GRADSKO VIJEĆE

Možemo, SDP i Zorčić u Puli potpisali sporazum o postizbornoj suradnji: Objavljeni svi detalji ‘rezolucije‘

‘Potpisnici ove rezolucije usuglašeni su oko uzroka krize u Puli, a ovom se rezolucijom utvrđuju načini njenog prevladavanja‘
Sanja Radolović, Filip Zoričić i Dušica Radojčić
 Mirko Ferlin/Cropix

Uoči današnje prve sjednice pulskog gradskog vijeća platforma Možemo, SDP i nezavisna lista Filipa Zoričića potpisale su sporazum o postizbornoj suradnji. Vijećem će predsjedati prve dvije godine Dušica Radojčić iz Možemo, a druge dvije godine Sanja Radolović iz SDP-a. Ujedno su javno objavili sporazum i sve njegove točke.

- Okolnosti stvorene dugogodišnjom vladavinom IDS-a, koje su dovele Pulu u stanje stagnacije i propadanja, uzrokovane su klijentelističkim načinom vladanja i korupcijom. Takve okolnosti, kao i činjenica da se one neće promijeniti bez promjene političke većine, zahtijevaju dogovor oko Programske rezolucije radi ostvarivanja zajedničkog cilja: promjene modela upravljanja i promjene političke kulture u gradu. Javna uprava mora postati servis građana, a donositelji odluka odgovorni za upravljanje javnim dobrima i financijama grada, priopćili su.

Potpisnici ove rezolucije usuglašeni su oko uzroka krize u Puli, a ovom se rezolucijom utvrđuju načini njenog prevladavanja, pišu dalje. Potpisivanjem rezolucije potpisnici se obvezuju i međusobno i prema građanima da će stvaranjem većine u Gradskom vijeću implementirati odluke kojima će se koruptivni model upravljanja zaustaviti, te da će koristiti sve mehanizme i alate koje Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo građana ima za transformaciju gradske vlasti u transparentan, odgovoran, dostupan i efikasan servis građana.

Potpisom ove rezolucije sve strane se obavezuju da neće dogovarati postizborne koalicije niti s jednom drugom političkom opcijom ili strankom.

REZOLUCIJA:

Programski ciljevi suradnje i koraci u transformaciji modela upravljanja

1. Uspostava transparentnosti i dostupnosti podataka javne uprave, te građanske kontrole postupanja tijela javne vlasti

-donošenje odluke Vijeća kojom se osigurava građanima/kama Pule dostupnost proračunskih podataka što uključuje plan i potrošnju javnih sredstava u realnom vremenu na najdetaljnijoj proračunskoj razini;

- uspostava transparentnog sustava podataka o provedbi postupaka javne i jednostavne nabave u realnom vremenu;

- uspostava sustava praćenja koruptivnih rizika u svim oblicima javne nabave i izvještavanja Vijeća i građana o rezultatima javne nabave;

- uvođenje sustava Otvorenih podataka: otvoreni podaci odnose se na informacije koje su prikupila, proizvela ili platila tijela javne uprave i koje će biti slobodno dostupne za ponovnu upotrebu u bilo koju svrhu.

2. Uključivanje građana u donošenje odluka i jačanje mjesne samouprave

- donošenje odluke o modelu sudjelovanja građana u planiranju proračuna (participativni proračun);

jačanje zakonske funkcije mjesne samouprave o neposrednom sudjelovanju građana u donošenju odluka u lokalnim poslovima:

- donošenje odluke o obaveznom sazivanju zborova građana u slučaju izmjena i dopuna prostornih planova te za potrebe odlučivanja o prioritetima malih komunalnih akcija;

- donošenje odluke o povećanju iznosa sredstava za mjesnu samoupravu za male komunalne akcije, kao i kontrole utrošenih sredstava uz specifikaciju svih troškova

- sazivanje javnih rasprava za odlučivanje o pitanjima koja su važna za razvoj grada i kvalitetu života.

