi zaposlenici imali dodatak: glavni tajnik i pročelnici odjela 3000 kuna bruto mjesečno, voditelj informatičke službe 2250 kuna, voditelj računovodstva 1600 kuna, voditelji sektora 30 posto na bruto plaću, savjetnici dekana 1000 kuna neto itd., a da Pravilnik o kriterijima za obračun dodataka nikada nije donesen. Svaki mjesec nastavnici dobiju i dodatak za razliku sati iznad punog nastavnog opterećenja,bezda se vodi evidencija radnog vremena, s time da Veleučilište naknade obračunava i isplaćuje uvijek u istom mjesečnom iznosu. Također, iako je cijena radnog sata različita - od 61,60 kuna za vježbe do 280 kuna za predavanja - razlika na plaći za “prebačaj norme” uvijek se isplaćuje po najvišoj cijeni, onoj za predavanja.

36. Službena putovanja

Tijekom godine zaposlenici su na službena putovanja potrošili 185.000 kuna. U velikom broju slučajeva naloge za službena putovanja nisu ovjerile odgovorne osobe, nalozi ne sadrže podatke o vremenu odlaska i povratka s puta ni podatke o privatnim automobilima za čije je korištenje isplaćena naknada (registarska oznaka automobila, početno i završno stanje brojila).

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu: Dva milijuna stavili u banku koja je propala

37. Službena putovanja

Prema poslovnim knjigama, zaposlenici su Fakultetu dužni nešto više od 36.000 kuna isplaćenih kao predujam za službena putovanja. No, to, pišu revizori, ne odražava pravo stanje stvari jer u većini slučajeva predujam je isplaćen, a potraživanja nisu evidentirana (isplata predujma postoji samo u knjizi blagajne). Sveukupni rashodi za službena putovanja iznosili su gotovo 600.000 kuna. Putni nalozi uglavnom ne sadrže izvješće s puta, a pojedini ni osnovne podatke poput datuma povratka s puta, stanje brojila itd.

38. Oročili novac, banka otišla u stečaj

Fakultet je 1995. godine deponirao nešto više od dva milijuna kuna u jednu poslovnu banku, koja je 1999. godine otišla u stečaj. Stečajni postupak dovršen je 2012., Fakultet nije dobio ništa iz stečajne mase.

39. Stanovi

U poslovnim knjigama nema evidentiranih potraživanja za najam dvaju stanova u vlasništvu Fakulteta (oko 17.000 kuna), kao ni potraživanja od prodaje stanova nad kojima je postojalo stanarsko pravo. Nije evidentirana ni vrijednost triju stanova koje Fakultet posjeduje.

40. Dodaci na plaću

Stalni mjesečni dodatak za povećani obujam posla dobivalo je 25 zaposlenika tijekom cijele godine, u mjesečnim iznosima od 300 do 3200 kuna neto, temeljem odluke dekanice. Nikakvih mjerljivih kriterija za isplatu nema. Fakultet nema evidenciju ostvarenog opterećenja u nastavi.

41. Javna nabava

Izravnim ugovaranjem, bez postupka javne nabave, nabavljena je računalna oprema vrijedna 280.000 kuna, usluge tiska vrijedne 133.000 kuna, usluge prijevoda za 83.000 kuna...

Tekstilno-tehnološki fakultet Zagreb: Plaćali predujmove veće od 50 tisuća kuna

Zagreb, 240114.
Tekstilno tehnoloski fakultet, Prilaz Baruna Filipovica 28a.
U sklopu Dana Tekstilno tehnoloskog fakulteta u prostorijama fakulteta organiziran je niz svecanih dogadjaja, izmedju kojih je i svecano otvorenje galerijskog prostora TTF-a, ciji je pokrovitelj Predsjednik RH Ivo Josipovic.
Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
Ronald Goršić / HANZA MEDIA
Tekstilno-tehnološki fakultet Zagreb

42. Predujmovi

Fakultet je u 2014. obavljao plaćanje predujmovima u iznosima većim od 50 tisuća kuna bez suglasnosti ministra financija. Navedeno nije u skladu sa Zakonom o izvršavanju državnog proračuna kojemu je propisano da se može plaćati predujmom bez suglasnosti ministra financija do pojedinačnog iznosa od 50.000 kuna.

