ČEŠLJANJE PAPIRA

Revizija 'ušla' u svih 20 ministarstava, tri zavoda, 71 lokalnu jedinicu... Evo gdje su sve utvrđene nepravilnosti i propusti

Ilustracija
 Davor Pongračić / Hanza Media

Državni ured za reviziju, od listopada prošle do konca rujna ove godine, obavio je sve planirane revizije: 224 financijske i 104 revizije učinkovitosti, 11 provjera provedbe danih naloga i preporuka te 212 uvida u financijske izvještaje.

Objavio je, zapravo, 266 pojedinačnih izvještaja, te uveo praksu objave skupnih izvještaja radi lakšeg snalaženja u tim brojnim dokumentima i podacima, rečeno je u četvrtak u Uredu.

U spomenutom izvještajnom razdoblju, Ured je obavio reviziju 23 korisnika državnog proračuna i 71 lokalne jedinice, 11 gradova i 60 općina, Hrvatskog crvenog križa i 30 društava Crvenog križa, 41 političke stranke, šest nezavisnih saborskih zastupnika i nezavisnog lokalnog vijećnika Brune Poropata.

Revizija se 'pozabavila' i učinkovitošću dodjeljivanja i korištenja tekućih donacija iz lokalnih proračuna, učinkovitošću korištenja vanjskih usluga u 36 trgovačkih društava te provjerama kako se provode preporuke koje dala.

Uvjetno mišljenje ministarstvima kulture, zdravstva, poljoprivrede i znanosti u obje 'kategorije'

Revizija je 'ušla' u svih 20 ministarstava te u tri zavoda: za mirovinsko i za zdravstveno osiguranje te u Zavod za zapošljavanje, o njihovim financijskim izvještajima izraženo je 15 bezuvjetnih i osam uvjetnih mišljenja, isto toliko i o usklađenosti poslovanja.

Za razliku od prijašnjih godina, kada je davala jedno, zajedničko mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju, Revizija zbog primjene novih standarda, daje dva, jedno za financijske izvještaje, drugo sa usklađenost poslovanja.

Ministarstva kulture, zdravstva, poljoprivrede i znanosti dobila su uvjetnu ocjenu u obje 'kategorije', baš kao i HZZO.

Najčešće nepravilnosti kod proračunskih korisnika tiču se računovodstvenog poslovanja, prihoda i rashoda, navodi Revizija i precizira kako su pojedini rashodi financirani sredstvima planiranim za druge rashode, poslovni događaji nisu evidentirani na propisanim računima, ne obavlja se cjeloviti popis imovine i obveza, za naplatu nekih prihoda nisu poduzimane sve raspoložive mjere, pojedine poslove obavljali su vanjski izvršitelji, a trebali su zaposlenici, rashodi za naknade prema ugovorima od djelu premašili su dozvoljenih dva posto sredstava za plaće, kontrola dodjele i korištenja subvencija, pomoći i donacija nije dovoljno učinkovita.

Nepovoljno mišljenje dvjema općinama: Kloštru Podravskom i Peterancu

Od 71 lokalne jedinice, koje su lani uprihodovale gotovo milijardu kuna, Revizija je nepovoljno mišljenje dala općinama Kloštar Podravski i Peteranec.

Kod Kloštra Podravskog utvrđeno je, između ostalog, da prihodi, rashodi i potraživanja nisu evidentirani na propisanim računima, a za pojedine rashode i obveze nema dokumentacije, blagajničko poslovanje nije uredno vođeno, obveze u iznosu preko milijun kuna nisu iskazane u financijskim izvještajima, a popis imovine i obveza nije proveden.

Kod općine Peteranec utvrđeno je da je u financijskim izvještajima višak prihoda iskazan u većem iznosu za 3, 3 milijuna kuna, a potraživanja za 539 tisuća kuna. Osim toga, vrijednost većeg broja nekretnina nije evidentirana u poslovnim knjigama, dio imovine nije popisan ni iskazan u financijskim izvještajima, a i različiti su podaci o vrijednosti imovine u financijskim izvještajima i poslovnim knjigama za 1, 5 milijuna kuna.

U nekim organizacijama Crvenog križa pomoć nije dokumentirana, a u nekima se pozajmice ne vraćaju

Od 132 organizacije Crvenog križa, Revizija je obuhvatila Hrvatski crveni križ te 30 društava Crvenog križa: dva županijska i 28 gradskih društava. Izraženo je pet bezuvjetnih, 23 uvjetna i tri nepovoljna mišljenja za gradska društva Crvenog križa u Čakovcu, Rovinju i Zaprešiću.

Kod njih je utvrđen niz nepravilnosti u gotovo svim područjima revizije, koje su utjecale na istinitost podataka iskazanih u financijskih izvještajima i usklađenost poslovanja s propisima. Za dio rashoda nema vjerodostojne dokumentacije, te se ne može potvrditi da je poslovni događaj nastao (isplate dnevnica, obračuna putnih naloga, korištenja privatnih automobila u službene svrhe, isplate novčane pomoći umirovljenicima, neevidentiranje prikupljene i podijeljene humanitarne pomoći).

Tako je, primjerice, Revizija otkrila da je GDCK Čakovec isplatilo 83 tisuće kuna pomoći, a da to nije dokumentiralo, u Rovinju su četiri osobe, bez punomoći, potpisale primitak pomoći za 87 osoba, a ne zna se jesu li tu pomoć dobile, tamošnje Društvo je 2001. trgovačkom društvu dalo pozajmicu od 60 tisuća kuna koja do danas nije vraćena itd.

Ipak, Ured je ocijenio kako je većina društava Crvenog križa ostvarila utvrđene ciljeve te sredstva koristila u skladu s programom rada i financijskim planom. Ocijenio je i kako bi se, s obzirom na sredstva kojima raspolažu društva Crvenog križa, suradnjom svih lokalnih zajednica i društava Crvenog križa, kao i drugih institucija mogle znatno umanjiti posljedice siromaštva i osamljenosti kod starijih i nemoćnih osoba. Posebno naglašava da bi se mogla osigurati prehrana svoj školskoj djeci iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

Organizacije CK kojima se Revizija bavila uprihodovale su 150 milijuna kuna.

Propusti i u lokalnim proračunima; Holding ne koristi svrhovito ni ekonomično vanjske usluge

Revizijom učinkovitosti dodjeljivanja i korištenja tekućih donacija iz lokalnih proračuna obuhvaćeno je 45 subjekata: 20 županija, 24 grada i Grad Zagreb.

Predmet revizije bile su donacije za 2016. i 2017. u iznosu od 1, 5 milijardi kuna. Ocijenjeno je da su se u 11 županija i 13 gradova dodjeljivale i koristile učinkovito, pri čemu, ipak, trebaju određena poboljšanja. U devet županija, 11 gradova i Gradu Zagrebu djelomično učinkovito.

Revizijom učinkovitosti korištenja vanjskih usluga obuhvaćeno je 36 trgovačkih društava, tri u vlasništvu države i 33 u vlasništvu lokalnih jedinica, u razdoblju od 2015. do 2017.

Tri trgovačka društva: Agencija za komercijalnu djelatnost, HEP i Hrvatska pošta koristili su vanjske usluge svrhovito i ekonomično, kod 32 društva trebaju određena poboljšanja, dok Zagrebački holding vanjske usluge nije koristio svrhovito i ekonomično, te su potrebna značajna poboljšanja.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
16. svibanj 2022 00:51