3) Demokratizacija nadzora i povećanje transparentnosti i učinkovitosti javnih poduzeća u vlasništvu grada Pule

- donošenje odluke kojom se od javnih poduzeća u vlasništvu Grada Pule zahtijeva da u poslovanje i izvještavanje uvedu socijalne, ekološke i ekonomske kriterije u skladu s godišnjim ciljevima koje bi uprava trebala ostvariti. Takvi kriteriji će primjerice biti kvaliteta usluge, cjenovna i fizička dostupnost usluge, financijska održivost, uvjeti rada, zaštita okoliša, efikasnost i transparentnost upravljanja;

- donošenje odluke i razrada modela sudjelovanja građana u nadzornim odborima javnih poduzeća te u drugim tijelima formiranima u tu svrhu (uspostava javnog nadzora i demokratizacija nadzora);

- uspostava sustava zapošljavanja i napredovanja u javnim poduzećima na temelju razine stručnosti i kompetencija.

- revidiranje broja javnih poduzeća uzimajući u obzir preklapanje djelatnosti i opravdanost njihovog postojanja radi optimizacije poslovanja i smanjenja troškova života stanovnika Pule

4) Javni interes kao temelj urbanog planiranja i donošenja odluka o raspolaganju javnim dobrima i imovinom grada

- potpisnice rezolucije obavezuju se racionalno raspolagati zemljištem u vlasništvu Grada Pule, budući da je to zemljište najveći potencijal lokalnog gospodarskog razvoja, te će iz tog razloga napraviti cjelovitu i točnu evidenciju nekretnina, program upravljanja tim javnim dobrima koji će se sastojati od popisa imovine, podacima o dosadašnjem raspolaganju i predviđanjima o budućem raspolaganju, plan kupovine novih nekretnina te sve te informacije učiniti javnima;

-Obaveza izrade Strategije Urbanog razvoja grada Pule, koja će biti podloga za reviziju GUP-a grada Pule. GUP-om je potrebno definirati područja za koja je obavezna izrada Urbanističkih planova uređenja (UPU) u kojima će biti definirani svi potrebni javni sadržaji. Također GUP-om će biti određene lokacije od posebnog značaja za grad Pulu, za koje će biti potrebno provesti Javne arhitektonske ili urbanističke natječaje. Prilikom revizije GUP-a potrebno je staviti naglasak na:

- evidenciju i zaštitu kvalitetne vegetacije postojećih i uređenih zelenih površina i onemogućavanje bilo kakve gradnje na takvim površinama;

- šetnicu i sadržaje uz more strogo namijeniti za javne funkcije u službi građana – sport, rekreacija i manje ugostiteljske sadržaje;

- nove investicije usmjeriti na već izgrađena područja (brownfield) koju su bila namijenjene industriji i/ili su imali funkciju vojnih objekata – projektima kvalitetnim za grad; - krenuti u zahtjeve za rješenjima vlasništva prema nacionalnim institucijama;

- potpisnice rezolucije obvezuju se donijeti odluku o zabrani prodaje gradskog zemljišta bez urbanističkog plana uređenja, s definiranim površinama javne namjene, koje se izuzimaju od prodaje;

Plan razvoja Grada Pule i Strategija razvoja urbanog područja Pula će biti podloge za reviziju GUP-a pri čemu će biti moguće odrediti zone prenamjene iz negradivog u gradivo zemljište (strateško širenje grada radi formiranja poslovne zone, novih gradska naselja i sl). Međutim tzv. točkasta prenamjena koja nije utemeljena na strategijama razvoja neće biti moguća.

sve se potpisnice obvezuju da će sve gradske plaže izuzeti od koncesija za gospodarsko korištenje za sadržaje koje je moguće provoditi putem koncesijskih odobrenja;