43. Neevidentirani tkalački stanovi

Popis imovine nije cjelovit. Popisom nije obuhvaćeno devet ručnih stolnih i vertikalnih tkalačkih stanova nabavljenih u 2013., ukupne vrijednosti 51.000 kuna.

44. Plaće

Prema evidenciji nastavnog opterećenja, pojedini zaposlenici su ostvarili rad iznad norme do 1650 sati (300 norma sati), dok su pojedini zaposlenici ostvarili i do 397 sati manje od utvrđene norme (450 norma sati). Plaće za rad iznad norme nisu obračunavane ni isplaćivane. Također, plaće nisu umanjivane u slučaju manje ostvarenih sati od utvrđene norme.

45. Vanjski suradnici

U 2014. je zaključeno 79 ugovora o djelu (sa 46 vanjskih i devetero zaposlenika Fakulteta). Određeno je da je vanjski suradnik obvezan dostaviti odobrenje za rad na Fakultetu od poslodavca kod kojeg je zaposlen. Revizijom je utvrđeno da Fakultet u pojedinim slučajevima nema odobrenje institucije, odnosno poslodavca kod kojeg je suradnik zaposlen, a u pojedinim slučajevima suglasnosti su nepotpune jer ne sadrže podatke o broju sati nastave na matičnoj instituciji.

46. Javna nabava

Za nabavu roba i usluga ukupne vrijednosti 136.000 kuna, koja se odnosi na usluge popravka modula detektora u iznosu 70.307 kuna, tekućeg održavanja klima-uređaja u iznosu 28.271 kunu, održavanje analitičke opreme u iznosu 15.007 kuna, popravka lifta u iznosu 13.506 kuna te grafičkih usluga pripreme i tiska knjige u vrijednosti 9000 kuna, nisu provedeni postupci nabave.

Tehničko veleučilište u Zagrebu: Plaćali i usluge koje su bile besplatne

47. Teleoperater

Veleučilište je s jednim teleoperaterom sklopilo dvogodišnji ugovor vrijedan 253.000 kuna, no 2014. potrošena je 331.000 kuna. Naknade za pretplatu plaćane su 145 kuna umjesto ugovorenih 47, a po pojedinim računima plaćane su i usluge za koje je ugovorena cijena bila nula kuna. Veleučilište je tijekom revizije počelo raditi na rješavanju problema.

48. Naplata od HZZO-a

Veleučilište je od 2010. do 2014. godine zaposlenicima isplaćivalo naknade za bolovanja dulja od 42 dana. Zavod za zdravstveno osiguranje dužan je vratiti novac poslodavcu u roku od 45 dana od podnesenog zahtjeva, no Veleučilište nikad nije predalo zahtjeve za povrat. Prema odluci dekanice iz lipnja 2015., do listopada 2015. trebalo je pokrenuti procese naplate, ali do provođenja revizije u prosincu 2015. to se nije dogodilo.

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Zagreb: Dio nastavnika radio i do 319% norma sati

Zagreb, 200115. 
Fakultet Kemijskog inzenjerstva.
Prva spin-off tvrtka Cuteh, laboratoriji za ispitivanje i prociscavanje voda.
Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
Srđan Vrančić / HANZA MEDIA

49. Manjak

Financijski izvještaji nisu potpuni jer pojedine pozicije nisu popunjene te financijski rezultat nije ispravno iskazan. Prema financijskom izvješću za 2014. ostvaren je ukupni manjak prihoda u iznosu od 864.077 kuna. Podaci u financijskim izvještajima nisu pouzdani.

50. Nastavno opterećenje

Fakultet vodi evidenciju radnog vremena nastavnog i nenastavnog osoblja te nastavnog opterećenja. Utvrđeno je da je značajan broj nastavnika ostvario i do 319 posto norma sati više od punog nastavnog opterećenja. Također je utvrđeno da je značajan broj nastavnog osoblja ostvario norma sate manje i do 65 posto od punog nastavnog opterećenja.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb: Davali predujam za neisporučenu robu

51. Stanovi

Prihodi od prodaje stanova na temelju odredbi Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ostvareni su u iznosu 19.038 kuna. Fakultet nema ustrojenu evidenciju potraživanja za prodane stanove. Fakultet je po Zakonu obvezan uplaćivati 65 posto sredstava od iznosa ostvarenog prodajom stanova (ukupno njih 17) u državni proračun. Utvrđeno je da navedena sredstva nisu uplaćivana i nije ustrojena evidencija obveza prema državnome proračunu.