- sve se potpisnice obvezuju da će se za budućnost Muzila provesti postupak participativnog planiranja u koji će se uključiti stručna tijela (urbanisti, arhitekti, krajobrazni arhitekti…) i sva zainteresirana javnost, te na temelju toga izmijeniti Prostorni plan uređenja Grada Pule i Generalni urbanistički plan uređenja Grada Pule, a od nadležnih institucija, vlasnika, zahtijevati urgentno otvaranje lokacije građanima. Prije otvaranja Muzila za javnost potrebno je izraditi plan privremenog upravljanja i nadzora nad Muzilom, kako bi se spriječila devastacija same lokacije i korištenje učinilo sigurnim za sve građane

- donošenje odluke o izradi novih kriterija davanja u zakup poslovnih prostora s primarnim ciljem revitalizacije starogradske jezgre

5) Uspostava efikasnog i pravednog sustava gospodarenja otpadom

- potpisnice rezolucije obavezuju se žurno donijeti odluke o mjerama potrebnim za sprječavanja širenja štetnih emisija s Kaštijuna i osiguranja zdravog okoliša za stanovnike;

- potpisnice se obvezuju donijeti niz odluka s ciljem stvaranja i izgradnje zatvorenog sustava gospodarenja otpadom sa sortirnicom, drobilicom, bioplinskim postrojenjem i centrom za ponovnu uporabu otpada;

- potpisnice se obvezuju na donošenje odluka Gradskog vijeća Grada Pule potrebnih radi sprječavanja gomilanja glomaznog otpada na javnim površinama; uvođenje sustava odvojenog prikupljanja biootpada; omogućavanje odvajanje otpada na kućnom pragu i naplatu po količini nerazvrstanog otpada;

- potpisnice se obvezuju da će donijeti odluke kojima će se povećati efikasnost gradskog komunalnog poduzeća.

6) Horizontalne mjere

potpisnice sporazuma neće primjenjivati stranačku raspodjelu političkih i izvršnih funkcija u gradskoj upravi, trgovačkim društvima i ustanovama;

-uspostava sustava zapošljavanja i napredovanja u gradskoj upravi na temelju javnog poziva kojima će se zahtijevati stručnost i kompetencije i poticati izbor najkvalitetnijih kandidata;

-potpisnice sporazuma obvezuju se provoditi politike rodne ravnopravnosti i anti diskriminacijske politike prema svim manjinama, te stvarati atmosferu otvorenog i tolerantnog grada i zajednice;

-potpisnice sporazuma obvezuju se aktivno poticati inkluziju osoba s invaliditetom, te osigurati primjenu univerzalnog dizajna;

- sve se potpisnice obvezuju da neće koristiti prikriveno političko oglašavanje u medijima javnim novcem;

- sve se potpisnice obvezuju da će iskorijeniti zapošljavanje u javnim službama na temelju nepotizma ili druge vrste pogodovanja.

- sve potpisnice se obvezuju upravljati javnim financijama na realan i održiv način kroz planiranje realnog proračuna s realnim projektima

- sve se potpisnice obvezuju na tranziciju Pule iz deklarativnog grada prijatelja djece u stvarnog

- proaktivno pružanje podrške projektima koji vode prema povećanju kvalitete svih razina obrazovanja

- kreiranje planova i donošenje odluka koje utječu na poboljšanje kvalitete života stanovnika treće životne dobi

7) Način donošenja odluka članova/ica Gradskog vijeća iz redova potpisnica ove rezolucije

- odluke i drugi akti koji se upućuju na dnevni red Gradskog vijeća unaprijed se dogovaraju među gradskim vijećnicima, predstavnicima NLFZ, Možemo! i SDP Pula;

- potpisnice sporazuma usvajaju načelo rotacije stranaka Možemo! i SDP na dužnosti predsjednice Gradskog vijeća Grada Pule na način da prva u dvogodišnjoj rotaciji bude vijećnica Možemo! Dušica Radojčić a u drugom dvogodišnjem razdoblju funkciju predsjednice Gradskog vijeća preuzet će vijećnica SDP-a Pula Sanja Radolović.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
14. lipanj 2022 04:57