52. Laboratorijska oprema

Fakultet je isplatio predujam jednom trgovačkom društvu u veljači 2010. u iznosu 113.026 kuna za nabavu laboratorijske opreme. Oprema nije isporučena, a Fakultet je početkom 2012. podnio tužbu za isplatu predujma. Predujam nije vraćen, a dužnik je brisan iz sudskog registra u rujnu 2015. te naplata nije moguća. Također, tijekom 2014. dani su predujmovi za laboratorijsku opremu u iznosu 43.558 kuna, koja nije isporučena do vremena obavljanja revizije (prosinac 2015.).

53. Dodaci na plaću

Odlukom dekanice iz travnja 2012. određeno je pravo na stalne mjesečne dodatke za 21 zaposlenika (dekan/ica, prodekan, zaposlenici računovodstva, ekonomata, zaštite na radu, tajnice dekana/ice). Mjesečni dodaci su utvrđeni u rasponu od 850 do 9000 kuna bruto. Mjerila i kriteriji za isplatu stalnog mjesečnog dodatka na plaću nisu utvrđeni.

54. Poslovni prostor

Fakultet plaća poslovni prostor površine 350 četvornih metara, što je 119 kvadrata više od prostora koji koristi, odnosno 90 kvadrata više nego je utvrđeno ugovorom, a za površinu od 90 kvadrata plaća 555,8 posto višu cijenu od ugovorene. Fakultet je s Gradom Zagrebom u 2008. zaključio ugovor o zakupu poslovnog prostora površine 260 kvadrata na lokaciji Isidora Kršnjavog 25. Ugovorena je zakupnina u mjesečnom iznosu 1625 kuna (2,25 kuna po kvadratu). Zakupodavac je tijekom 2014. i u ranijem razdoblju ispostavljao račune za poslovni prostor površine 90 kvadrata na lokaciji Jukićeva 36 u mjesečnom iznosu 3127 kuna (35 kuna po kvadratu). Na računima se navodi da se zakup zaračunavao na temelju ugovora o zakupu, međutim, ugovor, na koji se poziva Grad, za lokaciju Jukićeva 36 nije zaključen.

55. Kemikalije bez javne nabave

Bez provedenog postupka javne nabave nabavljene su kemikalije u vrijednosti 963.643 kune, što nije u skladu s odredbom članka 5. Zakona o javnoj nabavi. Bez provedenih postupaka nabave nabavljeni su i toneri u vrijednosti 105.037 kuna, laboratorijska oprema (power suplly) u vrijednosti 73.144 kune te usluga tiskanja znanstvenog časopisa u vrijednosti 69.180 kuna.

Geodetski fakultet Zagreb: Položajni dodatak dekanu 49,3% plaće

zagreb 27022006
arhitektonski fakultet , gradjevinski fakultet , geodetski fakultet
foto marko miscevic
-zag-
Marko Miščević / HANZA MEDIA
Geodetski fakultet Zagreb

56. Dodaci na plaće

Fakultet je tijekom 2014. isplaćivao dodatke na plaću pojedinim zaposlenicima u iznosu od 595.516 kuna. Prijedlozi voditelja projekata i odluke dekana u kojima su trebale biti navedene visina i način naknade nisu doneseni i nisu vidljivi razlozi isplate dodataka na plaću. Položajni dodaci nisu obračunati u skladu s Pravilnikom o plaćama, primjerice, položajni dodatak obračunat za dekana za svibanj 2014. je 49,3 posto osnovne plaće, što je 1702 kune više, a za prodekana 11 posto od osnovne plaće, što je 184 kune više od Pravilnikom utvrđenog najvišeg iznosa plaće. Za isplate položajnog dodatka na plaću i dodataka zaposlenicima Dekanata koji posredno sudjeluju u ostvarivanju prihoda od obavljanja djelatnosti na tržištu nisu ustrojne evidencije iz kojih bi bilo vidljivo u kojem vremenu i opsegu su poslovi obavljani, na koji način je utvrđena cijena rada, kao ni vrsta posla koji je obavljen.

Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb: Za tečaj pilatesa 29.700 kuna

57. Oročavanje sredstava

U jednoj poslovnoj banci oročeno je 500.000 dolara i 300.000 eura, odnosno ukupno je oročeno 5,1 milijun kuna uz godišnju kamatnu stopu 1,5 i 3 posto na rok od jedne godine. Za oročavanje sredstava nisu pribavljene suglasnosti Fakultetskog vijeća, odnosno Senata. Fakultet je tijekom godine oročavao sredstva iako ima značajne iznose nepodmirenih dospjelih obveza. One su na koncu 2014. iznosile 4,4 milijuna kuna, što je za 1,1 milijun kuna više u odnosu na početak 2014.

58. Naknade studentima

Evidentirane su naknade studentima (demonstratorima) za pomoć nastavnicima u izvođenju vježbi pojedinih predmeta u iznosu 134.500 kuna. Na temelju odluka dekana, za obavljenu demonstraturu naknade su isplaćivane mjesečno u neto iznosu od 200 kuna izravno na žiroračun studenata. Budući da naknade za obavljanje demonstrature nisu isplaćivane studentima preko studentskih udruga (student-servis), nego izravno na žiroračune, na navedene isplate trebalo je obračunati i uplatiti propisane doprinose, porez i prirez.

59. Tečaj pilatesa za nastavnike

Evidentirani su rashodi za tečaj pilatesa za zaposlenike Fakulteta u iznosu 29.700 kuna. Odlukom dekana iz siječnja 2012. odobreno je financiranje pilates rekreacija zaposlenicima. Cijena mjesečnog programa ugovorena je u iznosu 3300 kuna i odnosi se na deset polaznika. U 2015. za pilates-tečaj zaposlenika Fakulteta ispostavljeni su računi u iznosu 37.950 kuna, koji su plaćeni iz vlastitih prihoda fakulteta.

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Zagreb: Oročili 7 milijuna kuna bez suglasnosti

Zagreb, 280610.
Pierotijeva 6, zgrada Rudarsko - geolosko - naftni fakultet.
Na slici: zgrada fakulteta.
Foto: Damir Krajac / CROPIX
Damir Krajač / HANZA MEDIA
Rudarso-geološko-naftni fakultet Zagreb

60. Oročenja

Fakultet je tijekom 2014. i u 2015. oročavao neutrošena sredstva prihoda iz proteklih godina kod poslovne banke u iznosu od 7 milijuna kuna. Sredstva su vraćena na žiroračun Fakulteta. Kamate su obračunate u iznosu 67.830 kuna. Za zaključivanje ugovora o oročenju zakonski predstavnik Fakulteta nije pribavio prethodne suglasnosti Senata Sveučilišta. Suglasnost Senata potrebna je za pravne radnje u iznosu iznad 3 milijuna kuna.

Kineziološki fakultet Zagreb: Sve nekretnine vode kao jednu zgradu

61. Zgrade

Vrijednosno značajnija nefinancijska imovina odnosi se na građevinske objekte u iznosu od 27,6 milijuna kuna i zemljište u iznosu 23,2 milijuna. Prema zemljišnim knjigama, Fakultet je vlasnik 143.872 četvorna metra zemljišta u Horvaćanskoj ulici te kuće broj 13, zgrade broj 15 i dviju zgrada (površina objekata nije navedena). Fakultet ima navedene građevinske objekte evidentirane kao jednu zgradu.

62. Komunikacijski menadžment

U okviru rashoda za usluge promidžbe i informiranja evidentirani su rashodi za usluge komunikacijskih aktivnosti u iznosu 100.624 kune, a ostvareni su na temelju zaključenih ugovora o komunikaciji i promidžbi s jednim trgovačkim društvom. Ugovorena paušalna mjesečna naknada iznosi 7291 kunu, a u drugom periodu ona raste na 11.250 kuna. Računi za komunikacijski menadžment ispostavljeni su mjesečno u paušalnom iznosu, a iz računa nisu vidljivi vrsta, količina te datum kada su ugovorne usluge obavljene.

Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb: Što su vanjski suradnici napravili?

63. Neiskorišteni stanovi

Fakultet u vlasništvu ima dva stana (površine 32 kvadrata i 65 kvadrata) koje ne koristi, a za koje ostvaruje godišnje rashode za redovno održavanje (komunalne naknade i drugo) u iznosu od 3121 kune. Prema obrazloženju odgovorne osobe, Fakultet je imenovao povjerenstvo koje treba utvrditi svrsishodno i učinkovito korištenje stanova. Povjerenstvo do dana obavljanja revizije (studeni 2015.) nije donijelo prijedlog.

64. Vanjski suradnici

Evidentirani su rashodi po ugovorima o djelu u iznosu 1,8 milijuna kuna ostvareni na temelju 292 ugovora za vanjsku suradnju, mentorstvo, održavanje predavanja, vježbi, radionica i drugih poslova te rashodi za ugovore o autorskom djelu u iznosu 726.875 kuna ostvareni na temelju 93 ugovora. Za znatan dio ugovora o djelu nije sastavljeno izvješće, odnosno potvrda o primopredaji djela, što onemogućava praćenje izvršenja ugovorenih poslova. Također, Fakultet nema evidenciju o naručenim, izrađenim i isporučenim autorskim djelima kako je propisano napucima dekana.

REKTORATI

Sveučilište u Zagrebu: Uredski materijal bez postupka javne nabave

Ranko Šuvar / HANZA MEDIA
Rektorat Sveučilišta u Zagrebu

65. Uplata u proračun

Evidentirana su potraživanja od prodaje stanova na obročnu otplatu koja su na početku 2014. iskazana u iznosu 329.633 kune, a na koncu 2014. u iznosu 316.240 kuna. Sveučilište ne obračunava i ne evidentira u poslovnim knjigama obvezu prema državnom proračunu za uplatu pripadajućeg dijela (65 posto) naplaćenih sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i ne uplaćuje sredstva u državni proračun. Prema evidencijama, tri kupca stanova nisu podmirivala obvezu od 2004., jedan kupac od 2006., a jedan od 2010. Sveučilište nije upućivalo opomene i poduzimalo mjere naplate prema dužnicima.

66. Povrat novca

Sredinom 2014. Kineziološkom fakultetu je zbog provedene ovrhe po osnovi poreznoga duga Sveučilište, po odluci Senata, doznačilo iznos od milijun kuna. Povrat novčanih sredstava, po odluci, počinje u prosincu 2014. i traje do 1. lipnja 2015., a mjesečno umanjenje iznosi od 100.000 kuna do najviše 300.000 kuna. Utvrđeno je da Sveučilište do ožujka 2016. nije umanjivalo doznake Kineziološkom fakultetu.

67. Službena putovanja

Rashodi za službena putovanja ostvareni su u iznosu od pet milijuna kuna. Rektorat vodi evidenciju putnih naloga u računalnom sustavu (SAP) te je u 2014. početni broj 11.202, a posljednji 11.656. Uvidom u putne naloge utvrđeno je da znatan broj izdanih naloga ne sadrži propisane podatke i priloge, odnosno da ih nije potpisao rektor ili druga ovlaštena osoba, uz putni nalog nisu priložena izvješća s puta te ne sadrže podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje. Također je utvrđeno da Rektorat tijekom 2014. nije vodio evidenciju korištenja službenih vozila.

68. Kredit

Sveučilište je korisnik kredita u iznosu 358 milijuna kuna u dvije tuzemne banke. Ugovoreni rok korištenja je od prosinca 2008. Mišljenje Državnog ureda za reviziju je da odobrena kreditna sredstva za kapitalnu izgradnju Sveučilišta nisu korištena u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Sveučilište u Splitu

69. Revizor

U svibnju 2012. zaposlen je unutarnji revizor na radno mjesto stručni savjetnik za poslove unutarnje revizije. Unutarnji revizor do vremena obavljanja revizije (listopad 2015.) nije stekao stručno ovlaštenje za obavljanje unutarnje revizije, a poslove revizije obavljao je u suradnji s mentorom. U ožujku 2015. ustrojena je u okviru Ureda rektora Zajednička služba za unutarnju reviziju s tri zaposlenika, ali do vremena obavljanja revizije zaposlenici jedinice nisu stekli potrebna ovlaštenja.

70. Javna nabava

Nabava uredskog materijala tijekom 2014. u iznosu 151.000 kuna obavljena je bez provedenog postupka javne nabave.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
23. travanj 2024 03:07